АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВОМ

Читайте также:
 1. Антикризове управління підприємством
 2. Використання підприємством паспортів безпеки речовини
 3. Головне розбіжжя між підприємством та установою полягає в
 4. Поняття процесного підходу в управлінні підприємством.
 5. Предмет, мета та основні завдання навчальної дисципліни «Антикризове управління підприємством», її місце в навчальному процесі.
 6. Система інноваційного управління підприємством
 7. Теоретико-методичні основи підготовчої роботи до ознайомлення учнів з діями множення і ділення.
 8. Теоретико-методичні основи початкового ознайомлення молодших школярів з діями додавання і віднімання.
 9. Теоретико-методичні основи початкового ознайомлення школярів з діями множення і ділення.
 10. ТМО вивчення часу, швидкості, відстані та зв'язку між ними. Методика ознайомлення з одиницями вимірювання часу. Дії над іменованими числами, вираженими мірами часу.
 11. ТМО ознайомлення учнів з найпростішими геометричними фігурами та їх властивостями.

Ознайомлення з підприємством слід розпочати з вивчення його організаційної структури та технологічно-організаційних особливостей виготовлення продукції (товарів, робіт, послуг) і роботи економічних служб.

Керівництво підприємства ознайомлює з цехами основного і допоміжного виробництва, з технологічним процесом і структурою підприємництва, пояснює функції структурних підрозділів.

На основі зібраних даних необхідно скласти і описати в звіті схеми організації управління підприємством і послідовності технологічного процесу.

Матеріал необхідно опрацювати для включення в звіт.

 

ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Вивчити і описати у звіті:

- структуру апарату бухгалтерії, функції її окремих підрозділів (груп, секторів, відділів), а також права і обов'язки облікових працівників;

- форму обліку, що застосовують на підприємстві;

- організацію документообігу, правильність і своєчасність складання бухгалтерських документів, наявність графіків документообігу;

- метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;

- рівень і перспективи комп'ютерної обробки даних (за обліковими роботами, що виконують за допомогою комп'ютерів, описати порядок і принципи побудови класифікаторів облікових номенклатур, систему їх кодування, будову нормативно-довідкової інформації, показати загальну схему обробки облікової інформації з використанням комп'ютерів).

Матеріал необхідно опрацювати для включення у звіт.

Облік необоротних активів і фінансових інвестицій

Під час проходження практики необоротних активів і фінансових інвестицій необхідно звернути увагу на такі питання:

- склад та оцінка необоротних активів;

- документальне оформлення руху необоротних активів;

- порядок нарахування амортизації (зносу) необоротних активів;

- облік оренди необоротних активів;

- облік витрат на поліпшення основних засобів;

- облік фінансових інвестицій;

- інвентаризація необоротних активів і відображення її результатів в обліку;

- особливості обліку необоротних активів і фінансових інвестицій в умовах комп'ютерної обробки даних.

У процесі вивчення цієї теми необхідно підібрати відповідні первинні документи, облікові реєстри, заповнити їх і описати у звіті.Скласти таблицю і подати в ній кореспонденцію рахунків з обліку необоротних активів і фінансових інвестицій.

Облік матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)