АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Жетісай – 2008 ж

Читайте также:
  1. Жетісай – 2008 ж.
  2. Жетісай – 2008ж

1. Студенттің өзіндік жұмысының жоспары және орындау кестесі

Тақырыбы мен мазмұны С/с Әдебиеттер тізімі Орныдалу мерзімі
Ежелгі химия. Алхимия. Авиценна.      
Медециналық химияның дамуы. Парцельс. ХVI ғасыр химиясы      
Роберть Бойль. Химиялық элементтерді ашқан ғалымдар.      
Флогистон тероиясы. Шталь.      
ХVIІІ ғасыр химигі орыс ғалымы М.В. Ломоносов      
Химиялық тепе-теңдік. Бертолле. Пруст. Экиваленттер заңының ашылуы.      
Атомистика. Дальтон.      
Көлем қатынас заңы. Гей-Люссак.      
Атом және молекула. Авогадро.      
Электрохимияның бастауы. Дэви. Фарадей.      
Органикалық химия. Изомерия. Либих.      
Типтер теориясы. Дюма.      
Химиялық құрылыс теориясы. Кекуле. Бутлеров.      
Катализ. Тенар. Деберейнер.      
Термохимия. Гесс. Бекетов. Бертело.      
Элементтердің периодтық жүйесі. Д.И. Менделеев      
Атом құрылысы. Резерфорд      
Ерітінділер. Вант-Гофф. Конавалов.      
Физикалық химия анализі. Курнаков.      
Электролиттік диссоциация теориясы. Арениус.      
Комплекс қосылыстар. Вернер. Чугаев.      
Органикалық химия . Фаворский. Лебедев. Зелинский.      
Геохимия. Вернадский. Ферсман.      
Аналитикалық химияның даму кезеңдері      
Химия-жаратылысты зерттейтін ғылымдардың бірі        
Химия- заттар жайлы ғылым        
Химия ғылымы химия пәнінің бастауы        
Химия пәнінің басты міндеттері        
Химияның даму кезеңдері        
Оствальд. Сұйықтар теориясы.      

Қолданылған әдебиеттер тізімі:Негізгі және қосымша әдебиет

 

1. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органикалық химия. М. ВШ., 1981ж.

2. Грандберг И.И. Органическая химия. М.,1974г.

3. Бірімжанов Б. Жалпы химия. Алматы: ҚазҰУ, 2001ж.

4. Бірімжанов Б., Нұрахметов Н. Жалпы химия. Алматы: Ана тілі-1992ж.

5. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.ВШ., 1988г.

6. Усанович М.И. Из истории химии. Алматы: «Қазақ университеті»-2004ж

7. Шоқыбаев Ж. Бейорганикалық және аналитикалық химия. Алматы: «Білім», 2003ж.

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

 

 

«Сырдария » университеті

«Химия-биология» факультеті

«Химия-биология» кафедрасы

 

 

«Химия тарихы» пәні бойынша.

 

050112- «Химия » мамандықтарының студенттері үшін.

 

ОҚЫТУШЫНЫҢ БАСШЫЛЫҒЫМЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ

ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ КЕСТЕСІ

 

(ОБСӨЖ)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)