АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Жетісай – 2008 ж. 1. ОБСӨЖ жоспары және орындау кестесі Тақырыбы мен мазмұны Сағат саны Бақылау түрі

Читайте также:
  1. Жетісай – 2008 ж.
  2. Жетісай – 2008ж

1. ОБСӨЖ жоспары және орындау кестесі

  Тақырыбы мен мазмұны Сағат саны Бақылау түрі Әдебиеттер тізімі Орындалу мерзімі
Химияның пайда болуы   Г /3/8-10б 1 апта
Философиялық тас Б [2] 150-152б
Химия-жаратылысты зерттейтін ғылымдардың бірі   К [2] 165-171б
Химия- заттар жайлы ғылым   Б [2] 190-201б
Химия ғылымы химия пәнінің бастауы   Б [2] 202-222б
Химия пәнінің басты міндеттері   Р [2] 227-240б
Химияның даму кезеңдері   Б [2] 241-246б
Алхимия дәуірі   К [2] 261-275б
XVI-XVII ғасырда Европада химияның дамуы   Г [2] 150-152б
Химияның жетістіктері   К [2] 165-171б
Грецияда атом-молекулалық теориясының дамуы   Б [2] 190-201б
М.В. Ломоносовтың атом-молекула теориясына қосқан үлесі   Г [2] 202-222б
Заттар массасының сақталу заңының пайда болуы Құрам тұрақтылық заңының дамуы   Р [2] 227-240б
Эквиваленттер заңының даму тарихы Еселі қатынастар заңының шығу тарихы   К [2] 241-246б
Атомистиканың қайта тууы   Б [2] 261-275б
Атомның пайда болуы   Т /2/251-258б 2 апта
Молекуланы пайда болу тарихы   Р /2/273б
  Химиялық теңдіктің шығуы        
Химиялық элементтердің пайда болуы   Б /2/270-272б
Периодтық заң және периодтық жүйе   Р /2/263-265б
Электронның ашылу тарихы   Р /2/261-263б
Атомның ядролық моделі К /2/ 264б
Аналитикалық химия пәні   Б /3/192-195б
Аналитикалық химияның даму кезеңдері Г /2/243-245б
Органикалық химияның дамуы Витализм теориясы   Б /2/246б
Радикалдар теориясы Типтер териясы   Г /2/247б
Құрылыс теориясының алғы шарты.   Р /2/251-258б
А.М. Бутлеровтың химиялық құрылыс теориясы Б /2/273б
Азоттың ашылу тарихынан.   К /2/270-272б
Фосфордың ашылу тарихынан Г /2/263-265б
  Б /2/261-263б

  

Ескерту:

Студенттердің білімін бақылау, бағалау – СӨЖ – есептері, жаттығулар, тестілік бақылау (Т), рефераттар (Р), глоссарий (Г), коллоквиум (К) – оқытушыға тапсыру кестесі.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

Негізгі және қосымша әдебиет

 

1. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органикалық химия. М. ВШ., 1981ж.

2. Грандберг И.И. Органическая химия. М.,1974г.

3. Бірімжанов Б. Жалпы химия. Алматы: ҚазҰУ, 2001ж.

4. Бірімжанов Б., Нұрахметов Н. Жалпы химия. Алматы: Ана тілі-1992ж.

5. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.ВШ., 1988г.

6. Усанович М.И. Из истории химии. Алматы: «Қазақ университеті»-2004ж

7. Шоқыбаев Ж. Бейорганикалық және аналитикалық химия. Алматы: «Білім», 2003ж.

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

 

 

«Сырдария » университеті

«Химия-биология» факультеті

«Химия-биология» кафедрасы

‡агрузка...

 

 

«Химия тарихы» пәні бойынша.

 

050112- «Химия » мамандықтарының студенттері үшін.

 

Студенттердің білімін бақылау түрлері:

а)Жазбаша бақылау

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)