АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Келісім хаттамасы

Читайте также:
 1. BIOS параметрін босату
 2. Kредит шот 1030
 3. MS Access интерфейсімен танысу.
 4. Object pascal тілі
 5. Object классы
 6. Абсаттаров Р.Б., Жалмагамбетова С.Т., Нуракишев А.А. Тесты по политологии. – А., 2004.
 7. Айналым. Тест тапсырмалары.
 8. Айналым. Тест тапсырмалары.
 9. Алматы 2011
 10. Алматы 2012 2 страница
 11. Алматы 2012 7 страница
 12. Антивирустік тексеріс

 

Р/с Прекрезиттер (пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер) Постреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер) Кафедра Кафедра қабылдаған Шешім, хаттама № Күні  
    Бейорганикалық химия Физикалық химия Органикалық химия 1. Химияны оқыту әдістемесі 2. Аналитикалық химия   Химия-Биология Хаттама №

 

5. Оқу жоспарынан көшірме.

Р/с Семестр Оқу жүктемесінің жалпы көлемі Қорытынды бақылау  
Соның ішінде
Кредит Саны Жалпы сағ саны Лекция Практика- лық Лабора- тория ОБСӨЖ СӨЖ Курс жұмысы   жұмыс
    №2     - -     - Емтихан

6. Оқу сабақтарының құрылымы:

Жұмыс бағдарламасында сағаттар оқу жұмыстары түрлеріне қарай бөлінген: лекция, семинар, ОБСӨЖ (оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы), СӨЖ (студенттің өзіндік жұмысы), ЛБС-лабораториялық сабақтар.

Лекция – студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді.

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет

Семинар сабақтарында – студент талдау, салыстыру, тұжырымдау, проблемаларды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой әрекет талап ететін әдіс-тәсілдерді меңгеруі керек

ОБСӨЖ – оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы.

Материалды сабақ үстінде оқытушының көмегімен оқып меңгеру.

Оқытушы тақырыпқа сәйкес студенттің білім деңгейін тексереді, бақылайды.

СӨЖ -студенттің өзіндік жұмысы. Студент СӨЖ тапсырмаларын кестеге сәйкес белгіленген мерзімде оқытушыға тапсыруға міндетті.

Лабораториялық сабақтарда студент теориялық қорытындыларын, яғни, теория мен тәжірибе бірлігін анықтап, құрал-жабдықтарды құрастыруға, пайдалануға дағдыланады, тәжірибе кезінде алынған нәтижелерді талдауды, теориямен сәйкестеліп дәлелдеуді үйренеді.

7. Студентке арналған ережелер (Rules):

1. Сабаққа кешікпеу керек.

2. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

3. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

4. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

5. Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.

6. Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.

 

8.Оқу сағаттарының кредитке сәйкес бөлінуі

Тақырып аталуы Лек ция СӨЖ ОБСӨЖ
         
  Химия тарихы      
  Химия ғылымы      
  Химия пәні      
  Химия дамуының алхимия кезеңі      
  Химия дамуының алхимиядан-химия өту кезеңі      
  Химия табыстарының дамуы      
  Химия өнеркәсібінің даму кезеңінің тарихы        
  Атом-молекула теориясының даму тарихы        
  Химияның алғашқы заңдарының даму тарихы        
  Атомистиканың қайта тууы      
  Молекула жайында түсініктің қайта туып өркендеуі      
  Химия тілі      
  Химиялық элементтердің даму тарихы        
  Элементтердің Менделеевке дейінгі классификациясы      
  Д.И. Менделеевтің химиялық элементтердің периодтық заңын ашуы      
  ХІХ-ХХ ғасырлардың аралығындағы химиядағы үлкен жаңалықтардың ашылуы...        
  Аналитикалық химия пәні және оның әдістері        
  Аналитикалық химияның даму тарихы      
  Органикалық химияның даму тарихы      
  Химиялық құрылыс теориясы      
  Химиялық құрылыс теориясының қазіргі мәні        
  Бесінші негізгі топша элементтерінің ашылу тарихынан      
  Гологендердің ашылу тарихынан      
  Сегізінші топша элементтерінің ашылу тарихынан      
  Химияны дамытудағы қазақстандық ғалымдардың      
  Барлығы      

 

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

 

 

«Сырдария» университеті

 

 

 

«Химия-биология» факультеті

«Химия-биология» кафедрасы

 

 

«Химия тарихы» пәні бойынша

 

050112- «Химия» мамандықтарының студенттері үшін

 

 

Лекцияның Қысқаша курсы

 

 

Жетісай – 2009ж

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)