АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Жетісай – 2008ж

Читайте также:
  1. Жетісай – 2008 ж.
  2. Жетісай – 2008 ж.

13.Бақылау сұрақтары.

 

1. Ежелгі химия. Алхимия. Авиценна.

2. Медециналық химияның дамуы. Парцельс. ХVI ғасыр химиясы

3. Роберть Бойль. Химиялық элементтерді ашқан ғалымдар.

4. Флогистон тероиясы. Шталь.

5. ХVIІІ ғасыр химигі орыс ғалымы М.В. Ломоносов

6. Химиялық тепе-теңдік. Бертолле. Пруст. Экиваленттер заңының ашылуы.

7. Атомистика. Дальтон.

8. Көлем қатынас заңы. Гей-Люссак.

9. Атом және молекула. Авогадро.

10. Электрохимияның бастауы. Дэви. Фарадей.

11. Органикалық химия. Изомерия. Либих.

12. Типтер теориясы. Дюма.

13. Химиялық құрылыс теориясы. Кекуле. Бутлеров.

14. Катализ. Тенар. Деберейнер.

15. Термохимия. Гесс. Бекетов. Бертело.

16. Элементтердің периодтық жүйесі. Д.И. Менделеев

17. Атом құрылысы. Резерфорд

18. Ерітінділер. Вант-Гофф. Конавалов.

19. Физикалық химия анализі. Курнаков.

20. Электролиттік диссоциация теориясы. Арениус.

21. Комплекс қосылыстар. Вернер. Чугаев.

22. Органикалық химия . Фаворский. Лебедев. Зелинский.

23. Геохимия. Вернадский. Ферсман.

24. Аналитикалық химияның даму кезеңдері

25. Химия-жаратылысты зерттейтін ғылымдардың бірі

26. Химия- заттар жайлы ғылым

27. Химия ғылымы химия пәнінің бастауы

28. Химия пәнінің басты міндеттері

29. Химияның даму кезеңдері

30. Оствальд. Сұйықтар теориясы.

31. Химияның пайда болуы

32. Философиялық тас

33. Химия-жаратылысты зерттейтін ғылымдардың бірі

34. Химия- заттар жайлы ғылым

35. Химия ғылымы химия пәнінің бастауы

36. Химия пәнінің басты міндеттері

37. Химияның даму кезеңдері

38. Алхимия дәуірі

39. XVI-XVII ғасырда Европада химияның дамуы

40. Химияның жетістіктері

41. Грецияда атом-молекулалық теориясының дамуы

42. М.В. Ломоносовтың атом-молекула теориясына қосқан үлесі43. Заттар массасының сақталу заңының пайда болуы

44. Құрам тұрақтылық заңының дамуы

45. Эквиваленттер заңының даму тарихы

46. Еселі қатынастар заңының шығу тарихы

47. Атомистиканың қайта тууы

48. Атомның пайда болуы

49. Молекуланы пайда болу тарихы

50. Химиялық теңдіктің шығуы

51. Химиялық элементтердің пайда болуы

52. Периодтық заң және периодтық жүйе

53. Электронның ашылу тарихы

54. Атомның ядролық моделі

55. Аналитикалық химия пәні

56. Аналитикалық химияның даму кезеңдері

57. Органикалық химияның дамуы

58. Витализм теориясы

59. Радикалдар теориясы

60. Типтер териясы

61. Құрылыс теориясының алғы шарты.

62. А.М. Бутлеровтың химиялық құрылыс теориясы

63. Азоттың ашылу тарихынан.

64. Фосфордың ашылу тарихынан

65. Хлордың ашылу тарихынан

66. Вромның ашылу тарихынан

67. Иодтың ашылу тарихынан

68. Интертті газдардың ашылу тарихынан

 

14. Студенттердің академиялық білімін

рейтингтік бағалау жүйесі

Білім беру ісіндегі басты приоритет – студенттердің жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, оларды дара тұлға етіп әзірлеу. Оқу үрдісінде басымдылық рөл оқытушыға емес, студентке берілуі тиіс, студент белсенділік көрсетуі тиіс, оны оқытпай, ол өздігінен оқуы керек. Оқытудың негізгі мақсаты - өз бетінше дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғандықтан, оқытудың негізгі формасы – студенттермен жұмыс істеу, дифференциялау.

‡агрузка...

Әрбір студент басқа студент пен салыстырылмайды, керісінше өзімен - өзі салыстырылады. Студенттер өз нәтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды.

Студенттердің білімін бағалау – оның жіберген қатесіне жазалау емес, жетістігін мадақтау, көтермелеу құралына айналуы тиіс.

Студенттердің білімін бағалау кредиттік оқыту жүйесінің міндетті элементі болып кіреді.

Қорытынды бақылау-емтихан студенттің академиялық уақыт ішіндегі кәсіптік білім бағдарламасын меңгеру дәрежесін анықтау үшін өткізіледі.

Емтихан компьютерлі, жазбаша тестермен немесе ауызша, жазбаша түрде өтеді. Емтиханның өту формасын оқу-әдістемелік кеңес тағайындайды.

Студенттің білімін бағалау рейтингтік балл екі бөліктен тұрады: біріншісі – рейтинг балының 40% құрайды, оны студент күнделікті бақылау (ОБСӨЖ), СӨЖ тапсырмаларын орындағаны үшін жинақтайды. (А1;А2-жетінші және он төртінші апталарда өткізілетін аттестаттау балдары), екіншісі – рейтинг балының 60% құрайды, ол қорытынды бақылау – емтиханның нәтижесі осы балдардың қосындысы студенттің білімінің рейтингтік көрсеткіші:

R=(А1+А2)x0,6 + Э x0,4

Рейтингтің жоғарғы мәні – 100 балл

Студенттің оқу жылындағы академиялық үлгерімі GPA мәні былайша есептеледі:

GPA =

И1 , И2 ,..., ИП – студенттің қорытынды балының сандық баламасы.

К1 , К2 ,..., КП – студенттің оқыған пәндер кредиті

1 курс студенті келесі курсқа көшу үшін GPA мәні «+Д» – 1,33 (55-59%) балдан кем болмауы керек, 2 курс студенті үшін – «+С» – 2,33 (70-74%), 3 курс студенті үшін «В-» – 2,67 (75-79%) кем болмауы керек.

Әр деңгейдің ұпай саны студенттердің білімін бақылаудың үлгілері мен кіріспе, ағымдағы және аралық бақылаулармен жиналады. Төменде студенттердің баллмен есептегенде білім градациясының кестесін беріп отырмыз:

Бағалаудың әріптік жүйесі Баллдары Бағалаудың %-тік мазмұны Бағалаудың дәстүрлі жүйесі
А 4.0 Өте жақсы
А- 3.67 90-94
В+ 3.33 85-89 Жақсы
В 3.0 80-84
В- 2.67 75-79
С+ 2.33 70-74 Қанағаттанарлық
С 2.0 65-69
С- 1.67 60-64
D+ 1.33 55-59
D 1.0 50-54
F 0-49 Қанағаттанғысыз

Пәннен F – деген баға алған студент деканат белгілеген мерзімде оны қайта тапсыру керек

 

  № Атаулар Қантар Ақпан Наурыз Сәуір Ұпай саны
  Бақылау түрі 21-26 28- 2 4-9 11-16 18-23 25-1 3-8 10-15 17-22 24-29 31-5 7-12 14-19 21-26 28-3  
     
I Кіріспе бақылау Кб                            
Ағымдағы бақылау         ҚР1         ҚР2         ҚР3
Тестілік бақылау         Т1         Т2         Т3
СӨЖ тапсырмалары     С1     С2     С3     С4   С5  
Рефераттар         Р1         Р2         Р3
Аралық бақылау               РБ1           РБ2  
  Барлығы                              
Ең жоғары ұпай саны көрсетілгенҚР (1,2,) кредит 1,2,.РБ рейтинг бақылау

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)