АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Химия-биология ФАКУЛЬТЕТІ

Читайте также:
  1. МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІ
  2. природничих і гуманітарних факультетів

«Химия-Биология» кафедрасы

 

«Химия тарихы» пәні бойынша

 

05 01 12 - «Химия» мамандықтарының студенттері үшін.

 

Оқу-әдістемелік кешен

(Силлабус)

 

 

Оқу түрі: күндізгі

Курс: 4 . семестр 8

кредит саны 2

Лекция: 30 сағат

ОБСӨЖ: 30 сағат

СӨЖ: 30 сағат

Практикалық сабақтар:

Барлық сағат саны: 90 сағат

Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)

Қорытынды бақылау: емтихан (40 балл)

 

Жетісай-2008 ж

 

Құрастырған: оқытушы, Абдуразова П.Ә.

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

(Силлабус)

 

“Химия тарихы” пәні бойынша

 

05 01 12 - «Химия» мамандықтарының студенттері үшін әзірлеген

 

Оқу-әдістемелік кешен оқу бағдарламасы негізінде құрастырылған.

 

Оқу-әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған

 

№ Хаттама__1_____ «__ __ ___» 200 8ж

Кафедра меңгерушісі ______________

 

Факультеттің әдістемелік кеңесінде мақұлданған

 

№ Хаттама__1_____ «__ _ _____» 2008 ж

Әдістемелік кеңесінің төрағасы:_______________________

 

Университеттің Ғылыми кеңесінде мақұлданған

 

№ Хаттама 1___ ____ «_ ____» 2008 ж

 

 

050112 – мамандығын дайындайтын кафедра

меңгерушісімен келісілген _____________________________

 

Мазмұны

 

1. Алғы сөз …….……………................................................................................

2. Жалпы мәліметтер …………………………….………...................................

3. Курстың мақсаты мен міндеті .....……………………….................................

4. Курстың пререквизиттері, постреквизиттері .....………….............................

5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме .……................................................ ..........6. Оқу сабақтарының құрылымы .…………………………................................

7. Студентке арналған ережелер ..……………………........................................

8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі ........

9. Лекция сабақтарының мазмұны .......................................................................

10. Практикалық сабақтар жоспары және орындау кестесі...................................

11. СӨЖ жоспары және орындау кестесі................................................................

12. ОБСӨЖ жоспары және орындау кестесі..........................................................

13. Студенттердің білімін бақылау түрлері: .........................................................

а) бақылау сұрақтары

б) жазбаша бақылау жұмысы

в) тест сұрақтары

14. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі ..............

15.Пән бойынша оқу процесінің картасы ...………………...............................

Алғы сөз

 

Оқу әдістемелік кешен «Химия тарихы» пәні бойынша 050112 «Химия» мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрлым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

ОБСӨЖ – оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы, СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.

‡агрузка...

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.

 

2. Жалпы мәліметтер.

Оқытушы Абдуразова П.Ә.

«химия-Биология» кафедрасы № корпус, 2-этаж, 11 кабинет

Телефон: - 6 27 85

Кафедрада болу уақыты: 9.00-18.00

Өткізу уақыты және орны

Аты-жөні Сабақты өткізу, орны Байланыстырушы мәлімет
Аудиториялық сабақтар СӨЖ  
Абдуразова П.Ә Уақыты __________ Ауд ______________   Уақыты _______ Ауд _________ Тел:___________ Каб:___________ Корпус:________

3. Пәннің мақсаты мен міндеттері, оның оқу процессіндегі ролі.

“Химия тарихы” пәнін химия және биология факультеттерінде оқытудың мақсаты химия ғылымын толық меңгеріп, оның ғасырлар бойы даму жолдарымен танысып соны ұғындыру.

Химия тарихыпәні химия ғылымының негізгі ингредиенттерін химиялық және физикалық жолдармен модификациялайды.

“Химия тарихы” пәні ЖОО оқу жоспарларына енгізілген. Бұл пәнді жете меңгеру арқылы дайындалған мамандардың өздігінше химияның тарихын, дамуын, пайда болуын меңгертіп, ғылыми-педагогикалық мәселелерді қамтып, өздігінше оларды шеше алатын қабілеттерді қалыптастыру.

4. Жұмыс оқу бағдарламасының басқа пәндер мен


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)