АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Правила зважування реактивів

Читайте также:
 1. B3.4. Правила оформления графиков
 2. I. Правила поведения в условиях вынужденного автономного существования.
 3. I. Правила терминов
 4. II. Правила безопасного поведения в ситуациях криминального характера.
 5. II. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 6. TFZPEXSP (тар.правила формирования состава ФОТ)
 7. Биомедицинская этика об основных правилах взаимоотношений и обязанностях врача и пациента в процессе лечебной деятельности
 8. Будова, призначення та правила використання порошкових вогнегасників.
 9. Виды нотариальных действий и правила их совершения
 10. Виола лишь снова переглянулась с Нейтаном и отвернулась в сторону женщины, которая рассказывала о правилах на балу.
 11. Возрастной признак субъекта преступления. Правила установления возраста субъекта. Возрастная невменяемость
 12. Вопрос 4. Правила ведения визуальной ориентировки.

У лабораторних роботах здійснюється зважування на вагах, які розташовані безпосередньо на робочому місці. Ваги змонтовані на підставці, що має настановні гвинти, за допомогою яких ваги установлюються в строго вертикальному положенні.

Головною частиною ваг є стовпчик з коромислом і чашками для зважування, регулювальні шайби на обох кінцях коромисла й аретир - пристрій для переводу ваг у неробочий (аретований) і в робочий стан. До ваг надається коробочка з важками й пінцетом.

При зважуванні необхідно дотримувати наступних правил.

1. Перевірити, чи вертикально стоять ваги; неправильність положення усувається за допомогою настановних гвинтів.

2. Перевірити, чи перебувають ваги в рівновазі (по відхиленню стрілки від середини шкали при відкритому аретирі); неправильність усувається за допомогою регулювальних шайб на кінцях коромисла.

3. На чашки ваг не можна ставити гарячі або брудні предмети.

4. Класти на ваги важки й зважувати предмети, а також знімати їх із чашок можна тільки при аретованих вагах.

5. Предмет, що зважується, треба класти на ліву чашку ваг. Хімічні реактиви зважують на годинному склі, у бюксі або на папері.

6. Важки варто брати тільки пінцетом і ставити на праву чашку вагів. Набір важків містить гирьки 100 г, 50 г, 20 г, 20 г, 10 г, 5 г, 2 г, 2 г, 1 г і пластинки 500 мг, 200 мг, 200 мг, 100 мг, 50 мг, 20 мг, 20 мг, 10 мг, за допомогою яких можна знайти будь-яку масу від 0,01 до 211 г. Протягом однієї роботи всі зважування здійснюються на тих самих вагах з тими самими важками.

7. При зважуванні важок ставити на чашку ваг, починаючи з більшого й поступово переходячи до меншого. По закінченні зважування записують ціну всіх покладених на ваги важків по порожніх гніздах ящика, а потім запис перевіряють по важках на чашці ваг. Після цього сумують маси, а важки прибирають у ящик.

8. Наприкінці роботи ваги повинні залишатися чистими й у повному порядку.

 

Вимоги до звіту

При виконанні лабораторної роботи кожний студент пише звіт по роботі. Звіт містить:

1) назву роботи й дату її виконання;

2) мету роботи в цілому й кожному окремому експерименті;

3) схему установки і її опис;

4) порядок виконання роботи (хід роботи);5) таблицю експериментальних даних;

6) обчислення шуканої величини;

7) розрахунок погрішності експерименту;

8) висновки.

 

 

Лабораторна робота № 2

Дослідження простих речовин, які використовуються в мікроелектроніці та нанотехнологіях

Мета роботи:вивчити властивості водню, кисню й кремнію та їх використання в виготовленні матеріалів для мікроелектроніки та нанотехнологій


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)