АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Короткі теоретичні відомості. До кислот відносять складні речовини - гідроксиди, здатні віддавати катіон водню Н+

Читайте также:
 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 2. Азербайджанська Республіка: загальні відомості
 3. Виникнення і природа свідомості
 4. Виникнення і природа свідомості. Свідомість і мова.
 5. Виникнення свідомості
 6. Властивості наукової свідомості людини та систематизація науки
 7. Гідність як категорія моральної свідомості
 8. Деформації правосвідомості
 9. Деякі відомості з історії анатомічної термінології
 10. Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004.–№2.
 11. Загальні відомості
 12. Загальні відомості

До кислот відносять складні речовини - гідроксиди, здатні віддавати катіон водню Н+. При дисоціації кислот у водяних розчинах утворюється надлишок іонів гідроксонія H3O+. Присутність цих іонів спричиняє кислий смак розчинів кислот та здатність міняти колір хімічних індикаторів, а при високих концентраціях – агресивну дію кислот.

Рухливі атоми водню кислот здатні заміщатися на атоми металів з утворенням солей, які містять катіони металів і аніони кислотного залишку.

В кремнієвих технологіях використовуються кислоти використовують у складі поліруючого травника – азотну кислоту HNO3 разом із плавиковою HF і оцтовою кислотою CH3COOH:

HF : HNO3 : CH3COOH : H2O = 10,2% + 39,5% + 23.2% + 27,1%.

Азотна кислотаHNO3. Чиста азотна кислота - безбарвна рідина з їдким запахом. Її густина 1,52 г/см3, вона кипить при 84 °С, а при -41°С - твердіє.

Звичайно застосовувана на практиці концентрована азотна кислота містить 65…70 % HNO3 (максимальна густина 1, 4 г/см3); з водою кислота змішується в будь-яких співвідношеннях. Існуєазотна кислота, що також димить, з концентрацією 99 - 99%.

Азотна кислота високої концентрації виділяє на повітрі гази, які в закритій пляшці видні як коричневі пари. Ці гази дуже отрутні, так що потрібно остерігатися їхнього вдихання. Зберігають її в прохолодному й темному місці.

Розведену кислоту готують, виливаючи концентровану кислоту у воду. Розведену азотну кислоту зберігають і перевозять у тарі із хромистої сталі, а концентровану - в алюмінієвій тарі. Невеликі кількості зберігають у скляних пляшках. Азотна кислота сильно роз'їдає гуму. Тому пляшки повинні бути із притертими скляними або поліетиленовими пробками.

Азотна кислота окислює багато органічних речовин, руйнує папір і тканини. Концентрована азотна кислота викликає сильні опіки при тривалому контакті й пожовтіння шкіри на кілька днів при короткому контакті. Щоб запобігти опіку, необхідно працювати з концентрованою азотною кислотою в гумових рукавичках. У той же час робота з азотною кислотою менш небезпечна, чим, наприклад, із сірчаною, бо вона швидко випаровується й не залишається в несподіваних місцях. Бризи азотної кислоти треба змивати великою кількістю води, а ще краще змочувати розчином соди.Азотна кислота – одна із самих агресивних, вона діє на більшість металів (за винятком золота, платини, тантала і деяких інших.

Плавикова (фтороводнева) кислота – це водний розчин фтороводня HF. Промисловістю випускається у вигляді 40 % (частіше), а також 50 % і 72 %-розчинів. Властивості плавикової кислоти багато в чому відрізняються від властивостей інших кислот.

Унікальна особливістю плавикової кислоти ‑ здатність розчиняти скло. Тому плавикову кислоту зберігають не в скляному посуді, а в посудинах із пластику. Концентрована плавикова кислота (більше 60% НF) може зберігатися й транспортуватися в сталевих ємностях. Для зберігання плавикової кислоти й роботи з нею в лабораторних умовах найбільш зручні посудини з деяких пластмас.

Плавикова кислота сильно отруйна. Їй привласнений перший клас небезпеки для навколишнього середовища. Можливі гострі й хронічні отруєння зі зміною крові й кроветворних органов, органів травного тракту, набряк легенів. Збільшує крихкість кісток, що сприяє їхнім переломам. Руйнує зубну емаль. Діє подражнюююче на слизуваті оболонки очей.

При влученні на шкіру в перший момент не викликає сильного болю, легко й непомітно всмоктується, але через короткий час викликає набряк, біль, хімічний опік і загальноотруйну дію. Симптоми від впливу слабко концентрованих розчинів можуть з'явитися через добу й навіть пізніше після влучення їх на шкіру.

Специфічні антидоти практично відсутні, тому при поглинанні шкірою смертельної дози фтороводню людина може жити кілька діб без надії на порятунок.

Гранично припустима концентрація (ГПК) плавикової кислоти в повітрі робочої зони 0,5 мг/м³ (у перерахуванні на фтор).

При хімічній обробці кремнію застосовується для видалення шару окисла з його поверхні:

 

SiO2 + 6HF = H2SiF6 + H2O,

 

а також у складі поліруючого травника разом з азотною кислотою HNO3 і оцтовою кислотою CH3COOH та у складі селективного травника для виявлення структурних дефектів у монокристалах кремнію.

‡агрузка...

Оцтова кислота - органічна речовина з формулою CH3COOH. Інша назва - етанова кислота.

Оцтова кислота - безбарвна рідина з характерним різким запахом і кислимсмаком. Гігроскопична, тобто усмоктує в себе водяні пари з повітря. Необмежено розчинна у воді. Змішується з багатьма розчинниками. В оцтовій кислоті добре розчинні органічні сполуки й гази, наприклад, фтороводень HF.

Властивості оцтової кислоти змінюються залежно від вмісту в ній води. Оцет є продуктом бродіння вина і відомий людині з незапам'ятних часів.

Пари оцтової кислоти подразнюють слизуваті оболонки верхніх дихальних шляхів. Поріг сприйняття запаху оцтової кислоти в повітрі - приблизно 0,4 мг/л. Гранично припустима концентрація (ГПК) в атмосферному повітрі становить 0,06 мг/м³, у повітрі робочих приміщень — 5 мг/м³. Смертельна доза становить приблизно 20 мл.

Дія оцтової кислоти на біологічні тканини залежить від ступеня її розведення водою. Небезпечними вважаються розчини, у яких концентрація кислоти перевищує 30 %. Концентрована оцтова кислота здатна викликати хімічні опіки.

При хімічній обробці кремнію застосовується в складі поліруючого травника разом із плавиковою кислотою HF і азотною кислотою HNO3.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)