АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Правила безпеки при виконанні лабораторних робіт

Читайте также:
 1. B3.4. Правила оформления графиков
 2. C. Термін подачі та рецензування курсових робіт
 3. I. Правила поведения в условиях вынужденного автономного существования.
 4. I. Правила терминов
 5. II. Правила безопасного поведения в ситуациях криминального характера.
 6. II. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 7. TFZPEXSP (тар.правила формирования состава ФОТ)
 8. Абезпечення громадського порядку і громадської безпеки.
 9. Аксіома потенційної небезпеки.
 10. Аналіз небезпеки, що виникає при стіканні струму в землю. Захисне заземлення
 11. Баланс інтересів як необхідна умова безпеки соціальних систем
 12. Безробіття населення: види, структура, причини

При проведенні лабораторних робіт необхідно дотримуватися загальних правил роботи в хімічних лабораторіях і правил техніки безпеки, вміти грамотно скласти звіт по роботі.

У лабораторних роботах використовуються їдкі, агресивні й отрутні речовини. Тому робота в хімічній лабораторії безпечна лише при строгому дотриманні загальних правил і вимог техніки безпеки:

1. Утримувати робоче місце в чистоті й порядку.

2. Приступати до виконання лабораторної роботи лише тоді, коли чітко з'ясовані її мета й завдання, коли обдумані окремі етапи виконання експерименту.

3. Експерименти треба виконувати ретельно, акуратно, без квапливості.

4. Необхідно дотримувати всіх вимог, що наведені в методичних вказівках до лабораторних робіт.

5. Після використання реактиву його необхідно відразу ставити в штатив, щоб не створювати безладдя на робочому місці й не переплутати реактиви при розміщенні їх наприкінці заняття.

6. У лабораторії необхідно дотримуватися тиші, забороняється їсти, пити й займатися сторонніми справами.

7. Після закінчення роботи обов'язково вимити руки.

Серед хімічних реагентів є отруйні речовини, що токсично впливають на організм людини в цілому (галогени, сірководень, оксид вуглецю (II), аміак, оксиди азоту й ін.), і агресивні речовини, що локально діють на шкіру (кислоти й луги). При роботі з ними необхідно дотримувати наступних правил по техніці безпеки:

1. Всі експерименти з отрутними й речовинами, що сильно пахнуть, а також нагрів й випарювання розчинів робити тільки у витяжній шафі.

2. Не нахилятися над посудиною з киплячою рідиною. Пробірку, що нагрівається, тримати отвором убік, а не до себе або до сусіди, тому що може відбутися викид рідини. Прогрівати весь вміст пробірки, а не тільки знизу.

3. Визначати запах газоподібної речовини треба, не вдихаючи пари на повні груди, а направляючи їх до себе рухом руки.

4. Роботи з кислотами й лугами проводити так, щоб реактиви не попадали на одяг, обличчя, руки. Наливаючи розчин у пробірку, її треба тримати на деякій відстані від себе.

5. При роботі з невідомими речовинами необхідно проявляти підвищену обережність. У жодному разі не можна пробувати речовину на смак!

6. Необхідно негайно прибрати все, що пролито, розбито і розсипане на столах або на підлозі в лабораторії. У випадку, якщо кислота проллється на підлогу, її відразу треба засипати піском, зібрати його й винести із приміщення. Облите місце потрібно вимити розчином соди.7. Набір отрутних і їдких рідин у піпетки робити не ротом, а за допомогою гумової груші.

8. При подрібнюванні сухих лугів треба надягати запобіжні окуляри. Брати твердий луг тільки пінцетом або щипцями.

9. Не можна вживати для експериментів речовини із крапельниць, колб і впакувань без етикеток і з нерозбірливими написами.

10. У хімічній лабораторії є аптечка. Треба вміти надавати першу допомогу постраждалому, коли це необхідно (табл. 1.1).

11. При готуванні розчинів сірчаної кислоти кислоту потрібно литиу воду, а не навпаки, тому що, внаслідок сильного місцевого розігрівання, можливе розбризкування концентрованої кислоти. При цьому треба користатися тонкостінною склянкою або порцеляновим посудом.

12. Ніяких речовин з лабораторії не можна брати додому.

13. Металева ртуть і її пари - сильна отрута. Тому ртуть, пролита при поломці приладів і термометрів, повинна бути ретельно зібрана за допомогою амальгамованих пластинок з міді або білої жерсті.

14. При порізах склом рану потрібно продезинфікувати розчином пер-манганату калію або спиртом, змазати йодом і перев'язати бинтом.

15. Після надання першої допомоги потерпілого направити до лікаря.

16. З метою протипожежної безпеки хімічна лабораторія має вогнегасники, ящики з піском, азбестові ковдри. Необхідно знати, де перебувають протипожежні засоби й порядок термінової евакуації з лабораторії при пожежі.

17. У всіх випадках відхилення від нормального ходу лабораторного заняття повідомляти, викладачеві або черговому лаборантові.

 

Таблиця 1.1 – Заходи першої допомоги постраждалому


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)