АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Порядок виконання роботи. 1. Підготовка апарата для дослідів

Читайте также:
 1. C. Написання курсової роботи
 2. I. Порядок медицинского отбора и направления на санаторно-курортное лечение взрослых (кроме больных туберкулезом)
 3. I. Порядок медицинского отбора и направления на санаторно-курортное лечение взрослых больных (кроме больных туберкулезом)
 4. II. Порядок медицинского отбора и направления детей на санаторно-курортное лечение
 5. III Общий порядок перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза
 6. III. Порядок защиты дипломной работы
 7. III. Самостійне виконання учнями практичних завдань
 8. IV. Порядок выявления и эвакуации больных, которым противопоказано санаторно-курортное лечение
 9. V. Порядок освидетельствования на ВИЧ-инфекцию
 10. V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
 11. А Порядок работы на станции при тахеометрической съемке. Вычислительная и графическая обработка результатов съемки.
 12. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу

 

1. Підготовка апарата для дослідів.

Помістити у реактор диск для розміщення твердих реагентів, закрити зливальний отвір пробкою. На шліф лійки нанести ущільнююче змащення або стрічку і з'єднати лійку з горлом реактора.

Через отвір у реакторі, призначений для установки газового крана, за допомогою лійки для порошків засипати крейду. Якщо реагент просипається в нижню напівкулю основи, треба замінити диск. Установити газовий кран, відкрити його.

Соляну кислоту (густина 1,19 г/см3) розбавити водою у відношенні 1:1 або 1:2. За допомогою конічної лійки, тимчасово встановленої у верхній отвір кульової лійки, залити розчин кислоти. Кислоту лити доти, поки рівень її в реакторі підніметься вище поверхні твердої речовини на 1…1,5 см.

Закрити кран. Якщо прилад герметичний, то під тиском газу, що виділяється, рідина швидко витісняється з реактора в лійку. Для видалення з порожнини реактора повітря в суміші з отриманим газом знову відкрити кран, а після входу кислоти в реактор закрити і так повторити 2…3 рази.

В отвір кульової лійки встановити водяний затвор.

2. Протягом приблизно 3 хвилини велику пробірку наповнювати вуглекислим газом з апарата Кіппа, потім внести в неї 10 - 15 крапель розчину NaOH. Відразу закрити пробірку змоченим водою великим пальцем і струснути, після чого пробірка вільно повисає на пальці. Вуглекислий газ взаємодіє з лугом, у результаті чого в пробірці утворюється вакуум, і зовнішній тиск міцно притискає її до пальця.

Цю реакцію застосовують у промисловості для видалення СО2 з газових сумішей.

3. Протягом приблизно 3 хвилин заповнювати вуглекислим газом хімічну склянку ємністю 200 мл. Вуглекислий газ важчий за повітря, тому його можна «переливати», як воду. «Перелити» газ у другу склянку й опустити в нього палаючу скипку. Полум'я гасне, тому що вуглекислий газ не підтримує горіння.

4. Розбирання апарата після завершення дослідів.

Підготовити посудину для зливу кислоти. Зняти водяний затвор з апарата.

Нахилити апарат і відкрити зливальну пробку. Злити кислоту. Для прискорення зливу кислоти відкривають газовий кран на реакторі. Після зливу кислоти зняти газовий кран. Закрити пробку зливального отвору й злити воду для промивання порожнини апарата від кислоти. Повторити операцію промивання.Завершити розбирання апарата: зняти лійку, видалити ущільнюючий засіб (стрічку або змащення), промити частини апарата з мийним засобом, висушити, зібрати апарат для зберігання, заклавши в конуса з’єднань смужки паперу.

Зібраний для зберігання апарат здають лаборантові.

 

3.3 Контрольні питання

1. Намалювати схему апарата Кіппа і описати, як він працює.

2. Написати рівняння реакції розкладанням крейди з HCl.

3. Написати рівняння реакції взаємодії СО2 з NaOH.

4. Чому загасає палаюча скіпка, якщо її опустити в склянку з вуглекислим газом?

5. Чому вуглекислий газ можна «переливати» з одного посуду в інший?

6. Зробити висновок про хімічну природу СО2.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)