АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Робота № 1

Читайте также:
 1. Ветеринарно-просвітницька робота
 2. Виділення, копіювання, переміщення, вставка, видалення об’єктів та робота з буфером обміну Windows
 3. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ МОНТАЖІ І ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
 4. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми. Принципи, шляхи і етапи перевиховання важковиховуваних дітей.
 5. Військово-соціальна робота у ЗС України
 6. ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА ЯК ОСНОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
 7. ДИПЛОМНА РОБОТА
 8. ДОДАТКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10
 9. ДОДАТКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8
 10. ДОДАТКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9
 11. Домашня робота школярів
 12. ДОМАШНЯ ТВОРЧА РОБОТА

Запорізька державна інженерна академія

О.П. Головко

О.П. Посунько

 

 

ХІМІЯ МІКРО- ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ

 

 

Методичні вказівки

До виконання лабораторних робіт

Для студентів ЗДІА

Спеціальності 6.05.08.01

«Мікро- та наноелектроніка»

 

 

Запоріжжя

Хімія мікро- та нанотехнологій.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, самостійної роботи і контроля знань студентів для студентів спеціальності 6.05.08.01 “Мікро- та наноелектроніка” / Укл.: О.П. Головко, О.П. Посунько. – Запоріжжя: ЗДІА, 2013. – 40 с.

Відповідальний за випуск:

Завідувач |завідуючий|кафедрою ФБМЕ, професор Швець Є.Я.


Зміст

Робота № 1. Вивчення техніки виконання

лабораторних робіт та правила безпеки.........................................4

Лабораторна робота № 2. Дослідження простих речовин,

які використовуються в мікроелектроніці та нанотехнологіях..8

Лабораторна робота № 3. Дослідження складних хімічних

речовин…………………………………………………….……...13

Лабораторна робота № 4.Дослідження способів

деіонізації води для використання в мікроелектроніці та

нанотехнологіях.. ……………………………………………………...18

Лабораторна робота № 5. Дослідження властивостей луг

та їх використання в кремнієвих технологіях………………………..26

Лабораторна робота № 6. Дослідження властивостей кислот

та їх використання в кремнієвих технологіях ……………...………..30

Лабораторна робота № 7. Селективне хімічне

травлення монокристалів кремнію…………………………....35

Список літератури…………………………………….…………40

 


Робота № 1


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)