АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Короткі теоретичні відомості. Складними називають речовини, що складаються з атомів різних хімічних елементів

Читайте также:
 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 2. Азербайджанська Республіка: загальні відомості
 3. Виникнення і природа свідомості
 4. Виникнення і природа свідомості. Свідомість і мова.
 5. Виникнення свідомості
 6. Властивості наукової свідомості людини та систематизація науки
 7. Гідність як категорія моральної свідомості
 8. Деформації правосвідомості
 9. Деякі відомості з історії анатомічної термінології
 10. Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004.–№2.
 11. Загальні відомості
 12. Загальні відомості

Складними називають речовини, що складаються з атомів різних хімічних елементів.

Складні речовини називаються хімічними сполуками. Хімічні сполуки дуже численні й різноманітні за своїм складом й властивостям. Основними класами неорганічних сполук є оксиди, гідроксиди й солі.

Оксидаминазиваються сполуки хімічних елементів з киснем, у яких ступінь окислювання кисню дорівнює -2. За хімічними властивостями оксиди підрозділяються на солеутворюючі й несолеутворюючі (СО, NO, N2O і ін.). Солеоутворюючі оксиди, у свою чергу, підрозділяються на лужні (Na2O, CaO, FeO і ін.), кислотні (SO2, SO3, SiO2, CO2 і т.д.) і амфотерні (ZnO, Al2O3 Сr2O3, SnO, SnO2 і ін.).

Гідроксидамиє сполуки солеутворюючих оксидів з водою.

По типу й продуктам електролітичної дисоціації у водяних розчинах і по хімічним властивостям гідроксиди підрозділяються на луги [Ba(OH)2, NaOH, Fe(OH)3 і ін.], кислоти (H2SO3, H2SO4, HNO3 і ін.) і амфотерні луги [Zn(OH)2, Al(OH)3 Cr(OH)3 і ін.].

Cоліє продуктами заміщення атомів водню в кислоті на метал або гідроксид-аніонів у лугах на кислотний залишок. Згідно з теорією електролітичної дисоціації, солями називають речовини, при дисоціації яких утворюються катіони металів (а також NH4+-катіон) і аніони кислотних залишків. Солі підрозділяються на нормальні (Na2SO4, K2S, Na2SiO3 і ін.), кислі (NaHCO3, KHSO4, NaHS і ін.), лужні [ZnOHCl, (CuOH)2CO3, AlOH(NO3)2 і т.д.], подвійні [KNaCO3, KAl(SO4)2 і ін.] і оксосолі (SbOCl, BiONO3, TiOCl2 і ін.).

Існують сполуки, які не належать до основних класів речовин: гідриди, карбіди, нітриди, комплексні сполуки.

Оксид вуглецю (IV) – вуглекислий газ СО2міститься в невеликій кількості в атмосфері (0,03 %) і в розчиненому вигляді в деяких мінеральних джерелах. У лабораторіях його одержують розкладанням мармуру або крейди соляною кислотою в апараті Кіппа по рівнянню:

 

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑.

 

Апарат Кіппа (рис. 3.1) - один з найвідоміших приладів для отримання газів.

Принцип дії апарата Кіппа простий. На дні середнього резервуара є решітка, на якій розташовані шматочки крейди. В апарат наливають соляну кислоту. Коли кран на газовідводній трубці закритий, кислота перебуває у верхній лійці й нижньому резервуарі.Рисунок 3.1 – Апарат Кіппа для отримання газів в лабораторних умовах

 

Як тільки відкривають кран, кислота тече з лійки й заповнює нижню частину другого резервуара. В результаті починається реакція із крейдою, виділяється вуглекислий газ.

Коли експеримент закінчений, кран закривають, і водень перестає виходити з апарата Киппа. Тиск газу витісняє кислоту в лійку доти, поки контакт кислоти й крейди не припиниться. Виділення вуглекислого газу зупиняється. Якщо відкрити кран (на газовідводній трубці), кислота знову потрапить із лійки в другий резервуар і потік вуглекислого газу відновиться.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)