АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СИЛЛАБУС

Читайте также:
  1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИЛЛАБУСА
  2. Программа обучения (силлабус) одобрена учебно-методическим советом университета
  3. СИЛЛАБУС
  4. Силлабус
  5. Силлабус

БЕКІТЕМІН

Бірінші проректор – оқу-әдістемелік

жұмыстары жөніндегі проректор

____________ Л.К.Еркінбаева

«_____» ______________2012 ж.

 

 

Биология пәнінің

 

ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

 

 

Мамандық : 050608 «Экология»

Оқу формасы : күндізгі

 

 

Талдықорған 2014 ж.

 

Жаратылыстану пәндері кафедрасы

Оқу - әдістемелік кешенді типтік оқу бағдарламасына сәйкес және МЖБМБС негізінде 050608 «Экология» мамандығына жаратылыстану пәндері кафедрасының аға оқытушысы, магистр Г.Б.Баримбекова құрастырған.

 

______________________

(оқытушының қолы)

 

 

Жаратылыстану пәндері кафедрасының отырысында қарастырылды.

«_____» ___________2014 ж. №__________хаттама

 

 

Кафедра меңгерушісі_____________________б.ғ.к., Б.Қ.Оксикбаев

 

«_____» ______________ ____2014 жыл № ________ хаттама

Жараталыстану-техникалық факультетінің әдістемелік бюросы мақұлдаған

 

Әдістемелік бюроның төрайымы Р.А.Садуакасова

 

 

 

 

 

 
 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті   СТ ЖМУ 09-2009 1 басылым
САПА МЕНЕДЖМЕНТІНІҢ ЖҮЙЕСІ
Силлабус Ф.4.09-04
01.02.2009

 

СИЛЛАБУС

 

 

Биология пәні бойынша

Оқыту түрі: күндізгі

 

Курс: 3

Семестр: 5

Кредит саны: 4

Барлық дәрісханалық сағат: 180

Дәрістер: 30

Зертханалық сабақтар: 30

ОСӨЖ: 60

СӨЖ: 60

Аралық бақылаулар: 2

Курстық жұмыс: жоқ

 

Емтихан: 3 семестр

 

Талдықорған 2014 ж.

_______________________________________________________________________

Жаратылыстану пәндері кафедрасы

 

Оқытушы туралы мағұлматОқытушының аты-жөні: Баримбекова Гульназ Болгамбаевна – жаратылыстану пәндері аға оқытушысы, магистр barimbekgulnaz1978mail.ru

Байланыс телефоны: 8777 397 0034

Консультациялық сағаттар: кафедрадағы консультациясының кестесі бойынша.

Пән: «Генетика»

Курстың өткізілетін орны және уақыт курсын игеру үшін студенттер келесі: сабақ бекітілген кесте бойынша жүргізіледі.

 

Пәннің қысқаша мазмұны:Қазіргі биология ғылымы – ондаған ғасырлар бойы дамудың нәтижесі. Биология дегеніміз – тірі табиғат жайлы ғылымдар жиынтығы. Олардың зерттейтін пәні – тірі организмдердің пайда болуы мен дамуының жалпы заңдылықтарын, құрылысы мен өмір сүру формаларын танып білу арқылы олардың түрлері мен тұқымдарын адам мүддесіне сәйкес өзгерту және қорғау.

Қазіргі биологияның толып жатқан салалары бар. Оның құрылысын түрліше белгілері бойынша классификациялауға болады:

а) зерттеу пәніне (объектісіне) қарай вирусология, бактериология, ботаника, зоология, антропология болып бөлінеді;

ә) қасиеттеріне, тіршілік көріністеріне қарай морфология (тірі организмдердің құрылысы жайлы ғылым), молекулалық биология (тірі клеткалар мен тканьдардың микроқұрылымы жайлы ғылым), болып бөлінеді;

б) зерттелетін тірі объектілердің құрылым деңгейіне қарай анатомия (жануарлардың макроқұрылысын зерттейтін ғылым), гистология (тканьдардың құрылысын зеттейтін ғылым), цитология (тірі клеткалардың құрылысын зерттейтін ғылым) болып бөлінеді.

‡агрузка...

Биологиялық ғылымдардың бұл көп салалы тірі дүниенің аса көп түрлілігіне байланысты.

 

Пәннің мақсаты мен міндеті:суденттерге биология ғылымының экспериментті профильдегі бөлімдері – цитология және гистология, генетика, өсімдіктер физиологиясы, адам және жануарлар физиологиясы, биофизика туралы түсініктерді қалыптастыру;

- жануарлар оганаизмдерінің клеткалары мен ұлпаларының құрылысына, қызметіне және генезисіне анықтама беру;

- сыртқы орта факторларының әсерінен болатын өсімдіктер организміндегі физиологиялық процесстер туралы іргелі білім беру;

- студенттердің жеке тұлға ретіндегі еркін шығармашылық ойларын, өз іс-әрекетінің нәтижелерін ой елегінен өткізіп, қорытынды шығара білуге дағдыландыру;

- әр түрлі ақпараттық дерек көздерімен жұмыс істей отырып, оқу материялдарын талдап нақтылап, жүйелеп ең қажеттілерін оқушыларға жеткізудің жаңа әдістемелерін меңгерту;

- қазіргі технологиялар мен әдістемелер жүйесінің құрылымымен қағидаттары туралы түсінік бере отырып, оқу үрдісін жоспарлаудың, ұйымдастырудың тиімді жолдарын көрсету;

- биология сабақтарын өткізу барысында жаңа технологияларды пайдалануға мүмкіндік беретін оқу-әдістемелік материялдардың интерактивті электронды қорын құрудың оқушыларды қарқынды ой әрекетіне жұмылдырудағы маңызын ашып көрсету;

- оқытудың жаңа технологияларын сабақта пайдалану барысында студенттердің теориялық білімдерін тереңдетіп, кәсіби іскерлік-дағдыларын қалыптастыру, сөз қорын арттыру;

- оқу үрдісінің барысында сабақтың құрылымын дұрыс айқындап, оқыту әдістемелерін дұрыс пайдалана отырып сабақтың тиімділігін арттырудың жолдарын меңгерту;

- биология пәнін оқыту барысында пайданылатын оқыту әдістемелерін жүйелей отырып, ғылыми әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істеудің студенттердің білім қорын арттырудағы маңызын ашып көрсету.

 

Генетика курсын оқу барысында студенттер келесі білікті меңгеруі тиіс:

Клетка теориясының негізгі қағидаларын, клеткалар мен ұлпаларды зерттеудің әдістерін, клеткалар мен клетка органоидтарының құрылысы мен қызметін, жануарлар организміндегі ұлпалардың құрылысын, қызметін, генезисін және классификациясын.

Қалыптастыратын дағдысы: Су алмасудың, тыныс алудың, минералдық қоректенудің, фотосинтездің механизмдері мен ерекшеліктерін және өсімдіктердің қоршаған орта факторларының әсеріне төзімділігін. Тұқым қуалаудың және өзгергіштіктің материалдық негізін, экологиялық генетиканың проблемалары мен әдістерін, негізгі генетикалық процесстердің молекулалық механизмдерін.

Құзыретті болуы тиіс:Адам және жануарлар физиологиясының негізгі қағидаларын және клетка мен тұтас организмнің биофизикасын, биологиялық заңдылықтар мен құбылыстардың негізінде жатқан негізгі физикалық заңдылықтарды, негізгі физиолдогиялық және биофизикалық зерттеу әдістерін.

 

 

Баға қоюдың критериі

Бақылау түрі Максимальдық баға Оқытушының журналына балл қойылатын мерзімі
Ағымдық бақылау: қатысу: 1 сағ.-5 балл үй тапсырмасын орындауы лаборатиориялық сабақтың орындалуы белсеңділігі (лекция барысындағы жауаптары....) ОСӨЖ     Әр аптада
СӨЖ 1 Тапсырма 1 Тапсырма 2 Тапсырма 3 4 апта
СӨЖ 2 Тапсырма 1 Тапсырма 2 Тапсырма 3 7 апта
СӨЖ 3 Тапсырма 1 Тапсырма 2 11 апта
СӨЖ 4 Тапсырма 1 Тапсырма 2 Тапсырма 3 14 апта
Аралық бақылау 1: Жоба қорғау Жоба идеясы Жоба сипаттамасы Жобаның тұсаукесері   8 апта
Аралық бақылау 2:коллоквиум Сұрақ 1- баға 1 Сұрақ 2- баға 2 Сұрақ 3- баға 3 Қорытынды баға: (баға1+баға2+баға3)/3 15 апта

*СӨЖ мазмұны силлабустағы СӨЖге арналған кестеде көрсетілген


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)