АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Межі допустимого річного надходження і допустимі концентрації в воді і атмосферному повітрі для окремих радіонуклідів

Читайте также:
 1. Алгоритм оценки предельно допустимого сброса сточных вод.
 2. Види трудових договорів. Особливості окремих видів трудових договорів.
 3. Визначення гранично-допустимого рівня небезпечного фактору.
 4. Вихід довго існуючих радіонуклідів унаслідок ядерного вибуху, потужність якого еквівалентна 1 Мт тротилу
 5. Вплив концентрації субстрату.
 6. Глава VI. Грань допустимого
 7. Гранично допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі. (ГДК). Методи контролю.
 8. Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у робочій зоні і в атмосфері населених пунктів
 9. Гранично допустимі рівні локальної вібрації
 10. Дефіцитний бюджет, зазвичай, має місце у період спаду обсягів національного виробництва, коли податкові надходження зменшуються, а потреба у видатках зростає.
 11. Допустимі напруження
 12. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 у продуктах харчування та питній воді (ДР), Бк/кг, Бк/л.
    Радіонуклід Межа річного надходження в організм, мкКи/год Допустима концентрація, Ки/л
Через органи дихання Через органи травлення В атмосферному повітрі   В воді
       

 

 

Встановлені також допустимі концентрації (ДК) радіонуклідів в питній воді і атмосферному повітрі, чисельно рівні відношенню межі річного надходження (МРН) радіонукліда в організм людини до маси води або об'єму повітря, з якими радіонуклід поступає в організм протягом року. Вважається, що щорічне надходження радіонуклідів в організм людини на рівні МРН не може викликати в стані здоров'я несприятливих змін, що виявляються сучасними методами. У табл. 7.7 приведені межі річного надходження деяких радіонуклідів (МРНБ) і допустимі концентрації (ДКБ) для осіб, що відносяться до категорії Б. Видно, що для більшості радіонуклідів допустимі концентрації в атмосферному повітрі знаходяться на рівні 10-17 - 10-12 Ки/л, а в питній воді – 10-11 – 10-8 Ки/л. У масових одиницях величини ДКБ для деяких з них (210Ро, 239Ри) складають 10-11 – 10-14 мг/л.

Нас сьогоднішній день встановлені ряд показників радіологічної якості води. (табл.7.8)

Таблиця 7.8


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)