АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Радіоактивні опади в країнах після Чорнобильської аварії (за даними МАГАТЕ,1990)

Читайте также:
 1. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 2. Аварії при обертальному бурінні та їх ліквідація
 3. В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
 4. Виховання та навчальна практика у країнах Стародавнього Сходу
 5. Виявлення радіаційної обстановки за даними радіаційної розвідки
 6. Відбудова народного господарства в Україні після Великої Вітчизняної війни.
 7. Відразу після аварії
 8. Вкажіть номер правильної відповіді. На скільки відсотків був викид ядерного палива на Чорнобильській АЕС при аварії?
 9. Вкажіть номер правильної відповіді. Яка тривалість ранньої фази радіаційної аварії?
 10. Елементи літературно-критичних суджень у творчості членів «Руської трійці» після навчання в семінарії
 11. Етапи і програми дій при радіаційній аварії
 12. За даними таблиці побудуйте кліматодіаграму. Визначте тип клімату та територію, для якої він характерний. Вкажіть чинники, що вплинули на його формування. (12 балів)
  Країна   Максимальні радіоактивні опади, кБк/м2 Відношення максимальних радіоактивних опадів до середніх
Всього Йод-131 Всього Йод-131
Швеція
Норвегія - -
Італія
ФНР
Австралія 2,6 5,8
Швейцарія 5,1 4,9
Фінляндія 3,3 3,7
Англія
Данія 4,6 4,2 2,7 2,5
Бельгія 3,0 10,0 2,3 2,6
Туреччина 0,9 8,0 9,1
Іспанія 0,04 0,09
Канада 0,07 0,24 1,5 2,4
США Сліди 1,9 -

 

Радіоактивний цезій-137 накопичується переважно в м'язах. Дуже небезпечними є радіоактивні нукліди стронцію-90, плутонію-240 та плюмбуму-239. Усього в атмосфе­ру надійшло 77 кг радіоактивних речовин, що відповідає випроміненню 1019 Бк або 50 млн. Кі.(табл. 7.4) Із загального радіоактивного викиду на територію України потрапило 25 %, Білорусі — 70%, Росії та інших країн — 5 %. Внас­лідок цієї аварії в Україні в зоні забруднення опинилися 11 областей, до складу яких входить 169 населених пунктів та міста Прип'ять і Чорно­биль.(табл..7.5) Радіоактивного ураження зазнало 2,5 млн. людей. Найбільше по­страждала від радіації Житомирська область, де на забрудненій території проживає 362 тис. людей.

Таблиця 7.4

Оцінка радіонуклідного складу викидів аварійного блоку ЧАЕС

Нуклід Активність викиду, ПБк(1015), за станом на Частка активності, викинутої з реактора до 6 травня 1986 р.,%
26.04.86 06.05.86  
39-40 39-40
133Xe 6290-6500 До 100 До 100
85mKr 5,5 - - До 100 -
85Kr - 28-33 До 100 До 100
131I 1200-1760 38-57
132Te 1000-1150 22-27
134Cs 5,5 44-54 25-36
137Cs 74-85 28-33
99Mo 168-210 2,3 27-38
95Zr 16,8 170-196 3,2 2,9-4,1
103Ru 2,9 3,5-4,5
106Ru 7,5 59-73 2,9 2,9-8,6
140Ba 240-270 5,6 4-5,6
141Ce 14,8 130-200 2,3 2,3-3,6
144Ce 16,8 116-140 2,8 3,0-4,3

 
Таблиця 7.5

Забруднення цезієм-137 сільськогосподарських угідь в Україні (станом на 01.01.95 р.), га.

  Область Всього Щільність забруднення, кБк/м2
До 37 37-185 (зона 4) 185-555 (зона 3) Більше 555 (зона 2)
Вінницька 238 219 160 535 77 203 -
Волинська 161 562 155 170 6 327 -
Житомирська 618 035 291 065 237 965 42 676 9 869
Київська 1 537 000 1 276 100 212 600 31 600 16 700
Рівненська 288 734 134 189 310 886 10 661 -
Сумська 127 612 115 865 6 386 -
Тернопільська 93 822 83 436 10 386 -  
Чернігівська 1 836 901 1 762 263 6 872 5 385
Чернівецька 135 517 118 231 1 744 -
Черкаська 1 326 090 1 209 200 110 300 6 514
Хмельницька 238 311 198 632 19 679 - -
Івано-Франківська 92 262 71 277 19 163  
Всього по Україні 6 694 165 5 575 963 1 034 911 98 940 27 094

 

Відбулося також забруднення поверхневих джерел водопостачання міста Києва. В перший період ліквідації наслідків аварії основна маса ра­діоактивного забруднення осіла в намулах Київського водосховища. Як свідчать дані моніторингових спостережень, відбувається неухильне про­сування радіоактивного бруду в донних відкладах на південь, вниз по каскаду Дніпровських водосховищ. Це викликає загрозу погіршення ра­діаційного стану в Черкасах, Дніпропетровську, Запоріжжі та інших міс­тах Придніпров'я.

‡агрузка...

Дуже важливою проблемою сучасної атомної енергетики є організа­ція ефективного захоронення відходів атомних електростанцій та відпра­цьованих радіоактивних матеріалів. Особливою проблемою є будівництво в Україні постійного сховища відходів атомної енергетики.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.018 сек.)