АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

МЕТОДИКА. розрахунку показників фінансового плану державного підприємства Показники Джерело для розрахунку рядка І

Читайте также:
 1. FAST (Методика быстрого анализа решения)
 2. III МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ
 3. III.4.4. Методика интеллектуального оргдиалога при обучении старшеклассников общению
 4. VIII. Методика экспресс-диагностики педагогической направленности учителя (Ю.А. Кореляков, 1997)
 5. Анатомо-физиологические особенности кожи, подкожной клетчатки, лимфатических узлов. Методика обследования. Семиотика.
 6. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей. Методика обследования. Семиотика.
 7. Анатомо-физиологические особенности органов кровообращения. Методика обследования. Семиотика.
 8. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения у детей. Методика обследования. Семиотика.
 9. Анатомо-физиологические особенности печени, желчного пузыря и селезенки у детей. Методика обследования. Семиотика.
 10. Анаэробная выносливость и методика ее направленного развития
 11. Аннотация и методика проведения лабораторных работ
 12. Аннотация и методика проведения лабораторных работ.

розрахунку показників фінансового плану державного підприємства

Показники Джерело для розрахунку рядка
І. Джерела формування та надходження коштів
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування Звіт про фінансові результати. Оподатковуваний прибуток
Нерозподілений прибуток минулих періодів Баланс. Нерозподілений прибуток
Амортизаційні відрахування Звіт про фінансові результати. Амортизація
Довгострокові кредити банків “Звіт про рух грошових потоків”. Надходження у формі позик. Бюджетний кредит
Інші довгострокові фінансові зобов’язання “Звіту про рух грошових коштів”. Надходження у формі позик суб’єктів господарювання
Інші довгострокові зобов’язання
Короткострокові кредити банків “Звіту про рух грошових коштів”. Надходження у формі позик. Кредит 1 короткострок.+ Кредит 2 короткострок.
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг) Приріст рядка “Баланс. Отримані аванси”
Векселі видані Приріст рядка “Баланс. Рахунки до оплати”
Товари, роботи, послуги, отримані на умовах відстрочки платежу Приріст рядка “Баланс. Рахунки до оплати”
Цільове фінансування і цільові надходження, усього Рядок “Інші надходження”: (обсяг фінансування інвестором, додаткові джерела фінансування)
у тому числі:
Субсидії, асигнування з бюджету (розшифрувати види бюджетних асигнувань)
Кошти спеціальних цільових фондів (розшифрувати)
Інші джерела (джерела)
ІІ. Приріст активів підприємства

 

Продовж. табл. 11.1

2
Капітальні інвестиції, усього “Звіт про рух грошових коштів”. Інвестиційні витрати. Разом
у тому числі:
капітальне будівництво “Звіт про рух грошових коштів”. Інвестиційні витрати: Реконструкція верхньої будівлі залізничної дороги + Реконструкція газоочистки + Розвиток сировинної бази
придбання (виготовлення) основних засобів “Звіт про рух грошових коштів”. Інвестиційні витрати: Організація первинного підігріву сировини + Організація виробництва власної електроенергії
придбання (виготовлення) інших необоротних активів “Звіт про рух грошових коштів”. Інвестиційні витрати:
придбання (створення) нематеріальних активів “Звіт про рух грошових коштів”. Інвестиційні витрати:
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів “Звіт про рух грошових коштів”. Інвестиційні витрати:
Довгострокові фінансові інвестиції “Звіт про рух грошових коштів”. Інвестиційні витрати: Розміщення вільних грошових коштів. Цінні папери. Депозит, строком більше 12 міс.
Приріст оборотних активів підприємства Приріст рядка “Баланс. Сумарні поточні активи” (разом по розділу ІІ).
Поточні фінансові інвестиції “Звіт про рух грошових коштів”. Розміщення вільних грошових коштів. Цінні папери. Депозит, строком менше 12 міс.
Інші витрати (розшифрувати)
ІІІ. Повернення залучених коштів, усього Виплати на погашення позик. Разом
у тому числі:
довгострокові кредити банків “Звіт про рух грошових коштів”. Виплати на погашення позик. Бюджетний кредит
інші довгострокові фінансові зобов’язання
інші довгострокові зобов’язання
короткострокові кредити банків “Звіт про рух грошових коштів”. Виплати на погашення позик: Кредит 1 короткострок. + Кредит 2 короткострок.
повернення позик, кредитів та інших коштів, отриманих на зворотній основі з бюджету “Звіт про рух грошових коштів”. Виплати на погашення позик.
відшкодування витрат бюджету, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань “Звіт про рух грошових коштів”. Виплати на погашення та обслуговування кредиту ЕКСІМБАНКУ, наданих під гарантії уряду.

 Продовж. табл. 11.1

2
IV. Витрати, пов’язані з унесенням обов’язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, усього “Звіт про рух грошових коштів”. Податкові виплати. Разом.
У тому числі:
податок на прибуток “Звіт про рух грошових коштів”. Податкові виплати: Податок на прибуток
інші податки та обов’язкові платежі
Внески до державних цільових фондів, усього “Звіт про рух грошових коштів”. Податкові виплати: Відрахування в ФСС + Відрахування до Пенсійного фонду
у тому числі:
внески на загальнообов’язкове (державне) пенсійне страхування “Звіт про рух грошових коштів” Податкові виплати: Відрахування до Пенсійного фонду
внески на соціальне страхування “Звіт про рух грошових коштів” Податкові виплати: Відрахування в ФСС
внески на страхування на випадок безробіття “Звіт про рух грошових коштів”. Податкові виплати: Відрахування в ФССБ
Погашення податкової заборгованості, яка виникла на початок планового періоду, у тому числі реструктуровані та відстрочені суми, що підлягають сплаті в плановому році Приріст рядка “Баланс. Відстрочені податкові зобов’язання.”
Інші обов’язкові платежі (розшифрувати) “Звіт про рух грошових коштів”. Податкові виплати: Плата за надра тощо
V. Покриття збитків минулих періодів Графік погашення сум згідно наказу по підприємству

 

‡агрузка...

11.4. Система оперативного фінансового планування (бюджетування)

Система оперативного планування фінансової діяльності полягає в розробці комплексу короткострокових планових завдань з фінансового забезпечення основних напрямів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Оперативне фінансове планування необхідне підприємству для контролю за фактичним надходженням коштів на поточний рахунок, витрачанням коштів у процесі господарської діяльності, виконання поточного фінансового плану.

Більшість підприємств вдається до спрощеної системи оперативного фінансового планування, коли складається лише окремі його елементи – платіжний календар та касовий план.

Головною формою такого фінансового завдання є бюджет (кошторис).

Бюджет – це оперативний фінансовий план на короткостроковий період, що розробляється, як правило, в рамках наступного кварталу з розбивкою по місцях (і менших періодах), що відображає надходження і витрачання грошових коштів у процесі здійснення конкретних видів фінансово–господарської діяльності підприємства.

Підприємство самостійно вибирає види та структуру бюджетів. Консолідований (зведений) бюджет складається з інтегрованих індивідуальних бюджетів, що характеризують прогнозовані обсяги продажу, витрат, інших фінансових операцій у наступному періоді.

Зведений (консолідований бюджет включає: операційний і фінансовий бюджет. До операційного бюджету входять: бюджет продажу, бюджет виробництва, бюджет витрат, бюджет фінансових результатів.

До фінансового бюджету включаються: бюджет грошових коштів, бюджет капітальних інвестицій, прогнозний бухгалтерський баланс.

Бюджет є інструментом як планування, так і контролю. На початку періоду діяльності бюджет – це план або норматив; в кінці періоду діяльності він слугує засобом контролю, за допомогою якого фінансові менеджери можуть оцінити ефективність діяльності і прийняти управлінські рішення щодо вдосконалення діяльності підприємства в майбутньому.

Розробка бюджетів на підприємстві характеризується терміном “бюджетування” і спрямована на вирішення двох основних завдань:

1) визначення обсягу і видатків, що пов’язані з діяльністю окремих структурних одиниць і підрозділів підприємства;

2) забезпечення покриття цих видатків фінансовими ресурсами з різних джерел.

Бюджети, що використовуються в процесі оперативного фінансового планування, класифікуються за:

1) сферами діяльності підприємства;

2) видами витрат;

3) обсягом номенклатури витрат;

4) методами розробки.

Особливою формою бюджету є платіжний календар, що розробляється за окремими видами руху грошових коштів і по підприємству в цілому (у даному разі деталізується поточний фінансовий план надходження і витрачання грошових коштів чи план доходів і видатків грошових коштів на короткий строк).

Правильно складений платіжний календар дозволяє виявити фінансові помилки, недостатність коштів, з’ясувати причину такого стану, намітити відповідні заходи, і таким чином оперативно уникнути фінансових ускладнень і забезпечити платоспроможність підприємства.

Значення бюджетів полягає у підвищенні продуктивності праці працівників підрозділів та ефективності використання матеріальних і фінансових ресурсів.

Бюджетування – це стандартизований процес, відповідно самостійно розроблених підприємством та загальновизнаних вимог і процедур. До яких відносяться:

1. розроблення бюджетів за всіма підрозділами, що сприяє поліпшенню координації дій усередині підприємства;

2. забезпечення єдиного процесу щодо підготовки, аналізу і затвердження бюджетів;

3. дотримання зкоординованої діяльності між підрозділами підприємства при розробленні бюджетів;

4. структурованість бюджетів;

5. обґрунтованість показників бюджетів на основі досягнутих результатів, тенденцій, економічних чинників та заданих темпів розвитку підприємства;

6. відкритість бюджетів до змін (надання менеджерам прав коригування показників бюджету, виявлення та розв’язання потенційних проблем з метою постійного відслідковування змін в обсягах виробництва і продажу);

7. участь у бюджетуванні менеджерів підрозділів, що відповідають за виконання бюджету.

Процес бюджетування на підприємстві включає складання оперативного, фінансового і зведеного (консолідованого) бюджетів, управління і контроль за виконанням бюджетних показників.

Бюджети, що застосовуються в системі оперативного фінансового планування, класифікуються за рядом ознак (рис. 11.3).

В процесі бюджетування враховуються такі чинники:

стадії життєвого циклу продукту; постійні і змінні потреби покупців; рівень конкуренції; трудові ресурси; тенденції у розвитку технології; рівень підприємницького і фінансового ризику; потреби і ресурси виробництва; запаси на складі; вартість сировини; маркетингові і рекламні умови; ціноутворення на товари (послуги); моральне старіння товарів і послуг тощо.

Бюджетування здійснюється “знизу нагору” і “зверху донизу”. Бюджетування “знизу нагору” (з рівня підрозділів) проводиться із залученням їх працівників.

За складання бюджету “зверху донизу” бюджет направляється від керівництва до менеджера структурного підрозділу для його деталізації та розроблення рекомендацій.

Задачі оперативного рівня єдині із задачами підприємства, тому індивідуальні бюджети інтегровані у консолідований (зведений) бюджет підприємства.

Складання бюджету включає такі етапи:

1. Підготовка прогнозу і бюджету продаж.

2. Визначення очікуваного обсягу виробництва.

3. Розрахунок витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції.

4. Розрахунок і аналіз грошових потоків.

5. Складання планових фінансових звітів.

 

 

Рис. 11.3. Класифікація основних видів бюджетів, що розробляються на підприємстві в процесі оперативного фінансового планування

 

Підготовка до бюджетування включає функціонально-вартісний аналіз виробництва і реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та визначення рівня, до якого можуть бути знижені витрати за одночасного збільшення прибутку, збереження якості й обсягу товарів (послуг).

До переваг бюджетного планування відносяться:

-· надання структурним підрозділам більшої самостійності у витрачанні коштів економії по бюджету фонду оплати праці, що сприяє підвищенню матеріальної зацікавленості працівників в успішному виконанні планових завдань;

-· зменшення непродуктивних витрат робочого часу працівників фінансової служби за рахунок мінімізації кількості контрольних параметрів бюджетів;

-· досягнення режиму суворої економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємства.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)