АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оцінка звіту про фінансові результати

Читайте также:
 1. Аналіз звіту про рух грошових коштів.
 2. Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів
 3. Аналіз та оцінка рентабельності продукції
 4. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 5. Валютні і фінансові елементи системи
 6. Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного кредиту.
 7. Види загроз фінансовій безпеці держави
 8. Види і оцінка дебіторської заборгованості
 9. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ
 10. Вимоги до технічного оформлення звіту
 11. Виробничі, фінансові, маркетингові, управлінські, соціальні та ін.
 12. Відбір та оцінка персоналу

 

Звіт про фінансові результати – це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства.

Звіт про фінансові результати (форма №2) складається з трьох розділів. Структура розділу І звіту про фінансові результати показана на рис. 10.3.

 

Рис. 10.3. Структура розділу І звіту про фінансові результати

 

Призначення звіту про фінансові результати полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою у формі звіту передбачається послідовне зіставлення його статей. Таким чином, процес розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду може бути поділений на такі кроки:

1. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

2. Розрахунок валового прибутку (збитку);

Звіт про фінансові результати

3. Визначення фінансового результату – прибутку (збитку) – від операційної діяльності;

4. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування;

5. Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності;

6. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

У розділі ІІ звіту про фінансові результати операційні витрати (на виробництво, збут, управління та інші операційні витрати) надаються в розрізі економічних елементів (рис.10.4).

Рис. 10.4. Взаємозв’язок класифікації операційних витрат за функціями та економічними елементами.

 

ІІ розділ звіту про фінансові результати наведений в таблиці 10.1.

Таблиця 10.1.

Розділ ІІ звіту про фінансові результати

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні витрати    
Витрати на оплату праці    
Відрахування на соціальні заходи    
Амортизація    
Інші операційні витрати    
Разом    

 

ІІІ розділ звіту про фінансові результати містить розрахунок показників прибутковості акцій (табл.10.4).

Показники прибутку на акцію (ПНА) використовуються для оцінки минулих результатів операційної діяльності підприємства з метою формування висновку щодо його потенціалу і прийняття рішень про інвестиції. Його економічний зміст полягає в розкритті ефективності (прибутковості) використання підприємством ресурсів, наданих власниками його звичайних акцій.Потенційні прості акції – це фінансовий інструмент або інший контракт, за яким в майбутньому його власнику надається право на прості акції. До них відносяться:

· облігації, які можна конвертувати у звичайні акції;

· варанти на акції;

· опціони на акції;

· акції, які можуть бути придбані за спеціальними програмами для працівників;

· контракти, учасники яких матимуть право на отримання простих акцій в залежності від виконання вимог, передбачених цими контрактами.

У примітках до звіту про фінансові результати надають більш детальну інформацію про доходи (рис. 10.5).

 

Рис. 10.5. Вимоги до розкриття інформації про доходи у примітках до звіту про фінансові результати.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)