АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту

Читайте также:
 1. A) прогрессивная система налогообложения.
 2. C) Систематическими
 3. ERP и CRM система OpenERP
 4. I Понятие об информационных системах
 5. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 6. I. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
 7. I. Суспільство як соціальна система.
 8. I.2. Система римского права
 9. II. Органы и системы эмбриона: нервная система и сердце
 10. III. Органы и системы эмбриона: пищеварительная система
 11. NDS і файлова система
 12. plot(t,x),grid,title('Система с параметрами'),legend('x1','x2','x3')

 

Система інформаційного забезпечення (інформаційна система) фінансового менеджменту являє собою безперервний і цілеспрямований добір відповідних інформаційних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування і підготовки ефективних управлінських рішень по всіх напрямках фінансової діяльності підприємства.

Основними користувачами фінансової інформації є внутрішні й зовнішні користувачі.

Висока роль фінансової інформації у підготовці і прийнятті ефективних управлінських рішень зумовлює відповідні вимоги до її якості за формування інформаційної системи фінансового менеджменту, серед яких виділяють вимоги до її значимості, повноті, своєчасності, достовірності, зрозумілості та ефективності.

Конкретні показники системи інформаційного забезпечення формуються за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел інформації.

В розрізі кожної з цих груп джерел уся сукупність показників, які включаються в інформаційну систему фінансового менеджменту, підлягає попередній класифікації.

А. Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формується із зовнішніх джерел, поділяється на чотири групи:

1. Показники, що характеризують загальний економічний розвиток країни, які, в свою чергу, діляться на:

А) показники макроекономічного розвитку;

Б) показники галузевого розвитку.

2. Показники, що характеризують кон'юнктуру фінансового ринку, а саме:

А)показники кон'юнктури ринку цінних паперів (ринку фондових інструментів);

Б) показники кон'юнктури ринку грошових інструментів.

3. Показники, що характеризують діяльність контрагентів і конкурентів серед яких виділяють такі групи:

А) банки;

Б) страхові компанії;

В) постачальники продукції;

Г) покупці продукції;

Д) конкуренти.

4. Нормативно – регулюючі показники, які формуються, зазвичай, у розрізі таких блоків:

А) Нормативно – регулюючі показники по різних напрямах фінансової діяльності підприємства;

Б) Нормативно – регулюючі показники з питань функціонування окремих сегментів фінансового ринку.

Б. Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формуються із внутрішніх джерел, поділяється на три групи:

1. Показники, що характеризують фінансовий стан і результати фінансової діяльності підприємства в цілому. До складу цієї групи показників входять:а) показники, які обов’язково відображаються в балансі підприємства;

б) показники, які відображаються в звіті про фінансові результати;

в) показники, які відображаються в звіті про власний капітал, звіті про рух грошових коштів.

2. Показники, що характеризують фінансові результати діяльності окремих структурних підрозділів підприємства. Формування системи окремих показників цієї групи ґрунтується на даних управлінського обліку, що має бути організований на підприємстві. Показники групуються за такими ознаками:

а) сферою діяльності підприємства (операційна, інвестиційна, фінансова);

б) центрами відповідальності;

г) видом кінцевої продукції тощо.

3. Нормативно-планові показники, пов’язані з фінансовим розвитком підприємства, які формуються безпосередньо на підприємстві по таких блоках:

а) система внутрішніх нормативів, що регулюють фінансовий розвиток підприємства;

б) система планових показників фінансового розвитку підприємства.

Використання всіх представлених показників, що походять із зовнішніх і внутрішніх джерел, дозволяє створити на підприємстві цілеспрямовану систему інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, орієнтовану як на прийняття стратегічних фінансових рішень, так і на ефективне поточне управління фінансами підприємства.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)