АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Примітки. 1. ФедченкоП. М. Літературна критика на Україні першої половини ХIХ ст

Читайте также:
  1. Примітки

1. ФедченкоП. М. Літературна критика на Україні першої половини ХIХ ст. — К.: Наукова думка, 1982. — С. 8.

2. Badania nad krytyką literacką, pod red. J. Sławińskiego. — Wrocław, 1974, s. 9.

3. Див.: Егоров Б. О мастерстве литературной критики. Жанры. Композиция. Стиль. — Л.: Сов. писатель, 1980. — 317 с.

4. Див.: Жанры русской литературной критики 70–80-х годов ХIХ века. — Казань: Изд-во КГУ, 1991. — 164 с.

5. Див.: Гром’як Р. Давнє і сучасне (вибрані статті з літературознавства). — Тернопіль: Лілея, 1997. — С. 116–129.

6. Белецкий А. И. Об одной из очередных задач историко-литературной науки (изучение истории читателя) //Наука на Украине. — Харьков, 1922. — №2. — С. 94–95.

А. Джерела для текстуального опрацювання

1. КулішП. Характер и задачи украинской критики// ХIЛК-I. — С. 263–269.

Б. Підручники, монографії, довідники

1. Історія української літературної критики. Дожовтневий період// М. Д. Бернштейн, Н. Л. Калениченко, П. М. Федченкота ін. — К.: Наукова думка, 1988. — С. 3–8.

2. БілецькийЛ. Основи української літературно-наукової критики (спроба літературно-наукової методології). — Т. 1. — Прага,1925. — С. 5–7.

3. ФедченкоП. М. Літературна критика на Україні першої половини ХIХ ст. — К.: Наукова думка, 1982. — С. 3–11.

4. НаєнкоМ. К.Українське літературознавство: Школи, напрями, тенденції. — К.: ВЦ «Академія», 1997. — 320 с.

5. Літературознавчий словник-довідник. — К.: ВЦ «Академія», 1997 (гасла «Літературознавча методологія», «Інтеграція наук і літературознавство», «Теорія літератури», «Історія літератури», «Літературна критика», «Літературознавча історіографія», «Бібліографія»).

6. Badania nad krytyką literacką. Pod. red. J. Sławińskiego. — Wrocław — Kraków, 1979. — 219 s.; Badania nad krytyką literacką. -Seria druga. — Wrocław —Kraków, 1984. — 174 s.

В. Методичні рекомендації

Матеріял, позначений цифрами 1, 3 у розділі Б, перегукується змістом, бо належить одному авторові — П. Федченкові, тому можна обмежитися опрацюванням одного з них. Слід пам’ятати, що з огляду на час написання і публікації цих книг, рекомендований матеріял потребує переосмислення в частині змістової характеристики основних періодів історії літературної критики в Україні. Нові акценти уже зроблено в даному посібнику (п. 2. 6).Г. Завдання і запитання для самоконтролю

1. Опрацьовуючи статтю П. Куліша«Характер и задачи украинской критики», зверніть увагу на те, що автор порівнює ставлення до дійсності письменника, історика, філософа і природознавця, пише про ставлення публіки до художніх творів і до праць учених.

2. Випишіть і запам’ятайте Кулішеверозуміння завдань української літератури і завдань української літературної критики; ролі естетики і естетичного почуття у виконанні критикою своїх завдань (с. 267).

3. У заключній частині статті (с. 269) П. Кулішвиступає як історик літературної критики, бо повідомляє читачів, що його думки виникли на основі читання «дечого писаного по-українськи» і дечого, що «видається за українську критику». Прокоментуйте висновок про користь його ідей для тих, які «изображают украинскую жизнь художественным способом» і беруться «созерцать её в литературе философским способом».

Чи мають стосунок думки П. Кулішадо питання про значення вивчення історії літературної критики?

4. Оскільки праця Л. Білецькогоє поки що важкодоступною, то подаємо тут уривок з рекомендованої для самостійного опрацювання передмови. Прочитавши його, скажіть, чи і наскільки актуальне зараз спостереження вченого? «Треба з сумом сконстатувати, що ні в одній ділянці ні один пересічний інтеліґент, без огляду на його освіту, а то й без жадної систематичної освіти, з таким легким серцем не вступає на літературно-критичне поле, як у ділянці літературної критики. Через те в нашій галузі так мало наукової творчості, а така безліч непотрібної публіцистики, що так засмітила шлях до наукового студіювання української поезії, до правдивого освітлення найкращої сторінки українського мистецтва, — його поезії» (с. 6).

5. Прокоментуйте спільне і відмінне в концептах, виражених словосполученнями «літературна критика в Україні», «українська літературна критика». Подумайте, що є загальнолюдським і національно своєрідним в системі літературознавчого знання. Використайте при цьому таку думку Л. Білецького: «І... перш аніж наслідувати західноєвропейські ідеї, треба конче заглянути в нашу наукову скарбницю, яка ці ідеї перетворила своїм українським генієм чи талантом, видобула звідтам своєрідну українську науково-ідейну іскру, яка, може, й краще освітила темряву наукової праці, котру молодше покоління ще не так добре знає» (там само).

‡агрузка...

6. Написати заліковий реферат «Предмет і завдання історії літератури та літературної критики» (на основі порівняльного аналізу вступів до відомих праць з історії літератури С. Єфремова, М. Грушевського, Д. Чижевського).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)