АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Чиста конкуренція та ефективність

Читайте также:
 1. Валютний ринок і валютні курси. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність
 2. Економічна ефективність ремонтно-реконструкційних заходів в об’єкти нерухомості міста
 3. Економічна конкуренція. Місце конкуренції в системі елементів ринку. Умови виникнення конкуренції
 4. Ефективність бюджетної політики
 5. Ефективність використання основних фондів
 6. Ефективність виробництва
 7. Ефективність виробництва
 8. Ефективність виробництва: сутність і показники
 9. Ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб.
 10. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, РІЗНОВИДИ ЕФЕКТІВ
 11. Ефективність менеджменту
 12. Ефективність монополістичної конкуренції

Розглядаючи попереднє питання ми з’ясували, що рівновага у довготерміновому періоді досягається при встановлені наступної рівності:

 

MR = P = MC = ATC. (7.8)

 

Конкурентна фірма може мати економічний прибуток лише у короткотерміновому періоді. У довготерміновому періоді вона просто покриватиме свої витрати.

Більшість дослідників сходиться на тому, що чиста конкуренція найбільше відповідає вимогам ефективності суспільного виробництва. Про ефективність тієї чи іншої моделі ринку можна судити, виходячи з того, як вона виконує покладені на неї головні функції. Оскільки ресурси суспільства завжди обмежені, то ефективнішою вважається та система, яка, з одного боку, виробляє необхідний продукт при найменших витратах, а з іншого – забезпечує оптимальний розподіл обмежених ресурсів між галузями та окремими виробництвами. Відповідно виділяють ефективність виробництва та ефективність розподілу ресурсів.

Економіка конкурентних цін спрямована на розподіл обмежених ресурсів, що є у розпорядженні суспільства, таким чином, щоб максимізувати задоволення потреб.

Ефективність виробництва конкурентного ринку реалізується в тому, що зрештою ціна встановлюється на рівні мінімальних середніх витрат. Це означає, що споживачі одержують потрібні їм товари за найнижчими з усіх можливих цін при існуючій технології виробництва.

Конкурентна фірма, керуючись мотивом максимізації прибутку, буде залучати ресурси та виробляти кожний товар до тієї точки, в якій ціна зрівняється з граничними витратами. Це означатиме, що ресурси розподілено найбільш ефективніше.

Разом з тим, було б помилкою ідеалізувати конкурентний ринок, надаючи йому нехарактерних властивостей. Перед усім, слід мати на увазі, що конкурентний ринок через структуру виробництва лише дзеркально відображає структуру доходів суспільства. Конкурентна фірма орієнтована виробляти те, що у неї купують. Якщо у суспільстві склалася викривлена структура доходів на користь заможних за рахунок бідних, то ринок чистої конкуренції буде готовий запропонувати за найнижчими цінами предмети розкоші, зате в обмеженій кількості пропонуватиме товари першої необхідності. Розв’язати цю суперечність ринок просто не здатний.

Обмеженість ринкового механізму саморегулювання проявляється також у тому, що він готовий пропонувати лише ті продукти, які можуть бути кимось оплачені. Фірма не стане виробляти товари громадського користування, за які немає можливості отримати відшкодування від споживача. Тому ринковий механізм у сучасній економіці завжди доповнюється державним регулюванням.Орієнтація не безпосередню максимізацію прибутку конкурентної фірми досить часто унеможливлює оптимальне поєднання поточних та перспективних цілей (ефект Робін Гуда). Однак попри всі обмеження конкурентний ринок слід визнати найефективнішою моделлю ринку.

ВИСНОВКИ

 

1. Ринок досконалої конкуренції – це ринок, на якому діє велика кількість продавців і покупців стандартної продукції, існує вільний вступ до галузі та вихід з неї і кожен окремий продавець не може здійснювати вплив на процес встановлення ринкової ціни.

2. Продавці прагнуть максимізувати прибуток і в умовах досконалої конкуренції можуть досягати цієї мети за рахунок вибору такого обсягу виробництва, за якого прибуток буде максимальним.

3. У мікроекономіці існує два підходи до визначення такого обсягу: на підставі співставлення валового доходу та сукупних витрат чи граничного доходу та граничних витрат.

4. В умовах короткотермінового періоду досконало конкурентна фірма економічний прибуток отримуватиме у тому разі, коли валовий дохід виявиться більшим, ніж сукупні витрати. Того ж результату вона досягає за рахунок вибору такого обсягу виробництва, за якого ціна дорівнює граничним витратам.

5. Якщо за будь-яких обсягів виробництва сукупні витрати перевищують валовий дохід, то фірмі слід шукати таке рішення, яке дає їй можливість мінімізувати збитки. За умови загальної збитковості виробництва варто виробляти обсяг продукції, за якого загальні збитки фірми будуть меншими, ніж постійні витрати або ціна буде перевищувати мінімальні середні змінні витрати. Якщо ринкова ціна не компенсує мінімальних середніх змінних витрат, то фірмі слід зупинити виробництво.

‡агрузка...

6. Рівновага галузі у довготерміновому періоді досягається за умови, коли всі фірми не отримують економічного прибутку і, відповідно, не мають стимулів вступати у галузь або її покидати, а довготермінові граничні витрати дорівнюють мінімальним середнім витратам і ціні.

7. Оскільки ресурси суспільства завжди обмежені, то ефективнішою вважається та система, яке, з одного боку, виробляє необхідний продукт при найменших витратах, а з іншого – забезпечує оптимальний розподіл обмежених ресурсів між галузями та окремими виробництвами. Відповідно чиста конкуренція найбільше відповідає вимогам ефективності суспільного виробництва.

 

Вивчення матеріалу, поданого в темі 7, передбачає засвоєння таких термінів і понять:


Чиста конкуренція Випадок закриття

Той, що погоджується з ціною Правило MR = MC

Середній дохід Крива пропозиції у коротко-

Валовий дохід терміновому періоді

Граничний дохід Ліквідація економічного прибутку

Випадок максимізації прибутку Виробнича ефективність

Випадок мінімізації збитків


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)