АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Формування ринкового попиту

Читайте также:
 1. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 2. Але монетарне правило не враховує мінливості швидкості обігу грошей та чутливості попиту до зміни процентної ставки.
 3. Взаємодії в екологічних системах. Принципи формування екосистем
 4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 5. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 6. Воєнно-економічна політика України в умовах формування ринкових відносин та конверсії ОПК.
 7. Господарський розвиток періоду формування світових цивілізацій.
 8. Громадянське виховання – це виховна діяльність школи, сім’ї і громадськості спрямована на формування громадянської культури вихованців.
 9. Держава як суб’єкт ринкового господарства.недоліки ринку .
 10. Державний бюджет. Формування доходів Державного бюджету.
 11. Економічна думка періоду формування світових цивілізацій.
 12. Еластичність попиту і пропозиції

 

Ціна товару Х, грн. Попит споживача, одиниць товару Ринковий попит D, одиниць товару
1 (d1) 2 (d2) 3 (d 3)
Р1 = 15 Р2 = 10 Р3 = 5 Р4 = 2 – –

 

Як бачимо з табл.4.1, при ціні Р1 тільки споживач 3 виявлятиме інтерес до придбання товару Х, тому ринковий попит збігатиметься з індивідуальним попитом споживача 3. Якщо ціна знизиться до рівня Р2, то ринковий попит будуть формувати уже два споживачі, а при ціні Р3 і Р4– усі три.

Крива ринкового попитупоказує загальний обсяг попиту всіх споживачів при будь-якій ціні (рис.4.1). Вона виникає шляхом складання індивідуальних попитів. Оскільки криві індивідуальних попитів мають від’ємний нахил, то і крива ринкового попиту також матиме відповідний нахил.

Ринковий попит, з одного боку, залежить від усіх тих факторів, що впливають на індивідуальний попит, а з іншого – від самої кількості носіїв цього попиту, тобто від кількості споживачів (рис.4.2).

 

 

Р

 

Р1

Р2

Р3

Р4 d1 d2 d3 D

Qx

 

Рис.4.1. Ринковий попит

На величину попиту, тобто на пересування точки по незмінній кривій попиту, впливає виключно ціна товару. Всі інші фактори, від яких залежить кількість товару, що споживачі готові придбати, належать до нецінових. Їхня дія приводить до пересування самої кривої попиту на графіку вправо (збільшення попиту), чи вліво (зменшення попиту).

 

 
 

 

 


       
   


           
   
 
дохід
   
споживацькі переваги
 

 


Рис.4.2. Фактори ринкового попиту

 

До нецінових факторів ринкового попиту належать:

– зміна споживацьких переваг під впливом зміни потреб споживача, моди чи реклами;

– зміна цін на інші товари, зокрема товари-субститути чи товари-комплементи;

– кількість споживачів, які виходять на ринок цього товару;

– цінові очікування покупців;

– доходи споживачів.

У реальному житті жоден з перелічених факторів не діє відокремлено, у чистому вигляді. Вони переплітаються, утворюючи складну та суперечливу систему, але розуміння механізму дії кожного з них допомогає розуміти реалії економічного життя. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)