АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Українська державна академія залізничного транспорту

Читайте также:
 1. БЕЗПЕКА ВНУТРІШНЬОЗАВОДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
 2. В) економічна система, в якій співіснують приватна та державна влас-
 3. Види транспорту та транспортних перевезень
 4. Виявлені при транспортуванні за 200 р.
 5. Відповіді до теми № 5 «Українська національно-демократична революція 1917 – 1921 рр.»
 6. Влада і управління. Державна влада
 7. Глава 4 ДЕРЖАВНА ВЛАДА І ДЕРЖАВА
 8. Державна виконавча служба в системі органів Міністерства юстиції України.
 9. Державна дисципліна
 10. Державна кадрова політика.
 11. Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”)
 12. ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Факультет “Управління процесами перевезень”

Кафедра “Управління експлуатаційною роботою”

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

 

Конспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання та слухачів ІППК з дисципліни

“Основи теорій систем і управління”

Частина 1

 

Харків 2009


Характеристика систем та їх властивості: Конспект лекцій / Т.В.Бутько, О.М.Ходаківський, В.В.Петрушов, В.М.Прохоров. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 32 с.

 

У конспекті лекцій визначено предмет та область визначення теорії систем, наведено загальну характеристику та особливості складних систем, структури і компонентів систем, властивості систем, класифікацію систем, основні особливості ієрархічних систем, принципи функціонування систем, а також список контрольних питань і література.

 

 

Колектив авторів:

Бутько Тетяна Василівна (д.т.н., проф., завідувач кафедри УЕР), Ходаківський Олексій Миколайович (к.т.н., доцент кафедри УЕР), Петрушов Василь Володимирович (к.т.н., асистент афедри УЕР), Прохоров Віктор Миколайович (асистент кафедри УЕР).

 

Рецензент

доц. Д.В. Ломотько

 


 

Зміст

 

 

Вступ ………………………………………………………………......4

1 Предмет та область визначення теорії систем. Загальна характеристика та особливості складних систем. Структура і компоненти систем. …………………………………………………..5

2 Властивості систем.……...…………….............................................9

3 Характеристика станів системи...…………………………………10

4 Класифікація систем……………………………………..................11

5 Основні особливості ієрархічних систем…………………………14

6 Динамічні системи….………………………………………………15

7 Принципи функціонування системи................................................18

8 Надійність системи……………………..……….………………….21

9 Еволюція систем……………………………………………………25

Список контрольних питань…………………………………………27

Література……………………………………………………………..28

 

Вступ

 

Дисципліна «Основи теорій систем і управління» призначена для ознайомлення студентів з основними принципами функціонування складних систем та їх управління.

В першій частині лекційного курсу викладено основні поняття дисципліни, наведено відомості щодо принципів побудови складних систем, приведені основні структурні схеми, а також типи зв’язків між елементами, що входять до складу системи. Також розглянуто класифікацію систем та їх властивості.Студентам наведена інформація щодо принципів функціонування, розвитку та еволюції складних систем, а також розглянуто поняття надійності системи та визначення надійності при різних типах відмов у системі. На практичних заняттях студенти закріплюють отримані знання, виконуючи індивідуальні завдання за темою «Методи дослідження складних систем».

Даний конспект лекцій містить 9 тем, які відповідають 18-ти годинам лекційного курсу та 18-ти годинам практичних занять.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)