АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Інформаційні системи підтримки діяльності керівника

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 3. V. 2. Механічне описання молекулярної системи
 4. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 5. Адаптивні типи людини. Антропоекологічні системи і здоров'я.
 6. Аналіз роботи системи
 7. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 8. Англо-американський (прецедентний) тип правової системи
 9. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 10. Безпека життєдіяльності
 11. Біологічні ритми та їх роль в життєдіяльності людини
 12. Валютний ринок і валютні курси. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність

Системи підтримки виконання рішень (Executive Support Systems - ESS) з'явилися в середині 1980-х років у великих корпораціях. ESS допомагає приймати неструктуровані рішення на стратегічному рівні керування компанії й проводити системний аналіз інформації із зовнішнього середовища краще, ніж будь-які прикладні й спеціалізовані ИС (рис. 6.23).

Система поставляє сукупність поточної інформації - як правило, зовнішньої: курси акцій, попит та пропозиції по галузі, політичні новини, економічні огляди, прогнози динаміки цін і вибору оптимальної структури інвестиційного портфеля (засновані на різних емпіричних моделях динаміки ринку), дані аналітичного обліку по підприємству із внутрішніх модулів MIS і DSS.


Рис. 2.13. Процеси стратегічного керування, підтримувані ESS

Вона фільтрує, упорядковує дані й виявляє критичні параметри по заданих статистичних критеріях, скорочуючи час і зусилля для підготовки інформації, необхідної для керівника. У системах ESS використовують саме "просунуте" графічне програмне забезпечення, що може поставляти потрібну графічну, аудио- і відеоінформацію негайно в офіс керівника або зал засідань.

Системи ESS часто використовують нескладний статистичний апарат, але максимально враховують сформовану специфіку області бізнесу (професійна мова, системи різних індексів та ін.). На ринку є досить багато програмних модулів для вбудовування в ESS. Як правило, вони відносно дешеві (звичайно $ 1000-2000). У цей час модулі ESS у вигляді спеціалізованих підсистем є обов'язковою частиною багатьох ERP-Систем.

На відміну від інших підсистем ИС (TPS, MIS, DSS), ESS не призначені для рішення якогось певного кола проблем. Замість цього системи цього типу забезпечують узагальнену неформалізовану інформацію і її оперативну передачу для оцінки ситуацій з динамічно, що змінюється набором, проблем. Системи ESS використовують більше простий алгоритм оцінювання, чим DSS, її аналітичні можливості дозволяють будувати відносно прості моделі, які можна відразу застосовувати для попередньої оцінки ситуації (рис. 2.14).


Рис. 2.14. Принципова схема виконавчої інформаційної системи

Змінилося, приміром, податкове законодавство або ставки мит - керівник компанії може швидко "програти" ситуацію, для того, щоб оцінити, у що це виллється для його бізнесу, і прийняти деякі превентивні міри. Підсистема ESS допомагає знайти відповіді на загальні питання:

 • Які зміни ми повинні зробити у своєму бізнесі, щоб одержати (повернути) конкурентна перевага?
 • Які нові придбання, у тому числі й в області ИТ, захистять нас від циклічних коливань в економіці?
 • Що вживають наші конкуренти, щоб обігнати нас, що повинні зробити ми, щоб обігнати їх?
 • Які підрозділи корпорації потрібно закрити і які акції продати в першу чергу, щоб зменшити вплив загального спаду в галузі на наш бізнес?

ESS формує пакети інформації із заданих тем і представляє комфортний доступ для вищих керівників компаній і корпорацій без посередників. Інтерфейс ESS надзвичайно дружелюбний, використовується наочна графіка, аудио- і відеозасоби, мобільний зв'язок, сучасні методи зберігання й подання даних, а також проведення відеоконференцій у розподілених компаніях.

У цей час із розвитком технологій Internet/Intranet коло користувачів ESS значно розширився - він, подібно MIS, охоплює практично всі рівні керування, крім, мабуть, експлуатаційного. Інформаційні бази ESS містять більші обсяги наочної й "історичної" інформації, що може бути дуже корисна на рівнях виконання проектів.

Сучасні ESS широко використовують технології географічних інформаційних систем (Geographical Information System - GIS). GIS до останнього часу не одержували гідного застосування через високу вартість і необхідність дописувати необхідні програмні модулі й інтерфейси. Багатопрофільні й багатонаціональні корпорації останньої чверті кінця ХХ століття, пов'язані з нафтовим, геологорозвідувальним, авіатранспортним, рибальським, туристичним бізнесом, зробили GIS необхідним додатком до інформаційної системи загального користування.

Прикладом долгоживущей системи на ринку програмних продуктів, що реалізують ESS, може бути пакет Comshare's Commander Decision, виконаний за технологією " клієнт-сервер". Пакет CDD працює з інформацією будь-якого виду, включаючи запити, обчислення, нескладний статистичний аналіз даних, роботу з таблицями, гіпертекстом. Цей універсальний інструмент може використовуватися для розробки традиційних ESS-Додатків для систем підтримки прийняття рішень на різних рівнях керування й виконання. CDD забезпечує вибірковий контроль, розпізнавання інформації із шаблонів, демонстрацію діаграм по кращих і гірших показниках, указує на необхідність обновити інформацію з поточних вибірок даних.

На відміну від експертних систем і компактних додатків аналізу даних, виконавчі інформаційні системи робляться звичайно "під замовлення", і у вигляді виконавчих модулів входять у корпоративну інформаційну систему.

Завдання керівника - визначити, якого типу дані і який обсяг інформації необхідні йому для плідної повсякденної діяльності. Тільки він досконально знає структуру свого бізнесу й стратегію його розвитку. Ніхто іншої не знає этого краще


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)