АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальні рекомендації

Читайте также:
 1. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 2. Азербайджанська Республіка: загальні відомості
 3. ВИХІДНІ ДАНІ. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
 4. Деякі загальні принципи дослідження операцій (висновки до розділу 1)
 5. Див.: Загальні рекомендації з проведення аудиту ефективності використання державних коштів. Затв. постановою Колегії Рахункової палати України від 12.07.2006 № 18-4.
 6. Економічний протекціонізм і вільна торгівля. Причини «вибіркової» протекціоністської політики і загальні тенденції до лібералізації міжнародної торгівлі
 7. З ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 8. Загальні вимоги
 9. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання та технологічних процесів.
 10. Загальні вимоги до ведення класного журналу
 11. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 12. Загальні вимоги до курсової роботи.

 

На самостійну роботу студента виноситься частина теоретичного матеріалу, яка не включена до лекції, менш складна за змістом і може бути опрацьована студентом самостійно.

Учбовий матеріал передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом під час його самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль на рівні з учбовим матеріалом, який відпрацьовано при проведенні аудиторних учбових занять.

Самостійна робота студента фіксується у журналі консультацій, який зберігається в учбовій частині.

Циклові комісії розробляють графік самостійної роботи студентів на кожний семестр. Графік затверджується завідуючим відділенням і доводиться до відома студентів на початку семестру.

Оцінка “відмінно” виставляється в тому випадку, якщо робота виконана в повному обсязі, відповідно до завдання, оформлена з урахуванням вимог ЕСКД і ЕСТД і студент відповів на питання, що зазначені в роботі.

Оцінка “добре” ставиться при виконанні роботи в повному обсязі, але при наявності незначних неточностей у роботі, невеликих відхилень від вимог ЕСКД і ЕСТД, при правильних відповідях на питання завдання.

Оцінка “незадовільно” ставиться у випадку, якщо студент не виконав цілком роботу, неакуратно її оформив, з порушенням вимог ЕСКД і ЕСТД, утрудняється у відповідях на питання.

Студенту, в цьому випадку, пропонується доробити самостійну роботу і підготувати відповіді на питання.

Кількість годин, відведених на вивчення дисципліни та кількість годин відведених на самостійну роботу для студентів різних спеціальностей наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1

 

Найменування теми Найменування сам.роботи Об’єм в годинах за спеціальностями
5.09020101 5.09020102 5.13050901 5.05170110
Розділ 1 Теоретичні основи безпеки життєдіяль-ності Самостійна робота 1 Теоретичні основи безпеки життєдіяль-ності
Розділ 2 Людина як елемент системи «Людина –життєве середовище» Самостійна робота 2 Раціональне та здорове харчування - -
Розділи 3,4 Джерела небезпеки життєдіяльності людини. Безпека життєдіяль-ності в умовах над-звичайних ситуацій Самостійна робота 3   Реферат за індивідуальним завданням

49 54 22 20

Оцінка самостійної роботи студентів

 

Оцінка «Відмінно» ставиться в тому випадку, коли робота виконана в повному обсязі згідно завданню за вимогами ЕСКД та ЕСТД і студент відповів на контрольні питання роботи.

Оцінка «Добре» ставиться, якщо робота виконана в повному обсязі але є незначні неточності в роботі, невеликі відхилення від вимог ЕСКД та ЕСТД при правильних відповідях на контрольні питання завдання.

Оцінка «Задовільно» ставиться» у випадку, якщо робота виконана в повному обсязі але оформлена з порушенням вимог ЕСТД і ЕСКД, є неточності у викладенні відповідей на основні питання завдання, студент утрудняється відповісти на деякі контрольні питання завдання.

Оцінка «Незадовільно» ставиться у випадку, коли студент не виконав повністю роботу, неохайно її оформив з порушенням вимог ЕСКД та ЕСТД, утрудняється у відповідях на контрольні питання.

Студенту в цьому випадку пропонується доробити самостійну роботу і підготувати відповіді на контрольні питання.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)