АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Кислотно-лужна система якісного аналізу катіонів. Характерні реакції катіонів 1-6 аналітичних груп

Читайте также:
 1. A) прогрессивная система налогообложения.
 2. C) Систематическими
 3. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 4. I. Суспільство як соціальна система.
 5. I.2. Система римского права
 6. NDS і файлова система
 7. WAIS – информационная система широкого пользования
 8. X. Налоги. Налоговая система
 9. А. Система потребностей
 10. Автоматизированная система обработки данных правовой статистики
 11. Автоматизированная система управления запасами агрегатов и комплектующих изделий (АС “СКЛАД”).
 12. Автономная (вегетативная) нервная система
Кислотно – лужний Різне відношення катіонів до кислот ( хлоридної, сульфатної) та лугів ( гідроксиду натрію, та амонію)

Найчастіше користуються кислотно – лужною системою якісного аналізу катіонів оскільки аналітичні групи катіонів, цієї системи близькі до природних груп хімічних елементів у періодичній системі, для її практичного використання треба значно менше часу, в цій системі катіонів не використовуються шкідливі для здоров’я гідроген сульфід і його сполуки. Все це робить її більш зручною і доцільною у використанні.

Кислотно – лужна система якісного аналізу катіонів

Таблиця

Група Катіони Груповий реактив
І Na+ ,K+ ,NH4+ Відсутній
ІІ Ag+ ,Hg22+ ,Pb2+ НСІ розведена
ІІІ Ca2+ ,Sr2+ ,Ba2+ Н2SO4розведена + С2Н5ОН
І\/ AI3+ ,Cr3+ ,Zn2+ ,As3+ ,As5+ ,Sn2+ Sn4+ КОН або NаОН надлишок
\/ Fe2+ ,Fe3+ ,Mg2+ ,Mn2+ ,Bi3+ ,Sb3+ Sb5+ КОН або NаОН
\/І Cu2+ ,Со2+ , Cd2+ ,Hg2+ ,Ni2+ 4ОН надлишок

Кислотно – лужна система якісного аналізу катіонів свідчить, що аналітичні групи катіонів за своєю більшістю відповідають групам періодичної системи і лише частково є групами катіонів які утворені елементами, що відносяться до різних груп періодичної системи.

Характерні реакції катіонів 1-6 груп

Характерні реакціїNa+

1. Реакція забарвлення полум’я

Солі натрію забарвлюють безбарвне полум’я пальника у жовтий колір. Реакція дуже чутлива, фармакопейна.

2. Реакція з калій гексагідроксостібіатом ( У) К [Ѕb(ОН)6]

Na+ + [Ѕb(ОН)6]- = Na [Ѕb(ОН)6]↓ білий кристалічний осад

Реакція малочутлива

Характерні реакції К +

1. Na3[ Со (NО2)6] натрій гексанітрокобальтат ( ІІІ ) з К+ - катіоном утворює жовтий кристалічний осад

+ + Na+ + [ Со (NО2)6]3-→ К2 Na[ Со (NО2)6]↓

Характерні реакції NН4+

1. Сильні основи – луги (NаОН, КОН )

За нагріванням з NН4+ розкладають його з виділенням NН3

4СІ + NаОН = NаСІ + NН4ОН

4ОН = NН3↑ + Н2О

Група

Характерні реакціїAg+

1. Хлоридна кислота НСІ та її солі осаджують з нейтральних розчинів

Ag+ - катіон

AgNO3 + НСІ = AgСІ↓ + НNO3

Ag+ + СІ- = AgСІ↓Осад легко розчиняється у надлишку амоніаку .

AgСІ + 2NH3 = [Ag( NH3)2]CI

При дії НNO3 випадає білий осад

[Ag( NH3)2]CI + 2 НNO3 = AgСІ↓ + 2 NH43

[Ag( NH3)2]+ + СІ- + 2Н+= AgСІ↓ + 2 NH4 +

Реакція фармакопейна.

Характерні реакції Нg22+

1. NaOH або KOH з Нg22+ - йоном утворює чорний осад

Нg22+ + 2ОН- = Нg2О↓ + Н2О

2.КІ – йодид калію з Нg22+ - йоном утворює зелений осад

Нg22+ + 2І- = Нg2І2

При надлишку калію йодиду

Нg2І2 + 2І-= [НgІ4] + Нg

Група

Характерні реакції Са2+

1. K4[Fe(CN)6] – у присутності амонійних солей з Са2+- йоном утворює кристалічний осад білого кольору

2Са2+ + [Fe(CN)6]4- =Са2 [Fe(CN)6]↓

Са2+ + 2 NH4+ + [Fe(CN)6]4- = (NH4)2 Са [Fe(CN)6]↓

 

2.( NH4 )2С2О4 з йонами кальцію утворює білий кристалічний осад:

Са2+ + С2О42- = СаС2О4

Група

Характерні реакціїZn2+

1. K4[Fe(CN)6] з Zn2+ - йоном утворює білий осад, який не розчиняється у розведених кислотах, але розчиняється в лугах

3Zn2+ + 2К+ + 2[Fe(CN)6]4- = K2Zn3[Fe(CN)6]2

Гупа

Характерні реакціїMg 2+

1. Na2HPO4 з Mg 2+ утворює білий кристалічний осад:

Mg 2+ + HPO42- + NH4OH = Mg NH4 PO4↓ + Н2О

Умови : Внесення центрів кристалізації, надлишок амонію йонів

 

Солі феруму ( ІІ ) водні розчини забарвлені у блідо – зелений колір . Характерним є утворення координаційних сполук K4[ Fe(CN)6] K2[FeCI4] KFe[Fe( CN )6]

( NH4)2SO4 * FeSO4 * 6H2O, подвійних солей – (сіль Мора.)

Характерні реакціїFe 2+

1. K3[ Fe(CN)6] з Fe 2+ утворює сполуку темно – синього кольору – „турнбулева

синь”

Fe 2+ + [ Fe(CN)6]3- + К+ = К Fe [ Fe(CN)6] ↓

 

Солі феруму ( ІІІ ) жовтого або бурого кольору, гідролізовані, окисник – ферум

( ІІІ )

Характерні реакціїFe 3+

1. K4[ Fe(CN)6] з Fe 2+ утворює сполуку темно – синього кольору – „берлінська

лазур”

Fe 3+ + [ Fe(CN)6]4- + К+ = К Fe [ Fe(CN)6] ↓

‡агрузка...

2. KSCN ( або NH4SCN ) з Fe 3+ утворює комплексну сполуку кроваво – червоного кольору

Fe 3+ + 3 SCN- = [ Fe (SCN )3]↓

Реакція специфічна.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)