АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вказати та проаналізувати особливості якісного та кількісного спектрального аналізу

Читайте также:
 1. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 2. В цьому випадку буде запропоновано вказати список таблиць і їх полів, і на підставі цих даних буде створений запит.
 3. В чому полягають особливості концепції особистості Ч.Кулі – 15 б.
 4. Види рядів динаміки та їх особливості
 5. Види трудових договорів. Особливості окремих видів трудових договорів.
 6. Визначте особливості концепції З. Фрейда – 15 б.
 7. Витоки російської та української філософської думки та особливості її становлення.
 8. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ
 9. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ
 10. Вікові особливості становлення ліворукості.
 11. Вказати правильні відповіді із запропонованих.
 12. Вказати правильні відповіді із запропонованих. Якщо правильних відповідей декілька, перелічити їх усі.

Спектр випускання атомів елемента є його індивідуальною характеристикою, яка цілком визначається структурою енергетичних рівнів атома, а та в свою чергу місцем даного елемента у Періодичній системі.

Ця особливість покладена в основу якісного спектрального аналізу, коли елемент ідентефікують за наявністю у його спектрі ліній, що мають частоти характерні для цього елемента. Вимірювання інтенсивності характеристичних спектральних ліній (їх називають аналітичними лініями) дає можливість провести кількісний аналіз.

Інтенсивність ліній пропорційна кількості атомів, що перебувають у збудженому стані та імовірності спонтаного переходу:

Іm.l ≈Nm·fm.l

Кількість атомів Nm залежить від умов експерименту, а імовірність fm.l є атомною константою, що визначається правилами відбору, яке грунтується на законах квантової механіки. Переходи, що мають високу імовірність називають дозволеними, низьку – забороненими. Стосовно електроних переходів у атомах діють такі правила відбору:

1. Забороненим є перехід більш ніж одного електрона.

2. Заборонені переходи зі зміною спіну електронів.

3. Заборонені переходи у яких орбітальне квантове число змінюється більш ніж на одиницю.

За умов спектрального аналізу інтенсивність спектральних ліній залежить від температури Т, джерела випромінювання та від енергії збудження Еm.

 

Обґрунтувати можливість застосування методу атомно-абсорбційної спектроскопії для якісного та кількісного аналізу.

Метод атомно-абсорбційної спектроскопії ґрунтується на поглинанні резонансного випромінювання газоподібними атомами визначуваного елемента, що утворюються в результаті розпилення аналізованого розчину в полум’ї горючої суміші.

Вільні атоми елементів, які знаходяться в незбудженому стабільному стані, у шарі нагрітої атомної пари селективно поглинають власну світлову енергію та переходять з нижнього (незбудженого) на більш високий (збуджений) енергетичний рівень. Такі переходи називають резонансними, а випромінювання, яке поглинається вільними атомами на частоті резонансного переходу – резонансним. В даному методі аналітичний сигнал – зменшення інтенсивності випромінювання пов’язаний з кількістю незбуджених атомів, на відміну від емісійного аналізу де інтенсивність випромінювання прямо пропорційне кількості збуджених атомів.Зменшення інтенсивності резонансного випромінювання в умовах атомно-абсорбційної спектроскопії відбувається за законом Бугера-Ламберта-Бера:

lgIo/I = D = εCL

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)