АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Усунення впливу сторонніх йонів. Маскування. Маскуючі речовини

Читайте также:
 1. Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію.
 2. Визначення впливу ризику на прибуток
 3. Використання сучасних технологій психологічного впливу для нейтралізації негативних психічних станів серед населення
 4. Гранично допустима концентрація шкідливих речовин. Класифікація шкідливих речовин за ступенем впливу на організм людини
 5. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни.
 6. За будь-якої форми отруєння характер впливу шкідливих речовин на організм людини визначається їх токсичністю, тобто мірою їх фізіологічної активності.
 7. Забезпечення захисту людини від впливу хімічних речовин.
 8. Заняття 1. Оцінка впливу небезпечних речовин, що забруднили
 9. Засоби мотиваційного впливу
 10. ЗО. Оцінка і прогноз екологічного впливу виробництва на
 11. Ліквідація наслідків впливу на людину радіоактивних речовин.
 12. Мета, принципи, завдання, засоби інформаційно-психологічного впливу противника і можливі наслідки

Осадження засновано на виділенні одного або декількох іонів або речовин у вигляді малорозчинного з'єднання. Розділення осадженням засновано на різній розчинності з'єднань, переважно у водних розчинах.
Соосадження- це захоплення сторонніх речовин (домішок) осадом основної речовини (макрокомпонентом). Колектори - це органічні або неорганічні речовини, які повинні повністю захоплювати потрібні речовини і не захоплювати мікрокомпоненти і компоненти основної речовини, що заважають. Як неорганічні колектори використовують гідроксиди, сульфіди, фосфати і ін., тобто переважно з'єднання, аморфні (некристалічні) сирні осідання твірних з великою розвинутою поверхнею. Наприклад, як колектор при аналізі кадмію високої чистоти використовують оксид марганцю (IV), що дозволяє соосадити домішки As, Bi, Ga, In, Ni, Pb, Sb, Sn, Te, Ti.
Серед органічних колектрів розрізняють в основному три вигляд:
малорозчинними ассоціатами, що складаються з об'ємистого органічного катіона і оніона (наприклад, катіон кристалічного фіолетового або метиленового синього або тіоцианат иои йодид);
хелаты (дитиокарбоминати, дитизонати, b-дикетони і ін);
органічні індиферентні сполуки, які не містять комплексообразующих груп.

Як фізичні методи використовують методи випаровування: отгонку, перегонку (дисциляцию), сублімацію і ін.
Отгонка (випаровування) - це одноступінчатий процес розділення і концентрації. При випаровуванні віддаляються речовини, які знаходяться у формі готових летючих з'єднань, ними можуть бути і основа і домішки, причому останні відгонять рідше.

Перегонка (дистиляція) - розділення рідких сумішей на фракції різних складів шляхом їх часткового випаровування з подальшою конденсацією пари, що утворилася.

Сублімація - це перетворення речовини з твердого в газоподібний стан, минувши рідку фазу. До сублімації вдаються, коли компоненти, що розділяються, важко плавляться або розчиняються.
Як фізико-хімічні методи застосовують екстракцію, сорбцію, іонний обмін, хроматографію і різні електрохімічні методи, наприклад електроліз, електрофорез, електродіаліз і ін.
Екстракція - це процес витягання одного або декількох речовин з розчину шляхом додавання до нього іншого розчинника, значно краще розчинювальним витягуванні речовини, але не що змішується з першим розчинником.Сорбція - це процес поглинання газів, пари і розчинених речовин твердими або рідкими поглиначами на твердому носії (сорбентами). Як поглиначі використовують різні високопористі речовини: активне (активовані) вугілля, силикагель, диатомову землю, желеподібні гелі з різним розміром пір між їх частинками, а також різні органічні поглиначі (цеоліти).

Електроліз - це сукупність методів розділення і аналізу розчинів електролітів, заснована на протіканні в ньому окислювально-відновної реакції під дією що пропускається через електроліт електричного струму, з виділенням продуктів електролізу на електродах. Розділення засновано на різній здатності речовин виділятися на електродах залежно від величини струму або напруги електролізу.
Електродіаліз - це прискорена форма діалізу, заснованого на розділенні розчинених частинок, значно що розрізняються між собою розмірами і масою, за допомогою напівпроникної мембрани.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)