АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Чутливість аналітичної реакції

Читайте также:
 1. Аналітичні реакції та вимоги до них
 2. Больова чутливість.
 3. Вплив каталізатора на швидкість хімічної реакції
 4. В’язі і їхні реакції
 5. Кислотно-лужна система якісного аналізу катіонів. Характерні реакції катіонів 1-6 аналітичних груп.
 6. Мета якісного аналізу. Якісні реакції “мокрим” і “сухим” шляхом. Вимоги до аналітичних реакцій, які застосовуються в якісному аналізі.
 7. На полi бою у залежності від вираженостi психічної реакції
 8. Предмет аналітичної хімії, структура, класифікація видів аналізу. Класифікації методів аналізу.
 9. Фізіологічні реакції організму на надлишок кисню
 10. Фотосенсибілізуюча роль хлорофілу в реакції перенесення водню
 11. Характеристика методів аналітичної хімії
 12. ХІ. 15. Реакції в розчинах

Чутливістю реакції називають найменшу концентрацію йонів, яку можна відкрити даною реакцією за певних умов її виконання. Чутливість реакції характеризують такими параметрами:

• граничне розведення Vlim максимальний обʼєм розчину, в якому однозначно (більше ніж у 50 дослідах зі 100) виявлений 1 г даної речовини за допомогою певної аналітичної реакції (виражають в мл/г або см3/г).

• мінімальна (гранична) концентраціяС1іт(Стіn) – найменша концентрація йонів або речовини, за якої дана реакція дозволяє ще відкривати їх у розчині (виражають в г/мл або г/ см3):

• мінімальний обʼєм гранично розведеного розчину Vmin найменший обʼєм досліджуваного розчину, необхідний для визначеннядосліджуваної речовини певною аналітичною реакцією (мл або см3); • відкриваний мінімум т – найменша маса речовини, яка може бути визначена даною реакцією в мінімальному обʼємі гранично розведеного розчину. Чутливість аналітичної реакції тим більша, чим менший відкриваний мінімум і гранична концентрація розчину, який аналізують, та чим більше граничне розведення. Чутливість аналітичної реакції залежить від умов її виконання: рН середовища, йонної сили розчину, наявності сторонніх речовин тощо.

Для підвищення чутливості реакцій збільшують концентрацію речовини у розчині, частіше випаровуванням, використовують хімічно чисті реактиви, що не містять сторонніх домішок, чи попередньо виділяють або маскують йони, що заважають. У хімічних методах якісного аналізу використовують якісні аналітичні реакції. За допомогою таких реакцій потрібний хімічний елемент чи функціональну групу перетворюють у сполуку, яка має ряд характерних властивостей: колір, запах, агрегатний стан. Речовина, яка використовується для проведення якісної аналітичної реакції, зветься реагентом або реактивом. Реактиви, які осаджають цілу групу іонів називають груповими. Чутл анал р-ції – це можл визнач р-ни, мол або йонів в р-ні. Велич або параметри чутл анал р-ції С: a)Відкриваний мінімум або абс чутл. b)Гранична концентр або граничне розвед (чутл визначення). c)Мін об'єм граничного розвед р-ну. d) Границя виявл a – це найм маса р-ни або йона, яка може бути відкрита дією даного реаг-та за певних умов. Вимір в мкг (10-6), пікто (10-12). Чим менше відер мін, тим менше чутл р-ції. b– це віднош однієї масовой част визнач йона до найб маси р-ника, вираж в тих же од. г/см3, г/мл. граничн розвед– величина обернена гран конц. Показ в якому найб об'ємі визн р-ну міст йон, який визнач масою 1г. c – це об'єм рну. Який містить відкриваний мін. d – це найм маса йона в грамах, яка містит в 1см2 дослід р-ну. Показник чутл – це відємний десятк логарифм границі виявл.Умови, що вплив на чутл анал р-ції: 1.Дост концентр р-ну і аналіз р-ну. 2.Наявн відпов pH сер-ща.3.t. 4.Послідов додав реактивів.5.Обєм аніквоти р-ну, що було взято до аналізу. 6.Товщина шару р-ну. 7.Метод викон р-ції і спостереж результ р-ції. 8.Наявн домішок, які можуть вплив на ефект. 9.Наявн специф реак-ву. Способи підвищ чутлив анал р-ції: *Підвищ концентр аналіз р-ни і реактиву. *Прискор утв осаду (внес в центр крист охолод р-ну або додав р-ника). *Зменш р-ності осаду при додав орг. Неелектролітів. *Викор операції маскування. *Поперед видал домішок. Граничне віднош – показ вплив конц сторонн йона на дану р-цію, віднош молярних к-ції даного йона до стороннього, явл міро. специфічності реак. Гр відн показ при якій конц сторонного йона мож провести р-цію відкриття. Гр відн міра специ р-ції. Специфічність.Реакц проведенню яких не заваж стор йони, назив специфічн. Коли говор про специф реак , то мають на увазі провед її в строго визнач умов. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)