АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В’язі і їхні реакції

Читайте также:
 1. Аналітичні реакції та вимоги до них
 2. Вплив каталізатора на швидкість хімічної реакції
 3. В’язів складеної конструкції
 4. Кислотно-лужна система якісного аналізу катіонів. Характерні реакції катіонів 1-6 аналітичних груп.
 5. Мета якісного аналізу. Якісні реакції “мокрим” і “сухим” шляхом. Вимоги до аналітичних реакцій, які застосовуються в якісному аналізі.
 6. На полi бою у залежності від вираженостi психічної реакції
 7. Фізіологічні реакції організму на надлишок кисню
 8. Фотосенсибілізуюча роль хлорофілу в реакції перенесення водню
 9. ХІ. 15. Реакції в розчинах
 10. ХІ.13. Мономолекулярні реакції
 11. ХІ.14. Тримолекулярні реакції

Сила, з якою в’язь діє на тіло, називається реакцією в’язі і спрямована у бік, протилежний тому, в якому в’язь не дає тілу можливості переміщатися.

Модуль реакції в’язів визначається у процесі розв’язання задач.

Від виду в’язів і її конструктивного виконання залежить напрямок реакції в’язів (може бути частково або повністю відомою).

Рекомендації щодо напрямку реакції в’язів або її складових по осях координат залишаються корисними і їх величини знаходять з умов рівноваги.

1) Гладка поверхня (плоскість) (рис. 1.8):

Рис. 1.8

 

Реакція ідеально гладкої поверхні напрямлена по нормалі від поверхні і позначається через

2) Нитка (рис. 1.9):

Рис. 1.9

 

Реакція нитки напрямлена вздовж нитки до точки її закріплення А і позначається через .

3) Невагомий стержень, що з’єднує два шарніри А, В. Реакція спрямована вздовж лінії, що з’єднує шарніри (рис. 1.10):

Рис. 1.10

 

4) Котки (рухомі шарніри) (рис. 1.11):

Рис. 1.11

 

Реакція котка напрямлена перпендикулярно до опорної площини котка.

5. Нерухомий шарнір, циліндричний (підшипник) (рис. 1.12):

Рис. 1.12

 

Напрям реакцій таких в’язів заздалегідь визначити не можна. Невідомий вектор реакції в’язі в площині визначається двома складовими и по осях и .

6. Сферичний шарнір (кульковий шарнір) (рис. 1.13):

Рис. 1.13

 

Реакція сферичного шарніра складається з трьох її проекцій на три координатні осі

7. Підп’ятник (радіально упорний підшипник) (рис. 1.14):

Рис. 1.14

 

Як і кульковий шарнір, підп’ятник має три складові просторові:

8. Жорстке защемлення ‑ тут три невідомі величини (рис. 1.15):

Рис. 1.15

 

Реакція жорсткого защемлення складається із сили та пари сил з моментом .

9.Шорстка поверхня (рис. 1.16):

Рис. 1.16

 

Реакція шорсткої поверхні розкладається на дві складові:

‑ нормальну і дотичну, напрямлену по дотичній до поверхні.

Дотична складова реакції є силою тертя.

Сила тертя дорівнює ,

де f ‑ коефіцієнт тертя ковзання,

нормальна складова реакції дорівнює вазі тіла, .

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)