АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Умови рівноваги просторової системи паралельних сил

Читайте также:
 1. Cутність та умови застосування міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів.
 2. I. Основні риси політичної системи України
 3. V. 2. Механічне описання молекулярної системи
 4. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 5. Адаптивні типи людини. Антропоекологічні системи і здоров'я.
 6. Аналіз роботи системи
 7. Аналіз часткової та загальної рівноваги
 8. Англо-американська школа (теорії “часткової рівноваги”)
 9. Англо-американський (прецедентний) тип правової системи
 10. Валютний ринок і валютні курси. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність
 11. Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного кредиту.
 12. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.

Для рівноваги просторової системи паралельних сил необхідно і достатньо, щоб алгебраїчна сума проекцій усіх сил на вісь, паралельну силам, дорівнювала нулю і алгебраїчні суми моментів цих сил відносно двох інших координатних осей дорівнювали нулю (рис. 3.6).

Рис. 3.6

 

У цьому випадку можна напрямити вісь паралельно силам. Тоді з умов рівноваги просторової довільної системи сил залишаться лише три рівняння, а інші три перетворяться в тотожності.

Проекції сил на осі і дорівнюють нулю, оскільки вони перпендикулярні до площини . Оскільки сили паралельні осі , то їхні моменти відносно цієї осі також дорівнюють нулю. Тоді з шести рівнянь рівноваги довільної просторової системи сил залишаються лише три:

1. ; ;

2. ; ;

3. ; .

Зазначимо, що для статичної визначеності задач, які розв’язуються, число невідомих в рівняннях рівноваги не повинно перевищувати трьох.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)