АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Опишiть основи енергетичної теорії раптових викидів вугілля і газу

Читайте также:
 1. XII.4. Теорії гетерогенного каталізу
 2. Австрійська школа (теорії “граничної корисності”)
 3. Англо-американська школа (теорії “часткової рівноваги”)
 4. Вартісні теорії оцінки природно-ресурсного потенціалу
 5. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 6. Виникнення загальної теорії держави і права
 7. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей
 8. Генезис теорії культури
 9. Глава 12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ
 10. Граничні теореми теорії ймовірності
 11. Грошово-кредитна політика україни в перехідний період у світлі монетаристської теорії
 12. Дайте визначення раптовим викидам вугілля і газу

Згідно енергетичної теорії раптових викидів вугілля і газу, для збудження і розвитку викиду повинні дотримуватися такі умови:

1.Освобождение поблизу гірської виробки таких кількостей потенційної енергії вугілля W, кінетичної енергії гірських порід Е і внутрішньої енергії вільного газу у вугіллі Q, яких було б достатньо для роботи зміщення вугілля і газу в бік гірничої виробки F і руйнування вугілля U:

де Q=0 для очисної виробки, Е=0, Q=0 для підготовчої виробки, Е=0 при розтині вугільного пласта, Q- внутрішня енергія газу, укладеного у вільному об'ємі пір, тобто поза впливу сорбційних сил. Цей газ становить не більше 10% всього укладеного у вугіллі газу.

2. Швидкість руйнування вугілля Vp повинна перевищувати швидкість падіння тиску газу в тріщинах вугілля Vд :

 

3.Сохранения тиску газу до моменту завершення руйнування вугілля на рівні більш високому, ніж опір зруйнованого вугілля відкинути:

 

де P-тиск газу, S-площа поперечного перерізу зруйнованого блоку вугілля, a-кут нахилу виробки до горизонту, m-маса вугілля, g-прискорення сили тяжіння, ϖ-прискорення, яке необхідно повідомити вугілля для його відкидання (сила інерції), f-коефіцієнт тертя вугілля на поверхню, по якій відбувається його зміщення.

 

Основними джерелами енергії, що призводять до руйнування вугілля, є енергія пружної деформації вугільного ласта, а також потенційна і кінетична енергія гірських порід, що вміщують вугільний пласт. Ці джерела енергії можуть бути посилені, якщо у вугільному пласті і вміщуючих породах будуть мати місце напруги тектонічного походження.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)