АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Етап — аналіз центральних образів і головних проблем з погляду історичної перспективи

Читайте также:
 1. Case 2. Маркетингове середовище міжнародних ринків та його аналіз
 2. I. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ КАТАЛИЗА
 3. I. Философско-нравственные проблемы
 4. I. Экологические проблемы современного общества
 5. III. Степень проблемности трудовых ситуаций
 6. IV. Социальные проблемы попечения о заключенных.
 7. IX. Выводы и проблемы
 8. V. В области социально-экономических проблем северных регионов России.
 9. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
 10. XV. Мы подходим к самой проблеме.
 11. А теперь мое решение проблемы
 12. А. УРИБЕ И ПРОБЛЕМА ТЕРРОРИЗМА

На нашу думку, найкраще допоможе вчителеві домогтися виховної мети при аналізі історичної перспективи повісті метод тренування чуйності. Із класу потрібно вибрати трьох учнів, наділених артистичними здібностями, і запропонувати їм зіграти ролі Захара Беркута, Тугара Вовка і Бурунди. Ці учні спочатку мають від імені персонажів пояснити класові причини і мотиви своєї поведінки в критичній ситуації протистояння громади боярину, а згодом — і монголо-татарам. Пізніше вони ж повинні дати відповіді на різноманітні провокаційні запитання однокласників (учитель може допомагати класові формулювати запитання).

Захарові Беркуту варто задати такі питання:

· Для чого ви ініціювали спорудження через найближчі округи — спільно з сусідами-русича-ми — «торговельного шляху» на угорський бік?

· Чому ви вважаєте, що для громади бояри — гірші вороги, ніж монголи? («Нападуть, заберуть, що можна, і підуть; боярин же як нападе, то вже й осяде і не вдоволиться ніякими добичами, а рад би нас усіх навіки поробити рабами»).

· Чи так уже важливо для блага громади, щоб на раді мали право голосу жінки та молодь?

· Невже жертва в ім'я добра громади не могла бути заміненою якимось іншим компромісом, тим більше, коли йшлося про вашого власного сина?

· Чому, благословляючи своїх дітей на шлюб, ви не побажали їм щастя-долі й здоров'я, а наголосили: «Нехай же ваш зв'язок в нинішню побідну днину буде порукою, що й наш народ так само перебуде тяжкі злигодні і не розірве свого сердечного зв'язку з чеснотою й людяним норовом!»?

Тугара Вовка потрібно запитати:

· Якою була головна мета вашого приїзду в Тухольщину?

· Для чого союз із монголами вам став нагально потрібним?

· Чому ви воліли краще бачити свою дочку мертвою, ніж дружиною смерда?

· Чи мали ви право (після всього, що зробили на шкоду своїй державі і тухольцям), дізнавшись про намір Максима вивести монголів з котловини, звинувачувати його у зраді свого народу?

· Чому ви все-таки рятували Максима ціною власного життя?

Бурунду необхідно запитати:

· Якою була головна мета вашого нападу на Тухольщину?

· Невже вам приємно почуватися в іпостасі окупанта, якого ненавидять поневолені народи?

· Чи довіряли ви Туга рові Вовку? Як ваш народ взагалі ставиться до зрадників?

· Які дії Тугара Вовка змушували вас сподіватися на підтримку, а які, навпаки, вселяли сумнів у його щирості? Чому в окремих ситуаціях переважало то одне, то інше?

Підсумовуючи вивчене, учитель повинен наголосити: Ідея повісті з найбільшою силою уособлюється в образі Захара Беркута — зразкового тухольського старійшини, який ставить загальнонародні інтереси вище особистих. «Громада — то був його світ, то була ціль його життя», — пише І. Франко. Однак і т.зв. «негативні» персонажі повісті (наприклад, Тугар Вовк, Бурунда) не випадають із історичної перспективи. Вони засвідчують намір письменника акцентувати на недопустимості зради свого народу, на недоречності будувати своє життя на незгоді з громадою та горі інших народів.

З Франкових «уроків історії» кожен із нас повинен почерпнути собі істину. Живучи у сучасному світі компромісів, ми маємо пам'ятати: найголовніше у житті — не втратити своєї суті, погодившись на чиїсь звабливі «умови» і пропозиції.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)