АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хід роботи. Тема роботи:Програмування на T-SQL

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 4. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
 5. VI Поточний контроль виконання роботи
 6. VI Поточний контроль виконання роботи
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VI Поточний контроль виконання роботи
 9. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 10. VIІ Поточний контроль виконання роботи
 11. А. Виконується при підготовці до роботи
 12. Аналіз стану виховної роботи

Лабораторна робота №11

Тема роботи:Програмування на T-SQL.

Мета роботи: навчитися основам програмування на T-SQL.

Хід роботи

У процесі виконання лабораторної роботи вивчила функціональні можливості СУБД MS SQL Server. У даній роботі дотримувалася наступного алгоритму:

1. Запустила додаток Microsoft SQL Server Management Studio .

2. Використовуючи теоретичні положення, опрацювала запропоновані приклади, результати виконання яких включила до звіту лабораторної роботи.

Приклад 1. Аналізатор запитів знаходиться в режимі сітки.

SELECT Прізвище FROM Солдати WHERE Номер_військового_квитка = 123445; PRINT 'Контрольна точка';

Рис. 1 – Результат виконання запиту.

У вкладці «Сообщения» відобразиться наступний результат:

Рис. 2 – Результат виконання запиту.

Приклад 2. Змінні T-SQL.

Локальна змінна, що зберігає до 16 символів.

DECLARE @p char (16)

Рис. 3 – Результат виконання запиту

Створення двох цілочисельних змінних a та b.

DECLARE @a int, @b int

Рис. 4 – Результат виконання запиту

Приклад 3. Оператор SET.

DECLARE @a int, @b int

SET @a = 1

SET @b = @a * 1.5

Рис. 5 – Результат виконання запиту

Приклад 4. Привласнення змінній значення.

DECLARE @c int SET @c = (SELECT COUNT (*) FROM Заробітна_плата) SELECT @c

Рис. 6 – Результат виконання запиту

Приклад 5. Привласнення змінній значення.

DECLARE @c int SELECT @c = COUNT (*) FROM Заробітна_плата SELECT @c

Рис. 7 – Результат виконання запиту

Приклад 6. Використання змінної в пропозиції where.

DECLARE @IdObject int; SET @IdObject = 125489; SELECT [Оклад] FROM Заробітна_плата WHERE Номер_військового_квитка = @IdObject;

Рис. 8 – Результат виконання запиту

Приклад 7. Оператор IF. . . ELSE.

IF EXISTS (SELECT * FROM [Заробітна_плата] WHERE Номер_військового_квитка = 125489) PRINT 'Неможливо видалити, оскільки в базі є пов`язані з нею записи' ELSE BEGIN DELETE Заробітна_плата WHERE Номер_військового_квитка = 123445 PRINT 'Видалення вироблено успішно' END

Рис. 9 – Результат виконання запиту

Приклад 8. Оператор WHILE.

DECLARE @Temp int;

SET @Temp = 0;WHILE @Temp <3

BEGIN

PRINT @Temp;

SET @Temp = @Temp + 1;

END

Рис. 10 – Результат виконання запиту

Висновок: під час лабораторної роботи було освоєно основи програмування на T-SQL.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)