АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хід роботи

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 4. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
 5. VI Поточний контроль виконання роботи
 6. VI Поточний контроль виконання роботи
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VI Поточний контроль виконання роботи
 9. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 10. VIІ Поточний контроль виконання роботи
 11. А. Виконується при підготовці до роботи
 12. Аналіз стану виховної роботи

Створення статичного і динамічного зображення в Trace Mode 6

Інструкція до лабораторної роботи № 2

з курсу “Автоматизація проектування пристроїв автоматики”

для студентів базових напрямків 7.091401, 8.091401

“Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління”

 

 

Львів 2012


Мета роботи: ознайомитися зі стандартними об'єктами, призначеними для створення статичних та динамічних зображень.

Завдання:

 

1. Створити новий проект. У даному проекті створити генератор, прив'язаний до каналу, значення якого визначається рівнем продукту в ємності.

2. Створити екран, розташувати на ньому тренд, який будує залежність рівня продукту в часі.

3. Створити статичне зображення ємності в розрізі, насоса, трьох труб, по одній трубі продукт надходить у ємність, по іншій - випливає з неї. Друга труба з'єднана з третьої через насос.

4. Створити динамічний об'єкт, що імітує заповнення ємності, використовуючи графічний файл.

Хід роботи

 

1. Створіть канал, який буде пропорційний рівню продукту в ємності. Назвемо даний канал як рівень, для кращого сприйняття.

2. Створіть генератор сигналу відповідно до заданого варіанту.

3. Проведіть прив'язку створеного генератора до створеного каналу.

4. Створіть екран.

5. Створіть тренд, налаштуйте криву і зробіть прив'язку до створеного каналу. Приклад екрану, створеного при виконанні пунктів 1 - 5 наведено на рис. 1

Рис. 1 Результат виконання пунктів 1—5

6. Створення статичного зображення.

a. Створення рамки. Для створення рамки клацніть лівою клавішею миші по іконці . Якщо немає зазначеної іконки на панелі інструментів, то клацніть правою клавішею миші по одній з ікон , або . Серед запропонованих об'єктів виберіть рамку . (рис. 2). Клацнувши лівою клавішею миші задайте протилежні кути рамки. Для переходу в режим редагування клацніть лівою клавішею миші по іконці .

Рис. 2 Розміщення рамки

b. Створення ємності.

Клацніть лівою клавішею миші по іконці . Якщо даної іконки немає на панелі інструментів, то клацніть правою кнопкою миші по одній з іконок: або . Серед запропонованих об'єктів виберіть ємність. Після вибору інструменту помістіть ємність на екрані. Задайте протилежні кути ємності клацанням лівої клавіші миші, клацніть лівою клавішею миші по іконці. Ємність прийме вигляд, зображений на рис. 3. Виділіть створену ємність або двічі клацніть по ній лівою клавішею миші. Відкриється вікно властивостей об'єкта. У полі товщина стінок задайте товщину більше 0. Ємність буде зображена у розрізі (рис. 4). У полі верхній та нижній край виберіть необхідний вид краю. Наприклад, верхній край прийме вигляд , а нижній - . Для завдання матеріалу ємності розкрийте розділ матеріал, двічі клацнувши лівою клавішею миші по підкресленою строчці матеріал, якщо цей розділ не розкритий. У полі вибрати зі списку виберіть значення true. У полі матеріал виберіть необхідний матеріал, наприклад, хром. В поле стандартна текстура виберіть необхідну текстуру, наприклад, гравіювання. При необхідності можна додати інші об'ємні фігури.Рис. 3. Створення ємності

Рис. 4 Завдання товщини стінок ємності

Для розміщення конуса клацніть правою клавішею миші по іконці
і серед запропонованих інструментів виберіть . Розмістіть на екрані
конус, задавши протилежні кути прямокутника в який буде вписаний
конус натисненням лівої клавіші миші. Клацніть лівою клавішею миші по
іконці. Виділіть створений конус. Якщо не відкрилося вікно властивостей
конуса, двічі клацніть лівою клавішею миші по ньому. У полі товщина
стінок
задайте ту ж товщину, що й у ємності. Відкрийте розділ матеріал
подвійним клацанням миші по підкресленій стрічці матеріал, якщо шар ще
не розкритий. Виберіть значення true в полі вибрати зі списку. Виберіть
необхідний матеріал у поле матеріал, наприклад, олово. У полі
стандартне гравірування задайте гравіювання, наприклад, шліфування.
Ємність прийме вигляд, зображений на рис. 5.

Рис. 5 Приклад ємності

 

 

c. Створення насоса. Клацніть правою клавішею миші по іконці . Серед запропонованих інструментів виберіть . Для розміщення насоса на екрані задайте протилежні кути прямокутника, в який буде вписаний насос натисненням лівої клавіші миші. клацніть лівою клавішею миші по іконці . Виділіть насос. Якщо не відкрилося вікно властивостей насоса, двічі клацніть лівою клавішею миші по створеному насосу. Розкрийте розділ матеріал, подвійним клацанням по підкресленому тексту матеріал, якщо він ще не розкритий. У полі вибрати зі списку встановіть значення true. У полі матеріал виберіть необхідний матеріал, наприклад, пластик чорний. У полі форма насоса виберіть потрібну форму насоса. Статичне зображення прийме вигляд, зображений на рис. 6.

‡агрузка...

Рис. 6 Розміщення насоса

d. Створення труб. Клацніть правою клавішею миші по іконці . Серед запропонованих інструментів виберіть . Створіть трубу по якій продукт надходить у ємність і по якій з ємності тече в насос. Для цього клацанням лівої клавіші миші відзначте місцеположення початку труби. Переведіть курсор миші в положення вигину труби і знову клацніть лівою клавішею миші. Таким чином, зазначаються всі точки вигину труби. Коли курсор переведений у положення, де розміщується кінець труби, клацніть правою кнопкою миші, завершуючи створення поточної труби. Створіть аналогічно трубу, по якій продукт надходить у насос і витікає з нього. Для редагування властивостей кожної труби виділіть трубу. Якщо не відкрилося вікно властивостей, двічі клацніть лівою клавішею миші по трубі. У полі товщина підберіть товщину кожної труби, яка краще буде підходити для рисунка. У полі базовий колір виберіть необхідний колір, наприклад . Статичне зображення набуде вигляду, вказаний на рис. 7.

Рис. 7 Створення труб

7. Створення динамічного зображення.

a. Імпорт зображення. Виділіть рядок ресурси навігатора
проекту. Викличте контекстне меню. Виберіть рядок створити групу.
Серед запропонованих груп виберіть картинки (рис. 8).

Рис. 8 Створення групи картинки

Виділіть створену групу картинки, викличте контекстне меню,
виберіть створити компонент. Серед запропонованих компонентів виберіть
бібліотеку зображень (рис. 9).

Рис. 9 Створення бібліотеки зображень

Для імпортування зображення двічі клацніть лівою клавішею
миші по створеній бібліотеці зображень. Відкриється порожнє вікно. В
даному порожньому вікні викличте контекстне меню і виберіть
імпортувати. Відкриється діалогове вікно для відкривання графічного
файлу. Відкрийте графічний файл зображення, яке буде
використовуватися надалі.

b. Створення динамічної заливки. Створіть багатокутник.
Клацніть лівою клавішею миші по іконці . Якщо на інструментальній
панелі немає іконки , клацніть правою клавішею миші по одній з іконок:
. Серед запропонованих інструментів виберіть . Для
розміщення багатокутника клацніть лівою клавішею миші там, де
повинен розташовуватися один з кутів багатокутника. Задайте точки зламу
клацанням лівою клавішею миші там, де будуть розташовуватися інші кути

багатокутника. Останній кут багатокутника слід відзначати клацанням
правої клавіші миші. Результат створення багатокутника наведено на
рис. 10.

Рис. 10 Створення багатокутника для заливки

 

Виділіть створений багатокутник. Якщо вікно властивостей не відкрилося, двічі клацніть лівою клавішею миші по створеному багатокутнику. Розкрийте розділ заливка подвійним клацанням лівої клавіші миші, якщо він не розкритий. У полі стиль, що з'явилося виберіть без заливки. В результаті зображення набуде вигляду, вказаний на рис. 7.

Перейдіть на закладку динамічна заливка . Поставте прапорець дозволено. Розкрийте розділ «шар». Для цього двічі клацніть лівою клавішею миші на тексті шар. У полі ім'я, що з'явилося введіть ім'я для шару. Проведіть прив'язку шару до аргументу, за допомогою якого проведена прив'язка тренда до каналу, що зберігає значення рівня продукту в ємності. У полі тип заливки виберіть зображення. Клацніть в полі зображення. Відкриється вікно, що пропонує вибір зображень, які зберігаються в бібліотеці зображень, створеній раніше (рис. 11). Виберіть потрібне зображення і клацніть лівою клавішею миші по кнопці готове. У полі Макс. встановіть значення верхньої межі діапазону значень, збережених в каналі, створеному раніше, а в полі Мін. - нижньої межі.

 

Рис. 11 Вибір зображення для заливки

8. Запуск проекту. Проведіть запуск проекту, аналогічно першій
роботі. Приклад результату виконання створеного проекту наведено на
рис. 12.

Рис. 12 Приклад результату запуску

Контрольні питання

1. Опишіть відмінність вхідних і вихідних каналів.
2. Що таке прив'язка, навіщо вона потрібна, як виконується?
3. Що таке навігатор проекту?
4. Як імпортується зображення?
5. Як створюються компоненти бази каналів в Trace Mode?
6. Як розміщується об'єкт на екрані?
7. Навіщо потрібно вікно властивостей об'єкта, що воно дає?
8. Чим відрізняється статичне зображення від динамічного?
9. Як створюється статичне зображення?
10. Як створюється динамічне зображення?
11. Які елементи зображення можуть бути динамічними у Trace Mode?

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.029 сек.)