АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хід роботи. 1. Створення проекту. Збережіть проект, створений при виконанні роботи 2 під новим ім'ям

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 4. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
 5. VI Поточний контроль виконання роботи
 6. VI Поточний контроль виконання роботи
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VI Поточний контроль виконання роботи
 9. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 10. VIІ Поточний контроль виконання роботи
 11. А. Виконується при підготовці до роботи
 12. Аналіз стану виховної роботи

1. Створення проекту. Збережіть проект, створений при виконанні роботи 2 під новим ім'ям. Видаліть генератор, прив'язаний до каналу Рівень. Виділіть об'єкт екран і викличте контекстне меню. Вибрати редагувати. У вікні, редагування каналу виберіть період рівним 1, одиницю виміру-сек. аналогічно змініть період перерахунку каналу, який зберігає рівень продукту в ємності.

2. Створення необхідних каналів. Додайте канали, які зберігають значення вартості продукту, витрати продукту, періоду генерації. Для кращого сприйняття назвемо канал, який зберігає вартість продукту як вартість, що зберігає витрата продукту - витрата, період генерації - період генерації. Встановіть тип кожного каналу - Input (див. лаб. роботу 1). додайте канали, що зберігають результати обчислень: сумарна витрата продукту, сумарна вартість продукту. Для зручності сприйняття назвемо канал, зберігає сумарну вартість продукту, як сумарна вартість, а сумарна витрата продукту - сумарна витрата. Встановіть тип зазначених каналів - Input. Для всіх каналів встановимо однаковий період перерахування значення. Для цього викличте вікно редагування для кожного каналу. У полі період встановіть необхідний період перерахунку 1 і одиницю виміру-секунду (сек).

3. Створення кнопок для завдання необхідних параметрів.Клацніть лівою кнопкою миші по іконці . Якщо даної іконки немає панелі інструментів, то клацніть правою клавішею миші по одній з іконок: або . Розмістіть кнопки на екрані. Для цього задайте протилежні кути кнопок клацанням лівої кнопки миші (рис. 1). Для кожної кнопки відкрийте вікно властивостей. У полі текст введіть призначення кнопки. Так, наприклад, для кнопки, яка встановлює період генерації можна ввести «Встановити період», встановлює витрату продукту -«Встановити витрату», встановлює вартість продукту - «Встановити вартість». Перейдіть на закладку дії . Виділіть рядок mousePressed і викличте контекстне меню (рис. 2). Виберіть у контекстному меню, яке з’явилось, рядок передати значення. У полі, тип передачі, яке з’явилось, встановіть ввести і передати. У полі результат зробіть прив'язку до вхідного значенням каналу, якому буде передаватися значення, що вводиться (приклад налаштування кнопки -рис. 3). Внаслідок прив'язки будуть створені чотири аргументи в таблиці вікна властивостей прив'язки (рис. 4). 

Рис 1. Розміщення кнопок

Рис. 2. Створення події

Рис. 3. Налаштування події

Рис. 4. Атрибути для введення даних

4. Створення об'єктів текст. Для виведення значень, збережених у ряді каналів, створіть об'єкти текст. Приклад створення об'єктів текст зображений на рис. 5. Об'єкти текст, розташовані зліва, виводять підказку (де який параметр виведений), а праворуч - значення, збережені каналами. Прив'язку об'єктів текст, розташованих у правому стовпчику, проводите до реальних значень відповідних каналів. Для прив'язки, при необхідності, створіть додаткові аргументи, як показано на рис. 6.

Рис. 5. Створення об'єктів текст

Рис. 6. Атрибути екрану

 

 

5. Проведіть розрахунок множника K і зсуву С.

Масштабування сигналу в FBD програмі буде проводитися за формулою:

Y = KX + С, де

Y— результат перетворення;

Х— вхідне значення каналу;

К— множник;

С— зсув.

FBD блоки, що виробляють генерацію сигналу повертають сигнал, що змінюється в діапазоні [-1; +1]. Знайдіть значення множника K і зсуву С, які дозволять отримати необхідний діапазон зміни результату перетворення (діапазон сигналу згідно заданого варіанту).

Приклад: необхідно забезпечити діапазон сигналу [0; 1]. Множник К складе 0,5, зсув С - 0,5.

6. Створення FBD діаграми. Виділіть групу канали RTM вузла і викличте контекстне меню. В меню оберіть створити компонент. Серед запропонованих варіантів виберіть програма (рис. 7). Виділивши створену програму і, клацнувши лівою клавішею миші, можете змінити ім'я програми, наприклад, на «синусоїда». Виділіть створений об'єкт-програму і викличте контекстне меню. В меню оберіть редагувати. Відкриється вікно, аналогічне редагуванню каналу float. У полі період виберіть 1, виберіть одиницю вимірювання - секунду (сек). Після настройки періоду перерахунку вікно редагування каналу можна закрити. Подвійним клацанням лівої клавіші миші по створеній програмі або викликавши контекстне меню і вибравши рядок редагувати шаблон, викличте вікно для створення (або редагування) програми. Відкриється вікно, представлене на рис. 8.

‡агрузка...

 

 

Рис. 7. Створення об’єкта програма

Рис. 8. Вікно редагування шаблона програми

У структурі програми виділіть стрічку аргументи. Заповніть таблицю, що з'явилась. Кожен рядок - аргумент програми. Встановіть тип In для аргументів, які будуть передавати дані в програму, Out - які будуть передавати дані з програми, In/Out - які будуть передавати в програму і з неї. Приклад створення аргументів програми для генерування синусоїдального сигналу наведено на рис. 9.

Рис. 9 Атрибути програми на мові Texno FBD

Виділіть рядок програма# в структурі програми. Серед
запропонованих мов програмування виберіть FBD діаграму
(рис. 10).

Рис. 10 Вибір мови

Клацніть лівою клавішею миші по іконці або виберіть рядок палітра FBD блоків в меню вид, якщо палітра FBD блоків (рис. 11) не відкрита.

Рис. 11 Вікно вибору FBD блоків

Перейдіть на закладку порівняння. Натисніть ліву клавішу миші на блоці більше або дорівнює. Перемістіть його на робоче поле і відпустіть клавішу миші. Аналогічно розмістіть на робочому полі FBD блоки (рис. 12): вибір з двох (закладка вибір), синусоїдальний сигнал (закладка), масштабування (закладка арифметичні).

Виконайте прив'язку блоків між собою. Для прив'язки виходу одного блоку до входу іншого наведіть курсор миші на відповідний вихід (вхід) і натисніть ліву клавішу миші. Не відпускаючи лівої клавіші миші, наведіть курсор на необхідний вхід (вихід) і відпустіть ліву клавішу миші. Для прив'язки аргументу програми до відповідного входу (виходу) виділіть відповідний вхід (вихід) і викличте контекстне меню. В меню оберіть прив'язати. Серед пропонованих аргументів виберіть необхідний (рис. 12). Для створення константи виберіть вхід, викличте контекстне меню і виберіть прив'язати. У полі, що з'явилося замість вибору аргументу програми введіть константу. На вхід IN2 блоку більше або дорівнює і IN0 блоку вибору з двох слід подавати константу 10, згідно із завданням. Вхід IN2 блоку більше або дорівнює і IN0 блоку вибору з двох слід прив'язати до аргументу, який передає період генерації в програму. Обчислені раніше значення констант K і С слід подати на відповідні входи блоку масштабування. Програма, що генерує сигнал, що змінюється в діапазоні від [0; 1] прийме вигляд, зображений на рис. 12. Після створення програми перевірте її. Для цього клацніть лівою клавішею миші по іконці «компіляція» . У вікні «повідомлення» буде виведений результат компіляції. Якщо вікно «повідомлення» закрито, то слід клацнути по іконці або вибрати в меню «вид» вікно повідомлення. За відсутності помилок буде, наприклад, написано: «Програма # 1.tms compiled successfully". При наявності помилки буде написано: «Е0011 Синтаксична помилка».

 

Рис. 12 Програма на мові Texno FBD

7. Створення ST програми. Створіть об'єкт програма в групі канали RTM вузла. Назву програми можна змінити, наприклад, на «обробка». Встановіть період перерахунку рівним 1 секунді. Відкрийте програму подвійним клацанням лівої клавіші миші по створеному об'єкту програми. У структурі програми виберіть аргументи. Створіть аргументи, які будуть передавати в програму витрату продукту, вартість продукту, період перерахунку каналів, а також аргументи, які повертатимуть з програми сумарну витрату продукту і сумарну вартість всього витраченого продукту (рис. 13).

Рис. 13 Аргументи програми на мові Texno ST

Виберіть рядок глобальні змінні. Аналогічно до створення аргументів створіть глобальну змінну, яка буде зберігати значення сумарної витрати, обчисленого при попередньому виклику програми, вказавши початкове значення рівним нулю (рис. 14).

Рис. 14 Глобальна змінна

Виділіть рядок програма#. У вікні, наберіть ST програму. При зазначених вище іменах аргументів і глобальної змінної текст програми прийме вигляд, вказаний на рис. 15.

Рис. 15 Програма на мові Texno ST

Перевірте програму, клацнувши лівою клавішею миші по іконці .

8. Запустіть проект. Запустіть проект, аналогічно до попередніх робіт. Приклад результату запуску наведено на рис. 16.

Рис. 16 Приклад результату запуску проекту

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)