АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Алфавитное письмо

Читайте также:
 1. I. Резюме и письмо с просьбой о приеме на работу
 2. II. Как Пеппи пишет письмо и идет в школу.
 3. V. Как Пеппи получает письмо
 4. VIII. Письмо-уведомление
 5. XII. Письмо одиннадцатое: дружба.
 6. Апеляційна скарга подається в письмовій формі.
 7. В) Платник податку подав письмову заяву щодо добровільного зняття з такої реєстрації
 8. Виконання письмових вправ
 9. Виконання письмових вправ
 10. ВЫ — ПИСЬМО ХРИСТОВО
 11. Глава 2. Письмо.

Морфологічні синоніми

Це варіанти форм слів на позначення того самого поняття: гуляє — гуля, співає — співа, літає — літа, питає — пита, стрибає — стриба, лунає — луна.
Синтаксичні синоніми

Різні синтаксичні конструкції, вживані для вираження тієї самої думки. Напр.: Замість того, щоб критикувати інших, візьми та й зроби сам. — Замість критикувати інших, візьми та й зроби сам.

Словотвірна синонімія

Наявність префіксально-суфіксальних утворень, наділених різними семантико — стилістичними відтінками: писав, написав, понаписував, пописав; темніти — темнішати, біліти — білішати; їсти, їстки, їстоньки; спати, спатки, спатуні, спатунечки.[Кочерган М. П."Вступ до мовознавства", 2008, 150]

Фразеологічні синоніми

Варіанти фразеологічних одиниць на позначення того самого поняття. Так, на поняття «бути байдужим до чогось»: тримати нейтралітет, моя хата скраю,

Фонетичні синоніми

іти — йти, учитель — вчитель, уже — вже, узяти — взяти, імла — мла, іржа — ржа.

Ідеографічні (значеннєві) синоніми

Відрізняються відтінками значення: дивувати, вражати, приголомшувати, потрясати

Стилістичні синоніми

У синонімічному ряді: осягати, розуміти, метикувати — перше слово книжне, друге — нейтральне, третє — розмовне.

 

 1. Ознаки, за якими диференціюють члени одного синонімічного ряду. Наведіть приклади.

- Емоційно експресивне забарвлення каишёку кубікірі – звільняти

- Стилістична протилежність нагуру тоясу – бить

- Вживаність кейшя сеншя – танк

 1. Класифікація синонімів одного ряду за будовою. Наведіть приклади.

-різні лексичні системи (катакана хірагана канджя)

-загальновживаність та книжко вість

-формальні одиниці того ж самого слова.

 

 1. Поняття «антонім». Функції антонімів у мовленні.

Анто́нимы (греч. αντί- «против» + όνομα «имя») — это слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, имеющие прямо противоположные лексические значения: правда — ложь, добрый — злой, говорить — молчать.

 

Прикрашення

Протиставлення, контраст.

 

 1. Види антонімів, способи їх диференціації.

Одноструктурні та різноструктурні.

-наявність компонентів зображую чого значення (ки но хаяи - поривістий)-наявністю заперечення (душа лежить _ не лежить до чогось….ки га сусуму_сусуманай)

-зміна синтаксичних позицій компонентів

(уші о сакана ні норікаеру – міняти гірше на краще

Уші ні сакана о норікаеру – міняти гірше на краще)

 

 1. Письмо. Різновиди письма, їх взаємозв’язок.

Предметное письмо

Пиктографическое письмо

Иероглифическое письмо

Слоговое письмо

Алфавитное письмо

 

 1. Виникнення системи письма в Японії.

Існуюча японська система писемності походить, приблизно, з 4 століття, коли з Китаю до Японії було імпортоване ієрогліфічне письмо. Немає явних доказів того, що до появи китайських ієрогліфів у Японії існувала власна унікальна система писемності.

Першим письмом для запису власне японської мови стала манйоґана (万葉仮名), у якій для запису японських слів використовувалися ієрогліфи за їх фонетичним звучанням, а не смисловим значенням. Манйоґана традиційно вживалася для запису поетичних творів.

Разом із впровадженням китайської писемності, в Японію прийшли нові терміни й слова, японських еквівалентів яких не існувало. Ці слова вимовлялися приблизно за їхнім оригінальним китайським звучанням. Такі китайські прочитання одержали назву онйомі (音読み). Одночасно із цим, існувала необхідність узгодити нові китайські ієрогліфічні знаки з вже існуючими японськими термінами. Так утворилися кунйомі (訓読み) — прочитання ієрогліфів, які походили від суто японських слів.

 

19. Реформи письма в Японії: їх завдання, результати/наслідки.


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)