АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

Читайте также:
 1. I. Організація студентів до практичного заняття
 2. I. Організація студентів до практичного заняття
 3. II. Практичне завдання.
 4. II. Практичне завдання.
 5. V. Зміст теми заняття.
 6. V. Зміст теми попереднього заняття.
 7. VI. Підготовка процесуальних документів до практичного заняття – до 5 балів за кожний документ
 8. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття .
 9. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття
 10. VІІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу заняття.
 11. АНАЛІЗ ВІДВІДАНОГО ЗАНЯТТЯ
 12. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ДРАМАТУРГІЇ

ПЛАН

1. Сучасна українська драма:тематика, проблеми, шляхи рішення.

2. Філософські проблеми у п'єсі «Сім кроків до Голгофи» Олега Гончарова:

* біблійні мотиви твору;

* особливості образної системи;

* проекція світів (давній світ – сучасність).

3.Роль ремарок у п’єсі.

4. Трагіфарс «Самогубство самотності» Неди Нежданої:

* актуалізація сучасних проблем суспільства;

* своєрідність образної системи (коти – люди);

* «Світ підкреслено приватний перетворюється на відверто публічний».

5.Проблема моральних та духовних цінностей сучасного суспільства.

6. Драматичний твір Лариси Паріс «Я. Сіріус. Кентавр»:

* «абсурдні ілюзії» п’єси;

* роль діалогів, особливості мовленнєвого спілкування героїв;

7. Проблема порятунку людства у п’єсі.

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Корнієнко Н. М. Самосвідомість: гра в театр на межі тисячоліть: соціологічний портрет сучасника. – К.: Час. – 2003.

2. Корнієнко Н. М. Український театр у переддень III тисячоліття: Пошук картини світу. Ціннісні орієнтації. Мова. Прогноз. – К.: Час. – 2000.

3. Шаповал М. Новітня конфігурація української драми: путівник ілюзорного світу // Страйк ілюзій: Антологія сучасної української драматургії. – К.: Либідь, 2004.

4. Шаповал М. Післямова // У пошуку театру: Антологія молодої драматургії. – К.: 2003. – С 535 – 544.

ЗАВДАННЯ

Складіть список кращих драматичних творів останнього двадцятиріччя.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9 – 10

УРБАНІСТИЧНА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ПЛАН

1.Місце урбаністичної прози в сучасному літературному процесі.

2.Місто як дискурс в українській прозі.

3.Палімпсест міста в романі Р.Іваничука «Манускрипт з вулиці Руської».

4.Місто як модель суспільства ХVII століття.

5.Пошуки «Міста Майбутнього» в українській прозі другої половини ХХ століття. Повість Юрія Щербака «Хроніка міста Ярополя»:

* інтерпретація «моделі міста» створеної автором у 1968 році;

* моделювання «можливих наслідків»;

* роль вимислу, стилізації та романтичної фантастики у творі.

6. Своєрідність втілення урбаністичної тематики у творах Юрія Щербака.

7.Рефлексії урбаністичного способу буття у прозі Анатолія Дімарова.8.Митець і місто в романі С.Процюка «Жертвопринесення»:

*особливості світовідчуття та світосприйняття Максима Іщенка;

*емційно-чуттєва сфера поета. Максим і жінки;

*вплив міста і міського соціуму на творчість поета. Доля митця в суспільстві.

ЛІТЕРАТУРА

1.Агєєва В.Координати урбаністичного простору // Кур’єр Кривбасу. – 2006. – №198. – С.241 – 247.

2.Березовська З. Юрій Щербак: письменник міста // Всесвіт – 1983. – №12. – С.153.

3.Бічуя Н. Роман Іваничук: Світ зловив мене, і я тішуся тим // Дзвін. – 1999. – №7. – С.128 –138.

4.Боронь О. «Філологічна» проза Степана Процюка // Слово і час. – 2002. – № 5. – С.59 – 61.

5.Карвацький В. Роман Іваничук долає перевал // Кур’єр Крив басу. – 2004. – №179/181. – С.242 – 248.

6.Кравченко І.Геній міста // Київ – 1985. – № 1. – С.103 – 110.

7.Покальчук Ю. Погляд в історію // Вітчизна. – 1979. – №10. – С.199 – 202.

8.Процюк С. Жертвопринесення. Роман // Кур’єр Кривбасу. – 2003. – № 160 –161;

9.Слабошпицький М. «Мисль не повинна вмерти» (Штрихи до портрета Романа Іваничука) // Українська мова й література в школі. – 1989. – №5. – С.8 – 17.

10.Терлецький В. Нотатки до прози Степана Процюка // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – № 142. – С. 177 – 183.

11. Фоменко В. Місто і література: українська візія: моногр. / Фоменко В. – Луганськ: Знання, 2007. – 312 с.

ЗАВДАННЯ

Поповнити словничок літературних термінів, підготуватися до заняття-диспуту «Міська чи урбаністична?»

КСР

Українські літературні часописи та їх роль у розвитку сучасної культури та літератури. Молоді прозаїки – лауреати видавництва«Смолоскип»

1.Провідні літературні журнали («Вітчизна», «Київ», «Дніпро», «Березіль», «Дзвін»).

2.Газета «Літературна Україна і відбиття на її сторінках сучасного літературного процесу». Інші літературні газети.

3.Осягнення літературного процесу материкової України і діаспори на сторінках журналу «Сучасність».

‡агрузка...

4.Літературознавчий журнал «Слово і час» і його значення в розвитку сучасної літератури.

5.Нові літературні часописи («Кур’єр Кривбасу», «Авжеж», «Вежа» та ін..).

6.Літературний конкурс видавництва «Смолоскип» – об’єднавчий центр молодих літераторів, які формують сьогоднішню українську літературу.

7.Філософська парадигма повісті Галини Логінової «Піщана ріка». Символізм назви. Метафізичний сюжет. Персонажі твору – реальні люди і люди зі сну, їх життя у двох вимірах. Елементи соціальної сатири. Майстерність побутових сцен.

8.Софія Андрухович – лауреат ІІ премії видавництва «Смолоскип» ( «Літо Мілени»). Порівняльний аналіз уривків із текстів.

9.Порівнювати твори молодих авторів із творами визначних прозаїків ХХ початку ХХІ століття.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)