АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практичне заняття №5. Мовне оформлювання наукового тексту

Читайте также:
 1. I. Організація студентів до практичного заняття
 2. I. Організація студентів до практичного заняття
 3. II. Практичне завдання.
 4. II. Практичне завдання.
 5. V. Зміст теми заняття.
 6. V. Зміст теми попереднього заняття.
 7. VI. Підготовка процесуальних документів до практичного заняття – до 5 балів за кожний документ
 8. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття .
 9. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття
 10. VІІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу заняття.
 11. АНАЛІЗ ВІДВІДАНОГО ЗАНЯТТЯ
 12. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю

Мовне оформлювання наукового тексту

План

1. Мовні особливості наукової праці:

а) підпорядкування мовного оформлення наукового стилю стильовим рисам;

б) терміни в науковому тексті, їх уведення;

в) посилання як визначальна ознака наукової праці;

г) загальні правила цитування та посилання на використані джерела.

Ключові поняття: стильові риси наукового стилю (об’єктивність, смислова точність, ясність, лаконічність, відсутність образності й емоційності тощо); пояснення термінів у науковій літературі; наукові праці (курсова робота, кваліфікаційна робота, стаття, кандидатська або докторська дисертація, монографія тощо); посилання; останні видання публікацій; прямі й непрямі цитати; непряме цитування як уникнення плагіату.

2. Правила оформлювання наукової роботи (курсової, кваліфікаційної):

а) структура наукової роботи;

б) нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул;

в) правила написання заголовків у науковій роботі;

г) технічні вимоги до оформлення.

Ключові поняття: титульна сторінка, зміст, перелік умовних позначень, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки; наскрізна нумерація; заголовки структурних частин, підрозділів, пунктів, додатків; міжрядковий інтервал, шрифт, обсяг, відстань між заголовком і текстом, абзацний відступ, береги.

 

3. Основні вимоги до бібліографічного опису використаних джерел:

а) порядок наведення повних бібліографічних відомостей;

б) розрізнення звичайної граматичної пунктуації (у назвах) та приписної пунктуації (умовні розділові знаки між т. зв. областями опису);

в) факультативність елементу області назви «загальне позначення матеріалу»;

г) мова складання бібліографічного опису;

ґ) відомості про відповідальність (інформація після скісної риски) як обов’язковий елемент опису;

д) особливості бібліографічного опису джерела з кількома авторами;

е) запис відомостей про видання;

є) бібліографічний опис складової частини документа (аналітичний опис);

ж) опис документів на електронних носіях.

Ключові поняття: приписна пунктуація; область бібліографічного опису; відомості про відповідальність; аналітичний опис; електронний ресурс.Питання для самоконтролю

1. Як у мовному оформленні наукових праць відбивається принцип стислості, лаконічності?

2. Сформулюйте основні правила оформлювання цитат у науковому тексті.

3. Назвіть структурні елементи курсової, кваліфікаційної роботи.

4. У кінці якого виду заголовків у тексті наукової праці ставлять крапку?

5. У якій послідовності записують використані джерела?

6. Чому в бібліографічному описі перед двокрапкою між містом видання й назвою видавництва залишають проміжок?

7. Які відомості в бібліографічному описі зазначають після однієї навскісної риски?

8. У якому випадку в бібліографічному описі використовують дві навскісні риски?

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)