АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПП. 01 Психологія

Читайте также:
 1. Аналітична психологія К. Юнга
 2. АНОТАЦІЇ ДО ОСНОВНИХ ТЕМ КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»
 3. Індивідуальна психологія А. Адлера
 4. Кримінальна психологія
 5. ЛОГІНОВА Н.А. АНТРОПОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ Б.Г. АНАНЬЄВА
 6. Політична психологія та ідеологія
 7. Психологія судді 2.
 8. Психологія судової діяльності
 9. Психологія установки в теорії Дмитра Миколайовича Узнадзе (1886-1950)
 10. Розділ 6. ПСИХОЛОГІЯ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 11. Соціокультурна психологія Карен Хорні

Інструктивно-методичні матеріали

До практичних і лабораторних занять

 

нормативної навчальної дисципліни

 

 

ПП. 01 Психологія

 

напрям підготовки 6.02030302 Філологія. Мова і література (англійська, німецька)
факультет Філології та журналістики

 

Укладач (-чі): канд. психол. наук, доцент кафедри загальної, вікової та практичної психології Дзюба Т.М.

 

Затверджено на засіданні кафедри загальної, вікової та практичної психології

Протокол № ___ від «___» _____________________ 20___ р.

Завідувач кафедри: доктор психол. наук, професор кафедри загальної, вікової та практичної психології Яланська С.П. ____________________

 

Полтава-2013


 
 

1. Загальні положення

У ході опрацювання змістових модулів курсу «Психологія» рекомендуємо використовувати такі види робіт:

– конспектування змісту тем модуля або підготовка розгорнутого тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих питань із наступним їх самостійним вивченням;

– самостійне опрацювання тем змістовних модулів курсу: анотація прочитаної наукової літератури з курсу, складання бібліографічного опису, виконання тестів, конспектування першоджерел;

– виконання завдань для самоконтролю.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)