АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

III. Прийняття попереднього рішення

Читайте также:
 1. I. Сприйняття нового матеріалу.
 2. II. Сприйняття нового матеріалу
 3. IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.
 4. V. Відкликання попереднього рішення
 5. V. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу.
 6. V. Сприйняття та засвоєння учнями нового матеріалу.
 7. Б Прийняття Конституції України 28июня 1994
 8. Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 9. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню
 10. Виконання рішення г
 11. Виконання рішення про виселення

3.1. Попереднє рішення приймається до початку переміщення товарів через митний кордон, але не пізніше ніж через 150 днів з дня надходження до митного органу такого звернення, за умови, що декларантом або уповноваженою ним особою повідомлено всі необхідні для прийняття такого рішення дані про товар.

3.2. Попереднє рішення про країну походження товару за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2012 року N 737, оформлюється у двох примірниках на офіційному бланку митного органу за підписом керівника (заступника керівника) митного органу та скріплюється печаткою митного органу.

Перший примірник видається (направляється) заявнику, другий примірник залишається в справах митного органу.

3.3. Попереднє рішення може бути використане при митному оформленні тільки заявником.

3.4. У разі втрати заявником попереднього рішення він подає митному органу, який видав це рішення, письмову заяву про видачу дубліката попереднього рішення за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

Митний орган протягом 30 днів від дня реєстрації письмової заяви про видачу дубліката попереднього рішення видає такий дублікат.

Дублікат попереднього рішення повинен бути ідентичним оригіналу (зберігаються всі відомості, що містяться в оригіналі попереднього рішення, у тому числі реєстраційний номер, дата прийняття та підпис посадової особи митного органу), але в графі 7 "Для службових приміток" бланка попереднього рішення митний орган великими літерами проставляє відмітку "ДУБЛІКАТ".

3.5. Строк дії дубліката обчислюється з дати прийняття попереднього рішення і не може перевищувати строку дії попереднього рішення.

3.6. Видане попереднє рішення або його дублікат реєструється митним органом в Журналі обліку попередніх рішень про країну походження товару, дублікатів попередніх рішень про країну походження товару за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

3.7. Митний орган не пізніше дня, що настає за днем винесення попереднього рішення або видачі його дубліката, заносить інформацію про прийняте попереднє рішення або дублікат попереднього рішення до програмно-інформаційного комплексу Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України (далі - ПІК ЄАІС Держмитслужби України) "Реєстр попередніх рішень митних органів про країну походження товарів".

3.8. Митний орган здійснює оприлюднення інформації щодо прийнятого попереднього рішення або його дубліката відповідно до частини дванадцятої статті 23 Митного кодексу України.


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)