АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема № 20. Провадження в справах про злочини неповнолітніх

Читайте также:
 1. V. Запишіть 2 приклади вчинення замаху на злочини, передбачені статтями розділу ІІІ Особливої частини КК України (складіть фабули).
 2. АЛГОРИТМ ДІЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ФАХІВЦЯМИ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ
 3. В якій відповіді наведене правильне положення, що стосується відповідальності за злочини проти громадського порядку та моральності?
 4. В якій відповіді правильно вказано злочини, за вчинення яких встановлюється конфіскація майна?
 5. Види покарання для неповнолітніх.
 6. Види покарань для неповнолітніх.
 7. Виключне провадження в кримінальному процесі: приводи і підстави, строки перегляду справ, процесуальні наслідки перегляду справ в порядку виключного провадження.
 8. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 9. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 10. Виконавче провадження у системі юрисдикційної діяльності 11
 11. Виконавче провадження у системі юрисдикційної діяльності 7
 12. Виконавчого провадження

 

Питання про можливість притягнення неповнолітніх до кримінальної справи, за які саме злочині він притягується до відповідальності ще розглядалися в межах кримінального права, але процесуальний порядок притягнення цих осіб до кримінальної відповідальності, застосування до неповнолітніх заходів кримінально-процесуального примусу, збір доказів по справах неповнолітніх, особливості провадження окремих слідчих дій, все це розглядається в межах кримінального процесу, а саме в межах поданої теми. Всі зазначені аспекти цієї теми студент повинен розглянути та проаналізувати.

 

Питання семінару:

 

1. Особливості порушення кримінальної справи і досудового слідства про злочини неповнолітніх.

2. Особливості предмету дозування в цих справах.

3. Особливості притягнення неповнолітніх у якості обвинуваченого.

4. Особливості застосування до неповнолітніх обвинувачених запобіжних заходів.

5. Особливості судового розгляду кримінальних справ про злочини неповнолітніх.

 

 

Задачі

1. Неповнолітній Замятін був притягнутий до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 185 КК). В стадії судового розгляду суд встановив, що Замятін після скоєння злочину покаявся в скоєному, сумлінно працює та підлягає призову до армії. На момент розгляду справи у суді йому минуло 18 років. Суд прийшов до висновку, що Замятін перестав бути суспільно небезпечним, та відносно нього справа була закрита.

Чи правомірно рішення суду?

 

 

Література до теми:

 

1. Конституция Украины: Принята на пятой сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Украины (с измен. и доп. по состоянию на 1 сентября 2007 г.) – Х.: Одиссей, 2007. – 264 с.

3. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. - К.: А.С.К., 2002. – 1056 с.

4. Гуковская Н.И., Долгова А.И., Миньковский Г.М. Расследование и судебное разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних. - М.–1974.

5. Омельяненко Г.М. Провадження у справах про злочини неповнолітніх як диференціація кримінально-процесуальної форми. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2002. – 128 с.6. Омельченко Г.Е. Применение следователем органов внутренних дел мер пресечения к несовершеннолетним. – К.,1988.

7. Биленчук П.Д., Лукьянчиков Е.Д., Романько В.Н. Особенности организации расследования по делам о преступлениях несовершеннолетних. – Запорожье,1992.

8. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп.- М.: Дело, 2001. – 272 с.

9. Теоретичні засади понятійного апарату ювенальної юстиції за нормами міжнародного права та світовим досвідом // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - № 2 .- 2005. - С. 213-218

10. Миколенко О.М. Деякі аспекти провадження в справах про злочини неповнолітніх // Деліквентна поведінка дітей та молоді: сучасні технології протидії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 31 березня – 1 квітня 2006 р., м. Одеса: У 2 ч.– Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2006. – Ч. II. - С. 211-215

Теми рефератів та завдання до теми:

1. Підстави та порядок призначення експертизи з метою встановлення точного віку неповнолітнього.

2. Порядок застосування примусових заходів виховного характеру.

3. Розвиток ювенальної юстиції в Україні.

4. Особливості провадження слідчих дій при судовому розгляді справ про злочини неповнолітніх.

5. Правовий статус законних представників, представників служби у справах неповнолітніх та кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Тема № 21. Застосування примусових заходів медичного характеру.

Студент повинен проаналізувати особливості провадження справ про застосування примусових заходів медичного характеру, тобто обов’язкове проведення досудового слідства, участь захисника та законного представника, наявність кола питань, які вирішуються судом, види примусових заходів медичного характеру (ст. 93 КК України) тощо.

 

Питання семінару:

 

1. Поняття примусових заходів медичного характеру та підстави їх застосування.

‡агрузка...

2. Особливості провадження досудового слідства в справах про неосудних, обмежено осудних і осіб, які захворіли душевною хворобою після скоєння злочину.

3. Особливості судового провадження в справах про неосудних, обмежено осудних і осіб, які захворіли душевною хворобою після скоєння злочину.

4. Структура і зміст ухвали суду про застосування примусового заходу медичного характеру.

5. Зміна та відміна примусового заходу медичного характеру.

6. Процесуальний порядок відновлення кримінальних справ щодо осіб, які захворіли душевною хворобою після скоєння злочину, а потім видужали.

 

Задачі

1. Органами дізнання було порушено справу по факту виявлення трупа Костіна з ознаками насильницької смерті. Внаслідок проведеного дізнання на протязі 10 діб з’ясовано, що Костін був хворий на шизофренію, кілька разів робив замах на самогубство. Були зібрані докази, які підтверджують, що Костін покінчив життя самогубством, кинувшись під залізничний потяг, що підходив до станції. Вдарившись об металеву підніжку вагона, він отримав смертельне ушкодження черепа, та був відкинутий на насип.

Яке рішення треба прийняти органам дізнання у зв’язку з встановленими обставинами?

 

2. Калєєв був притягнутий до кримінальної відповідальності за скоєння розкрадання особистого майна громадян шляхом крадіжки та шахрайства. В час досудового слідства судово-психіатрична експертиза встановила наявність у Калєєва тимчасового розладу душевної діяльності, в наслідок якого він підлягає направленню на примусове лікування в психіатричну лікарню з звичайним наглядом. В зв’язку з цим слідчий на підставі ст.226 КПК виніс постанову про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру. Постанову слідчий разом зі справою направив прокурору. Прокурор скасував постанову слідчого про направлення справи до суду, вказавши, що психічне розладнання у Калєєва тимчасове, та тому слідчий повинен вирішувати питання про направлення його на лікування і зупинити провадження по справі керуючись ст. 206, 208 КПК України.

Зробіть оцінку правильності вказівок прокурора? Яке рішення повинен прийняти слідчий?

 

Література до теми:

 

1. Конституция Украины: Принята на пятой сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Украины (с измен. и доп. по состоянию на 1 сентября 2007 г.) – Х.: Одиссей, 2007. – 264 с.

3. Галаган А.И. Особенности расследования органами внутренних дел общественно опасных деяний лиц, признаваемых невменяемыми .- К.,1986.

4. Щерба С.П. Расследование и судебное разбирательство по делам лиц, страдающих психическими или физическими недостатками .- М.,1975.

5. Кучинська О.П., Кучинська О.А. Кримінальний процес України. Навч. посіб. – К.: Прецедент, 2005. – 202с.

6. Лобойко Л.М. Стадії кримінального процесу. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 176с.

Теми рефератів та завдання до теми:

1. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру.

2. Дії судді з підготовки справи до її розгляду в судовому засіданні з даної категорії.

3. Проведення слідчих дій при розслідуванні справ щодо скоєння злочинів неосудними, обмежено осудними особами та особами, які захворіли душевною хворобою.

4. Зміст постанови про призначення даної категорії справ до судового розгляду.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)