АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Способи реєстрації та первинної обробки даних АК

Читайте также:
 1. Алгоритм проведення санобробки при зараженні БЗ
 2. Аналіз даних засобами Excel
 3. Аналіз систематизованих та згрупованих статистичних даних
 4. Бланк паспорта складається з м'якої обкладинки, форзаца, сторінки даних і 32 паперових сторінок.
 5. БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ)
 6. В залежності від вихідних даних та способів їх поєднання всі методи діляться на 2 класи.
 7. Введення і перевірка даних
 8. Виданих Державним казначейством України
 9. Визначення конфлікту, зміст, типи і способи протікання
 10. Визначення похибок обробки методом математичної статистики
 11. Воднотеплової обробки зерна
 12. Вправа 18. Знайдіть у тексті переклад поданих словосполучень.

Акустичний каротаж (АК) базується на вивченні полів пружних коливань звукових та ультразвукових частот, що утворюються або за допомогою акустичних випромінювачів, або внаслідок різноманітних операцій чи процесів в свердловинах (буріння, перфорації, притоку газу в свердловину).

Основним видом АК при дослідженні нафтогазових свердловин є малопотужний активний акустичний каротаж.

За характером він буває - по швидкості та загасанню;

За типом хвиль АК буває такий, що використовує: прямі, відбиті, поверхневі, заломленні повздовжні і поперечні хвилі.

Щоб уникнути впливу умов вимірювання на реєструючі параметри, застосовують трьохелементний вимірювальний зонд, у якому є два випромінювача і один приймач. За допомогою такого зонда вимірюється інтервальний час ΔТ поширення пружних хвиль:

 

, (2. )

 

де Т1 і Т2 – час проходження пружних хвиль від відповідно

від першого і другого випромінювачів

до приймача, мкс;

S – відстань між двома випромінювачами, м.

Амплітудний коефіцієнт поглинання α розраховується за формулою:

 

-1). (2. )

 

де А1 і А2 – амплітуда пружних хвиль, які зареєстровані

приймачем відповідно від першого та другого

випромінювача, В.

Інтерпретацію даних АК можна подати в наступній послідовності.

Оцінка якості діаграм.Діаграми ΔТ придатні для інтерпретації при умові, що:

– криві Т1, Т2 короткого і довгого двохелементних зондів в загальних рисах повторюють одна одну;

– значення ΔТ=Т2-Т1 в еталонних середовищах відповідають характерним для них значенням (табл. 4.1);

– повторні криві Т1 і Т2 відрізняються від первісних не більше ніж на 1.5 %, а криві ΔТ – не більше ніж на 3 %.

Таблиця 2.1 – Характерні покази ΔТ в опорних середовищах

Середовище ΔТ, мкс/м Примітка
Каверни великого діаметру 580 – 600 Максимальні покази
Щільні вапняки (Кп < 1 %) 155 – 160 Максимальні покази
Щільні доломіти (Кп < 1 %) 140 – 145 Максимальні покази

 

Криві Т1, Т2, ΔТ, які не задовольняють жодної умови, є спотвореними і інтерпретації не підлягають. Найбільш важливі недолік кривої ΔТ – наявність помилкових аномалій (“викидів”), що іноді виходять за межі інтервалу ΔТminTmax.Зняття характерних значень ΔТ. Зняття значень ΔТ в межах аномалії проводять для ділянок розрізу, які відмічаються номінальним діаметром dн або dc<dн на кавернограмі; пласти де dc>dн не інтерпретуються. Оскільки до уваги не приймаються пласти товщиною h<L, вплив вміщуючих порід на ΔТ не враховують. Вплив швидкості підйому υ зонда і сталої τ інтегруючої комірки на ΔТ нехтується при υ<1000 м/год, τ<0.5с.

Маючи інтервальний час проходження пружної хвилі у пласті, скелеті породи та рідині, яка заповнює пори колектора, за рівнянням середнього часу можна знайти коефіцієнт пористості.

2.2.3 Принципи визначення границь пластів на діаграмах АК.Крива інтервального часу реєструється в лінійному масштабі так, що величина ΔΤ зростає зліва направо. Крива затухання α реєструється в лінійному або логарифмічному масштабі. Таким чином, породи з високою пористістю і підвищеним поглинанням енергії хвиль відзначаються на фоні порід, що вміщують пласт, максимумами на кривих ΔΤ і α. Аномалії зазначених параметрів симетричні відносно середини пласта. Його границі при будь-якому співвідношенні розміру зонда L і товщини пласта h знаходять по точках, які зміщені на відстань S/2 від початку аномалії до середини пласта (рис. 2.3).

Визначення меж пластів по АК.Точка запису – середина бази зонда (S). Можливі варіанти: hпл>Sзонда і hпл<Sзонда.

В першому випадку криві АК (Dt, А, a) мають аномалію навпроти пласта, протяжність якої h+s. Тобто межі пласта знаходяться на відстані s/2 від меж аномалії в бік її максимуму. Іншими словами, межі пласта визначаються серединами перехідних дільниць (крил) аномалії від її піку до вміщуючих порід.

 

 

Рисунок 2.3 – Теоретичні форми аномалій і визначення границь пластів на діаграмах акустичного каротажу. S – база зонда

‡агрузка...

В другому випадку протяжність аномалії така ж, h+s, але межі пласта визначаються не серединами перехідних дільниць, а, знову ж таки, відстанями s/2 від меж аномалії. Тут:

 

, (2. )

 

де DS – частина бази, що знаходиться навпроти вміщаючих порід.

При наявності каверн в розрізі порід з різними v – спостерігаються хибні аномалії протяжністю S на обох межах пласта. Максимум аномалій визначають межі пласта (без врахування t інтегруючої комірки).

DT

 
 


S В

В

 
 


П

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)