АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Читайте также:
 1. I. Анализ конечных результатов нового учебного года
 2. I. Вивчення нового матеріалу
 3. I. Вивчення нового матеріалу
 4. I. Сприйняття нового матеріалу.
 5. II. Вивчення нового матеріалу
 6. II. Закріплення вивченого матеріалу
 7. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 8. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕННЯ НОВОГО
 9. II. Сприйняття нового матеріалу
 10. III. Вивчення нового матеріалу
 11. III. Вивчення нового матеріалу
 12. III. Изучение нового материала.

УРОК 17. Композиційні засоби досягнення художньої виразності зображення (обрання формату, розміру зображення). Ілюстрація до казки І. Франка «Заєць та Їжак». Конспекти уроків образотворчого мистецтва (малювання), 2 клас

Мета:
навчальна: ознайомлювати учнів з основами композиції, поняттям задум;
розвивальна: розвивати комбінаторні здібності, образне, логічне, просторове мислення; продовжувати формувати в дітей уміння аналізувати, узагальнювати; розвивати кмітливість; навчати міркувати; стимулювати розвиток допитливості;
виховна: виховувати в учнів акуратність, увагу.

Оснащення:
візуальний ряд: навчальні плакати; репродукції картин відомих художників, фотографії, навчальні роботи з методичного фонду; схеми компонування; матеріали для демонстрування послідовності та техніки виконання роботи; книжки із казками;
музичний ряд: аудіозапис фрагментів музики до балету П. Чайковсько-го «Лускунчик»;
обладнання: ТЗН;
матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий олівець; гумка; акварель; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для витирання рук і пензлів; палітра.

Тип уроку: комбінований урок.

Методи і засоби роботи: евристична бесіда; практична робота на базі засвоєного матеріалу.

Основні поняття

Композиція — закони компонування зображення; певне розташування предмета в просторі та його зв’язок з іншими предметами. Має на меті максимально виразити задум художника.

Контраст (контрастні кольори) — кольори, що максимально віддалені один від одного на спектральному колі (червоний — зелений, синій — жовтогарячий, жовтий — фіолетовий).

Нюанс — фарби, близькі за кольором і силою світла.

ХІД УРОКУ 17. Композиційні засоби досягнення художньої виразності зображення (обрання формату, розміру зображення). Ілюстрація до казки І. Франка «Заєць та Їжак». Конспекти уроків образотворчого мистецтва (малювання), 2 клас

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Бесіда
(Учитель демонструє учням спектральне (колірне) коло; пропонує пригадати основні відомості з кольорознавства, що учні їх засвоїли у першому класі.)

Які кольори художники називають контрастними?
Які — нюансними?
Які виражальні можливості надають художникам контрастні та нюансні кольори?III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя
— Китайська приказка каже: «Те, що може показати одна картина, не можна розповісти тисячею слів».
Можна навчитися малювати виноград так, що птахи забажають його склювати. Можна перемальовувати картини з листівок. Але справжній художник не просто копіює те, що бачить, а створює власний світ. У цьому світі все знайоме і звичне стає дивним.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя
— Щоб передати свої почуття і враження, необхідно знати закони композиції.
Композиція — це певне розташування предмета в просторі і його зв’язок з іншими предметами. Слово композиція походить від латинського compositio, що означає — «складання, з’єднання», сполучення частин у певному порядку.
Композиція в живописі та графіці означає побудову картини, розташування частин зображення на площині аркуша в певному зв’язку. Саме композиція дозволяє художникові з найбільшою повнотою і силою виразити свій задум.
Щоб розповісти про щось, потрібні слова. Щоб переконливо висловити важливу й цікаву думку, потрібні влучні слова. Щоб привернути увагу й схвилювати глядача, художник намагається знайти сильні й виразні засоби зображення.
У будь-якій картині художник прагне так побудувати композицію, щоб показати об’єкт у найбільш виразній формі. Усе зайве відкидається, залишається тільки те, що необхідно, другорядне підкоряється головному.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.025 сек.)