АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема. Складні випадки правопису м'якого знака, апострофа

Тестові завдання:

1. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з м’яким знаком:

А Курт…є, порт…єра, Н…ютон, ател…є

Б Магістрал…, інтер…єр, жул…єн, Рафаел…

В Прем…єра, дуел…, комп…ютер, бар…єр

Г Ал…фа, бул…йон, ад…ют ант, трел…яж

2. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з апострофом:

А Дистриб…ютор, с..южет, т..юнер, рел…єф

Б П…єдестал, б…юджет, модел…єр, інтерв…ю

В Торф…яний, кур…йоз, кон…юктура, грав…юра

Г Комп…ютер, бар…єр, круп…є, прем…єра

3. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з апострофом

А кар..єра, комп..ютер, б..юро, б..джет, куп..юра

Б бар..єр, прем..єр, п..єса, інтерв..ю, п..юре

В інтер..єр, грав..юра, б..юрократизм, кур..єр, п..єдестал

Г ф..юзеляж, Монтек..є, об..єкт, прем..єра, кап..юшон

Д об..єктив, ар..єргард, ін…акція, кар..єризм, краков..як

4. З’ясуйте, у якому рядку допущено орфографічну помилку

А інтер’єр, гравюра, бюрократизм, кур’єр, п’єдестал

Б капюшон, об’єкт, кар’єра, прем’єра, портьєра

В бюджет, суб’єкт, Мольєр, компаньйон, комп’ютер

Г Фельєтон, більярд, пюре, інтерв’ю, б’юро

Д Ньотон, мільярд, п’єса, краков’як, ін’єкція

5. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з м’яким знаком:

А кур…йоз, матч…, кітел…, ін….єкція:

Б міл…йон, штепсел…, факул…тет, консул…тація

В асфал…т, миш…як, європеєць…, кар…єра

Г Монтеск…є, Барб…є, Фур…є, Руж…є

6. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з апострофом:

А дез…інфекція, де Він…ї, міл…ярд, с…южет

Б кар…єризм, ф…ючерс, ай-к…ю, прем…єр

В ф…зеляж, шансон…є, барел…єф, юрис…дикція

Г ал…янс, ад…юльтер, б…юрократ, н…юанс

7. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з м’яким знаком:

А Гот…є, філ..м, об…єкт, сер…йозний

Б ал…труїзм, інтерв..ю, ірраціонал…ний, сен…йор

В дизел…, нікел…, диференціал…ний, він…єтка

Г б…юро, ал..ма-матер, ал…манах, ал…пінізм

8. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з апострофом:

А Х…юстон, п…єдестал, миш…як, комп…ютер

Б об…єкт, марсел…єза, батал…йон, рел…єф

В Н…ютон, міл…йонер, бар…єр, ін….єкція

Г к…ювет, б…юро, комп…ютер, кар…єра

9. М'який знак пишеться в усіх словах рядкаА нян..чити, кін..ський, приз..ба Б бад..орий, п'ятдесят.., мел..ник

В різ..бяр, урал..ський, тр..ома Г уман..ський, прс..ба, т..мяний

Д молт..ба, календар.., близ..кість

10. Укажіть рядок, у якому на місці пропуску у всіх словах треба писати м'який знак.
А Нен...чин, бал...ці, рибал...чин Б Кіл...це, бореш...ся, менш...ий
В Батал...йон, косит...ся, різ...бяр Г Т…мяний, сип...те, мовец....
Д Гедз..., хлопчис.ко, різ...кий
11. Укажіть рядок, у якому на місці пропуску в усіх словах пишеться апостроф.
А В...ячеслав, в...ється, мавп...ячий, моркв...яний
Б Комп…ютер, вар...єте, верф...ю. п...ядь
В Між...ярусний, б…язь, б…ро, пів... яблука
Г Без…ядерний, пів…їдальні, св…ято, ф…зеляж
Д Інтерв…ю, Х…юстон, деб...ют, прем... єр
12. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.

А Дерев..яний, кав..ярня, б..ється, медв..яний

Б дріб..язковий, рутв..яний, возз..єднання, підв..язати

В зв..язок, повір..я, дит..ясла, Лук..янівка

Г в..юнкий, необ..їжджений, без..ідейний, сім..янин

Практична частина

Вправа 1. Уставте, де це потрiбно м'який знак або апостроф.

Стеф.. .юк, Трет...яков, Кас.. .янов, Лук...янець, Хом...як, П.. .явка, Герасим...юк, В.. .юник, Слюсар..., Лук...яненко, Іл…їн, Д.. .яченко, Дуб...як, Iл.. .їнський, Тал...янчук. Голуб..., Саф.. .ян, П...явка, Д. ..яконов, Ігнат...єв, Полоз.. .єв, Валер.. .ян, В.. .ячеслав, Лук.. .ян, Март.. .ян. Люс.. .єна, Вiл. . .ям, Д...юї, Х...юстон, Жюс...є, Н.. .ютон.

 

Вправа 2.Запишіть українською мовою. Поставте, де потрібно, м’який знак чи апостроф.

Предъявить, пятидесятилетие, имя, верфью, объединение, посвященный, вьет, племя, интервью, здоровье, Заполярье, разъезжать, пьют, кровью, Нарьян-Мар, Пятигорск, пядь, пьеса, Вьетнам, обязанность, безыдейный, трехъярусный, матерью, двухаршинный, дезинформация, честью, мягкий, льет, пятерка, карьера, бильярд, миллиард, павильон, месье, шампиньон, лосьон, виньетка, Кювье, Барбье, Вюртемберг, Вьентьян, фельетон, Кордильеры.

 

Вправа 3. Перекладіть і запишіть слова українською мовою. Порівняйте написання слів у обох мовах.

Пять, любовью, матерью, пьют, имя, предъявить, безъязыкий, премьера, дезинформация, Вьетнам, посвященный, объявить, предъюбилейный, здоровье, обязанность, трехъярусный, объединение, мяч, соловьи.

Вправа 4. Поставте, де потрібно, м’який знак чи апостроф у словах іншомовного походження. Слова випишіть у три колонки: у першу – з м’яким знаком, у другу – з апострофом, у третю – без м’якого знака й апострофа. Поясніть правопис та значення поданих слів.

Суб..єкт, Пхен..ян, Х..юстон, авен..ю, автопавіл..йон, прем..єра, батал..йон, бл..юз, бл..юмінг, бутон..єрка, б..юро, вал..юта, ін..єкція, вар..єте, В..єтнам, вол..єра, дез..інформація, дос..є, дубл..яж, комп..ютер, П..ємонт, Ф..єзоле, бар..єр, кон..юнктура, п..юпірт, ад..ютант, б..єр, ар..єргард, ател..є, г..яур, б..язь, транс..європейський, ф..юзеляж, верф..ю, порт..є, шев..йот, ад..ю, Руж..є, монпас..є, д..юшес, ж..урі, з..економити, камарил..я, конферанс..є, Мін..юст, ал..янс, кс..ондз, кур..йоз, к..юрі, Лавуаз..є, л..юкс, л..ютня, мад..яр, барел..єф, мезал..янс, кон..як, модел..єр, Мол..єр, м..юзик-хол, н..юанс, Н..юфаундленд, п..єдестал, порт..єра, прес-пап..є, рант..є, Рив..єра, інтерв..ю, б..юджет, грав..юра, деб..ют, інтер..єр, к..ювет, ком..юніке, кон..юктивіт, кур..єр, к..юре, Лур..є, Монтеск..є, б..юлетень, лл..є, об..єкт, Д..Артаньян, О..Хара.

 

Вправа 5. Перепишіть слова, замість крапок поставте, де треба, м’який знак. Поясніть правила вживання м’якого знака.

Дяд..ко, пис..мо, емал.., памороз.., мороз.., постат.., близький, бояз..кий, тон..кий, вуз..ко, тон..ко, пол...с..кий, в’юн..кий, держал..це, кружал..це, ціпил..но, Ковал..чук, Медвед..чук, палац.., палец.., бац.., Хар..ків, шир..ма, сімдесят.., сім..сот, с..огодні, утр..ох, купец..кий, одес..кий, кавказ..кий, бас..ко, різ..ко, брин..чати, різ..бяр, дон..ці, стан..те, сип..те, ріж..те, сон..кові, млин..кові, вір..те, удар..мо, комір..чику, тр..ома, шіст..ма, шіст..ома, с..ома, віс..ма, снит..ся, сниш..ся, доч..ці, сваш..ці, лял..ці, лл..ю, віз..му, гір..ку, гал..ці, Гал..ці, пол…ку (танок), пол…ку (віськова одиниця), тіл..ки, (з) тол..ку, міл..ка (риба), міл..кий.

 

Вправа 6.Поставте, де потрібно, м’який знак. Побудуйте 2 речення, увівши 2-3 слова з м’яким знаком.

Черкас..кий, близ..ко, київс..кий, прикарпатс..кий, тіс..ніший, с..вятковий, ткац..кий, Гор..кий, гір..кий, бур..як, ручен..ка, тонюсін..кий, бал..ці, тон..ший, бажан.., напишіт.., буд..те, смієт..ся, Хар..ків, селян..с..кий, Уман..щина, брин..чати, нян..чити, Ман..чжурія, жен..шен.., щас..тя, Пан..ченко, ніч…

Парас..ка, Пас..чин, брат..с..кий, свіжісін..кий, в’яз..кий, вуз..кий, будуєт..ся, знан.., ґедз.., кос..ба, бажан.., перевір..те, Хмел..ниц..кий, цегел..ник, т..мяно, Сибір.., Р..ютон, суміш.., іспан..с..кий, тон..шати, Фед..чишин.., матін..ці, вісім..сот, ніж.., поштар.., бас..кий, вишен..ці, сопіл..ці, брен..кати, міл..йонер, рел..єф, Натал..чин, перевір..те, облич…

Шампін..йон, повітр..я, власниц..кий, медал..йон, бур..як, бувал..щина, Бел..гія, чорнобил..с..кий, поліс..кий, біл..ярд, артезіан..с..кий, чорномор..с..кий, щонаймен..ші, русал..чин, авос..ці, л..няний, хорол..с..кий, дзелен..чання, дзелен..кання, велетен..с..кий, цегел..ня, бершад..с..кий, у кубел..ці, камін..чик, ескадрил..я, гряд..ці.

Вправа 7.На місці крапок, де треба, поставте м’який знак чи апостроф. Поясніть правила їх написання.

1. По дорозі, здіймаючи хмари куряви, безконечним потоком мчат… до поля переповнені бійцями п..ятитонки (О.Довженко). 2. Насадження на берегах Дніпра з..єднуються у безперервний лан..цюг (З газети). 3. Коли вони від..їхали, опускаючись в ту саму кам..яну вулич..ку, за ними знов зазвучав велич..ний мотив (О.Гончар).4. Окремі росинки т..м..яно поблискуют.. с..рібними пухир…чиками (О.Донченко). 5. І я дивлюс.. любовно в очі – щасливі, п..яні без вина – в очі хлоп..ячі і дівочі, де сяє радіст…ю весна (М.Вороний). 6. Глян.., як хвилі від срібла блищат..ся! Глян.., як небо синіє вгорі (Леся Українка). 7. Не дуже весело, а здебільшого т..м..яно пройшли мої дитячії літа. Кохану нен..ку потерявши рано, росла я в бат..ка сирота (М.Вороний). Глядіт..же, патріоти, не баріт..ся, щоб вам у пазурах котів не опинит..ся (М.Вороний).

 

Вправа 8. Замість крапок поставте, де треба, апостроф. Поясніть його вживання.

Грав..юра, п..ятирічка, брукв..яний, від..ємний, безправ..я, розм…якнути, мавп..ячий, п..юре, п..єса, бл..єф, я..зь, ф..юзеляж, солов..ї, м..ята, арф..ярка, п..є, торф..яний, подвір..я, бур..ян, повітр..я, тр..юк, Лук..ян, суб..єктивний, без..ідейний, без..ядерний, об..їждчик, бур..ячиння, повір..я, сер..йозний, вітр..як, кур..йозний, роз..юшити, над..їхати, з..єднати, Лук..янець, фотоз..йомка, моркв..яний, запам..ятати, обов..язок, Св..ятослав, підрум..янений, зм..якшити, В..ячеслав, двох..ярусний, підгір..я, р..ясно.

Вправа 9. Випишіть слова, які пишуться з сполученням йо:

Зна..мий, бад..рий, заво..ваний, ..дний, дз..б, вол..вий, міл..н, т..хкати, пол…вий, ма..нез, утр..х, сер..зний.

Вправа 10. Запишіть подані слова у дві колонки: 1 – з апострофом, 2 – без апострофа (з останніх літер прочитайте назву вірша 1 – В. Сосюри, 2 – М. Рильського).

Дев..ятсот, серм..яга, хутор…янин, зв...язок, духм..яне, пор..ядок, бур..ян, без..язикі, тьм..яно, цв..ях, присв…ята, реп..ях, п…ятдесят, з…ясовано, Солов…йов, медв..яний, п…ятсот, арф..яр, посер…йознішав, дзв…якнути, розв…язано, помор..янини, св…ято, сузір..я, харків…янини, вар..яг, від…їзд, різьб…яр, мавп…яча, роз…ятрити, при…їзд.

Вправа 11.Згрупуйте подані слова відповідно до правил, що регулюють написання апострофа або його відсутність.

Роз’яснення, прем’єра, П’ятигорськ, львів’янин, цвях, дит’ясла, корявий, торф’яний, гарячий, зекономити, пів-Європи, пів’ями, морквяний,

Лук’янівка, возз’єднання.

 

Вправа 12.Перепишіть слова, вставляючи, де треба, апостроф.

В...язень, зав...язка, моркв...яний, бур...ян, подвір...я, сім...я, необ...їжджений, діл...янка, дит...ятко, б...ється, в...ється, деб...ют, п...ю, дев...ять, Лук...янчук, довір...я.

 

Вправа 13. Запишіть слова відповідно до правил вживання апострофа та м’якого знака.

З..єднаний, хлоп..я, бур..я, Р..єпін, довір..я, людс..кіст.., с..огодні, Натал..чин, по-козац..кому, молот..ба, гарнен..кий, піс..ня, ковз..кий, Лук..ян, барел..єф.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)