АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема. Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними. Чергування голосних звуків

Читайте также:
 1. Адміністративно-правова наука: поняття, предмет, зміст та система.
 2. Блок 20. ВОДИ СУХОДОЛУ. РІЧКИ. РІЧКОВА СИСТЕМА.
 3. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 4. Вакуолярная система.
 5. Випадки виплати компенсації за невикористану відпустку
 6. Випишіть та виправте словосполучення, у яких неправильно утворено складні прикметники.
 7. Вопрос 2. Общество как система. Структура общества
 8. Вопрос – 150 Административный надзор: понятие, организация и система.
 9. Глаз как оптическая система.
 10. Государственный бюджет и бюджетная система. Бюджетный дефицит и государственный долг. Налогово-бюджетная политика: цели и виды.
 11. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.
 12. Загальна характеристика старозавітних книг: тематичні групи, проблематика, образна система.

Тестові завдання:

1. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми :

А розколов, ворон, розтин

Б діловод, черево, вість

В село, школа, стелити

2. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми :

А серце, гарячий, пшеничний

Б ламати, плести, текти

В кров, товар, скрипіти

3. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми :

А вогонь, день, шість

Б субота, основа, шовк

В багатий, пекти, бажати

4. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми :

А хліб, пшениця, глибокий

Б горб, вереск, щебетати

В шепіт, ломити, заплітати

5. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми :

А сапати, дерево, борозна

Б гребти, шепотіти, чекати

В дряпати, вересень, черево

6. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми :

А гриміти, вечори, вісім

Б глечик, колос, холод

В город, озеро, мороз

7. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми :

А летіти, сідати, лазити

Б діловий, тесля, лісок

В тіло, берег, голос

8. Знайдіть рядок, в якому голосний е пишемо у звукосполученнях –ере-, -еле-.

А стерегти, берег Б тихесенький, приятель

В чекати, легенда Г березень, легенько

9. Знайдіть рядок, в якому в усіх словах пишеться голосний о в звукосполученнях –оро-, -оло-

А боротьба, волосок Б голуб, лопата

В товар, погашений Г гончар,солдат

10. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми :

А печатка, цистерна, брезент

Б чоло, селянський, березень

В сон, вовк, зелень

11. Літеру и треба писати в усіх словах рядка:

А з..лений, заз..рнути, ш..рочінь Б кл..котати, ст…рати, м..нулий

В н..зенько, тр..мтіти, кроп..ва Г с..рота, виб..реш, м..готіння

Д прот..рати, к..шеня, виб..рати

12. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми :

А вість, березень, шелест

Б носити, жінка, вечори

В вересень, борг, шовковий

13. Знайдіть слово, в якому ненаголошений е не можна перевірити наголосом:
А весна Б межа В медаль
14.Знайти рядок слів, у якому всі слова записані за орфографічними правилами:А тимпература, човен, велитель, учень

Б медок, сердиться, реве, тривога

В очерет, осинь, севина

Г серпень, зелений, летати, систра

 

Практична частина

Вправа 1. Запишіть слова відповідно до правопису, вставивши пропущені літери та знявши риски.

Д…ректор, амін…стація, ат…стат, р…жим, матеріально / відповідальний, обладна…я, виготовле…я, найменував…я, т…хнологічний, р…єстрація, документально / точний, дерево / обробний, електро / прилад, товарно / матеріальний, сільсько / господарський.

 

Вправа 2. Вставте пропущені букви.

Ат … стат, д… плом, р … жим, характ … ристика, р … комендація, т … хнологічний, секр … тар, адмін … стація, р … єстрація, кат … горія, д … ректор, експ … р … ментальне підпр … єство, кат … горія, р … гіональний, експ …риза, експ … диція, інт … л …г…нтний, комп … тентний, пал … во, тол … рентний, ф … номен, абон … мент, акр … д … тація, асорт … мент, ет … кетка, студен … ський, свідо …тво, виї … джала, диспе …чер, ас … истент, виробни …тво, аген … ство, товари …ство, француз …ький, осві …чений (юнак).

Вправа 3. Уставте е або и.

1. Хлоп..чик, страшн..нький, лелеч..ня, щебетуш..чка, серд..нько, бр..ніти, р..ж..сер, д..р..гент, ат..стат, ст..хати, десят..ро, водич..нька, харків’ян..н, в..л..тень, пр..стол, в..дм..дик, пр..бережний, гл..тати, ш..рочінь, кл..новий.

2. Т..хнічний,вж..вати, гл..бинний, в..селковий, мар..во, мороз..во, з..мельний, пр..сісти, пр..в’язати, пал..во, пр..мудрий, пр..стижний, п..ріг, пр..зирство, пр..м’єра, пр..парат, цуц..ня, невісточ..н, міл..на, лип..нь.

3. Вогн..ще, кур..во, пр..тензія, віч..ньки, глиб..на, плет..во, десят..ро, кринич..нька, зайч..ня, пр..добритися, пр..бігти, пр..браний, пр..гірок, лич..нько, мереж..во, татар..н, яр..на, товст..лезний, рідн..нький, л..йт..нант, д..ржати, ос..литися, сп..нити, пр..цендент.

 

Вправа 4. Вставте, де треба пропущені літери, поясніть правопис . Невідомі для вас значення іншомовних слів з’ясуйте за «Словником іншомовних слів».

Асп..рант, аж..отаж, А..да, ам..доп..р..н, антагон..зм, ар..тм..я, д..дакт..ка, д..ад..ма, д..в..з..я, кру..з, мас..а, Д..ана, Атлант..ка, Ток..о, Ка..р, Л..ван, Х..рос..ма, Гр..г, Кал..форн..я, Л..тва, Ваш..нгтон, кум..с, р..ф..рат, кл..єнт, фе..ричний, ал..гор..я, фой.., компром..тац..я, інт..л..кт, ф..рв..рк, ал..т..рнат..ва,с..л..кц..я, тра..ктор..я, м..тац..я, експр..сивний, факс..м..ле, р..туал, р..тор..ка, д..п..гм..нтац..я, д..ф..р..нц..ац..я, р..страц..я, р..кв..з..ц..я, р..ф..р..ндум, ан..отац..я, кор..ктор, кас..ир, д..с..рт, б..л..тр..ст..ка, д..с..ртац..я, ..люз..я, ком..юн..ке, д..фуз..я, абв..в..атура, атура, Н..ц..а, Д..юс..л..дорф, Марок..о, Тор..ч..л..і, Жан..а, Ал..а, ф..юз..ляж, м..юз..к-хол, н..юанс, Мол..р, Лавуаз..є, ал..янс, кол..є, Н..юфаундл..рд, мад..яр, Тб..л..с.., ж..р, ..н..єкц..я, об..єкт, дон..я, пав..л..он, вуал..ю,кон..юнктура.

Вправа 5. Поясніть правопис слів.

1. Зимонька, щебече, майстер, бренькіт, левада, директор, серпень, палець, небеса, широкими, вітер, зеленіють, лечу, землею, береза, президія, чужина, плетиво, кулешу, мішечок, четвер, пшениця, замерзати, підпирати, чесати, застилати, беру, вибирати, крило, гриміти, чорнобривий, щиголь, лебединий.

2. Пелена, вишневий, пенал, директор, неділя, летіти, тривожитися, президія, делегат, претендент, престижний, преамбула, пригнічений, приголубити, променя, праведний, кипіти, лебідь, джерело, письменник, довжелезний, семеро, дощик, сонечко, ручище, вовченя, середина, лелеченя, плетиво, зарево, марево, вихователь, мереживо, пресвітер, перина, бензин.

3. Глитати, шевця, каменя, письмо, вимпел, апельсин, пшениця, пиріг, кишеня, медаль, прем’єр, престол, предобрий, придобритися, затемнити, зачесати, справедливість, товстелезний, пригірок, прибігти, презирство, презирливий, змелених, заливати, глибинний, скрипіти, прикрутити, примовити, селянський, математика, держачок, пощезнути, кременистий.

Вправа 6.Вивчіть правила чергування О, Е з І за правописом і запишіть слова:

Микола..в – Микола..ва; ..вес – в..вса; см..рть – см..рті; полож..ння –

полож..нь; рів..нь – рів..ня; бер..г – бер..га; вор..та – вор..т; знач..ння – знач..нь; чорний – ч..рнетка; вечеря – веч..ра; вічність – вічн..сті; жонатий – ж..нити.

 

Вправа 7. Переписати речення. Вставити пропущені букви, пояснити правопис слів.

1. Вранці пусте було небо, хмари убогі пливли над собором, а вітер улігся, на сході краєчок неба холодно, кр..ваво ч..рвонів (О.Гончар). 2. Гілки д..рев мокро бл..щали, зволожені по-в..сняному (О.Гончар). 3. Кр..ло зорі рум’янить тучі у голубій дал..ч..ні (В.Сосюра). 4. Схололі в хмарах крап..льки води п..рлинами котилися в сади (М.Бажан). 5. Під в..селкою у голубіні голуби л..тять (В.Лучук). 6. З пш..ничного поля Данило поглянув на той обш..р, який густіше проростав туманом та й зн..кав у тумані (М.Стельмах). 7. У небі віт..р куч..рявий колише темную блакить, і на землі гойдає трави, і зат..хає, й знов шумить (М.Рильський).

 

Вправа 8. Перекласти речення з російської мови на українську. Порівняти правопис букв е та и в обох мовах.

Листва на березах была еще почти вся зеленая (И.Тургенев). Вода заблестела, как расплавленный металл (В.Шишков). Серебристые поля сверкали в темном небе над спящей деревней, и одна из звезд, зеленая, по-летнему нежная, особенно добро мерцала мне из далеких глубин галактики (Ю.Бондарев).

 

Вправа 9. Переписати текст і вставити пропущені букви е та и.

Сонце давно вже зайшло. Але його проміння освітлювало ще з-за горизонту верхи в..л..т..нського нагромадж..ння хмар, що насувалися з заходу на все небо. Хмара була важка, темно-темно-синя, внизу зовсім чорна, а самий верх її здавався жовтим. В..личні німі зловісні бл..скавиці горобиної ночі палахкотіли, не вгасаючи, між шарами хмар. І все це одб….валося в воді, і здавалося, що ми стояли не на з..млі, що ріки немає, а є міжхмарний темний простір, і ми, розгубл..ні в ньому, мал…нькі, як річні піщинки. Небо було надзвичайне. Природа була ніби в змові з подіями і поп..р..джала нас своїми грізними знаками (О.Довженко).

 

Вправа 10. Переписати текст і вставити пропущені букви о та е. Пояснити їх правопис.

Довгі гармати з витягнутими далеко вперед ж..рлами було закрито новими брезентовими ч..хлами. Люди в шлюбці мали ш..стеро весел, і, хоч звичайно вона ходила під ч..тирма веслами, тепер вони налягли на всі шість. Двоє хлопців, яким прийшла ч..рга, кинулись у ч..вен і зайняли місця на лаві. Маяли над ними метелики, маленькі, ж..вті, голубі, ч..рвоні, сині (Є.Гуцало).

Вправа 11. Розподіліть слова у три колонки: 1- слова з пропущеною літероюЕ, 2- И, 3- О:

Тр..валий, д..ригент, теор..тичний, завм..рати, інж..нер, пр…вабливий, з..гзаг, с..лует, ц..клон, к..лограм, д..алог, д..зель, к..ргиз, ж..лет, в..траж, к..парис, ф..ніш, т..тан, експ..р..мент, д..сципліна, д..спут, приб..ру, гр…мить, д..ректор, пр…в’ялий, мереж..во, допом..гати, л..мати, г..нчар, с..лдат, ..таман, можн.., сит..чко, лимонч..к, лял..чка, пал..во, мороз..во.

Вправа 12. Запишіть слова, вставте, де потрібно, пропущені букви. Прокоментуйте їх правопис.

Веч…ря – звеч…ра с…ти – с…діти

д…ти – д…тина чотири – ч…твертий

ш…сть - ш…стеро – ш…стий в…з – в…зити, в…зти

день – д…ні с…м – с…ми – с…мий

н…ч – н…чі – н…ч…ю багато – б…тир – б…гат…я

воля – в…літи – в…льний лід – л…ду

дзв…н – дзв…нити пл….сти – пл….т – запл…тати

 

Вправа 13. У поданих словах на місці крапок поставте, де треба, пропущені букви чи знаки.

...н...ц...ат...ва, д...в...з...он...й, аквар...ум, такс..., Д...дро, р...цар, л...кц...я, груп...а, сум...а, б...юст, п...йзаж, м...н...рал...н..., ем...іграц...я, пр...ц...нт,

д..р..во, коз..ня, руч..нька, ш..л..ст, п..л..на, справ..дливий, кр..ниця, бл..щати, з..л..ний, кр..шити, б..р..зень, хлоп..ць, с..лянський, д..ректор, д..канат.Варіант

 

Вправа 15. Перепишіть слова, вставте, де треба, пропущені букви.

Р...ктор, ...нст...тут, факул...тет, студ...нт, ауд...тор...я, гру...а, ф...з...ка, л...кц...я, каф...ра, доц...нт, а...естат, каб...н...т, с...м...нар, консул...тац...я, автор...тет, лабо...ант, сп...ц...ал...н...ст..., конф...ренц...я, д...ску... ...я, д...плом.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)