АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема. Складні випадки правопису слів з подвоєнням і подовженням приголосних

Читайте также:
 1. Адміністративно-правова наука: поняття, предмет, зміст та система.
 2. Блок 20. ВОДИ СУХОДОЛУ. РІЧКИ. РІЧКОВА СИСТЕМА.
 3. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 4. Вакуолярная система.
 5. Випадки виплати компенсації за невикористану відпустку
 6. Випишіть та виправте словосполучення, у яких неправильно утворено складні прикметники.
 7. Вопрос 2. Общество как система. Структура общества
 8. Вопрос – 150 Административный надзор: понятие, организация и система.
 9. Глаз как оптическая система.
 10. Государственный бюджет и бюджетная система. Бюджетный дефицит и государственный долг. Налогово-бюджетная политика: цели и виды.
 11. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.
 12. Загальна характеристика старозавітних книг: тематичні групи, проблематика, образна система.

Тестові завдання:

1. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

А ллють, спросоння, піддашшя, ссати

Б подорожю, паморозю, попадя, стаття

В несказанно, мільйонний, невинність, численний

2. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

А контрреволюція, Голландія, сторіччя, зрання

Б блаженний, воз’єднання, еммігрант, Бессарабія

В імміграція, іподром, десерт, бюлетень

3. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

А свяченний, невпинність, попідтинню, віссю

Б хрещений, здійсненний, військкомат, попадя

В прусський, подання, памороззю, кутя

4. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

А священний, щоденник, віддаль, лляти

Б священник, потомственний, Генадій, барокко

В суддя, інтермецо, військкомат, овва

5. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження мають подвоєння приголосних:

А гол…андський, сум…а, груп…а, Марок…о

Б тон…а, мадон…а, ван…а, Рус…о

В кас…а, брут…о, нет…о, клас…

Г віл…а, кол…ктив, інтел…гент, ал…о

6. Знайдіть рядок, в якому в усіх словах відбувається подвоєння приголосних на межі префікса і кореня:

А без’ядерний, беззаконність Б роззброєння, Наддніпрянщина

В віддзеркалюватися, невпинно Г тінню, піддивитися

7. Знайдіть рядок, в якому в усіх словах відбувається подовження приголосних звуків:

А радіст..ю, стат..я Б стат..ей, священ..ик

В безліч..ю, папорот..ю Г мудріст..ю, весіл..я

8. Укажіть слова, які є винятками із правила:

А Керчю, тінню, знаряддя Б міддю, тінню, знаряддя

В радістю, сумішшю Г попадя, кутя, свиня

9. У якому рядку всі слова написано правильно:

А пенні, тона, булла, вілла, група

Б манна, бароко, комісія, голандець, апарат

В іррегулярний, інтеллігенція, Руссо, Шиллер, Ніцца

Г Мадона, панна, група, нетто, брутто

Д ірреальний, донна, імміграція, Ясси, Діккенс

10. Позначте рядок, в якому в усіх словах в орудному відмінку однини відбувається подвоєння приголосних:

А повінь, заповідь Б стійкість, грань

В осінь, жовчю Г чверть, вихованість

11. Усі слова написані правильно, КРІМ:

А ірраціональний, група, Голландія Б асимиляція, інновація, священний

В Діккенс, примадонна, ротердамець Г священик, інтелект, галльськийД Пікассо, буддизм, шосе

12. Усі слова пишуться без подвоєння приголосного в рядку:

А шален..ий, інтермец..о, Ніц..а, повноліт..я

Б від..ача, передпліч..я, без..апеляційний, без..аперечний

В облич..я, передпліч..я, безсмерт..я, роздоріж..я

Г щоден..о, нет..о, упевнен..о, шален..о

Д лебедин..ий, єдин..ий, беладон..а, лібрет..о

13. Помилку в подвоєнні приголосних у словах іншомовного походження допущено:

А акумуляція, белетристика, грип, ідилія, колектив

Б бонна, панна, тонна, пенні, вілла

В імміграція, бароко, траса, Джонні, голандський

Г Руссо, Торрічеллі, Шиллер, ванна, манна

Д мокко, мотто, інтермецо, бравісимо, одісея

Практична частина

Вправа 1. Запишіть слова у дві колонки: у першу з подвоєнням букв, у другу – без подвоєння.

Мит..ю, огнен..ий, скажен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, неждан..ий, адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий, роз’єднан..ий, олов’ян..ий, нескінчен..ий, електрон..ий, дерев’ян..ий, умотивован..ість, без..ахисний, аграрно-сировин..ий, гіл..я, антропоген..ий, туман..ий.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву – прочитайте вислів В.Сухомлинського.

 

Вправа 2.Запишіть слова, всталяючи, якщо потрібно, пропущені літери.

Вірніст..ю, повін..ю, осін..ю, величніст..ю, якіст..ю, від..аллю, мит..ю, радіст..ю, безліч..ю, доповід..ю, вартіст..ю, з точніст..ю, сіл..ю, заздріст..ю, у сміливост..і, плот..ю, за галуз..ю, смерт..ю, з розкіш..ю, віс..ю, велич..ю, шерст..ю, з розповід..ю, північ..ю, блакит..ю, за зліст..ю, ненавист..ю, чверт..ю.

Ключ. Підкресліть у кожному слові третю букву – прочитайте народну мудрість.

Вправа 3. Запишіть, розкриваючи дужки, слова у дві колонки: у першу – в яких букви подовжуються; у другу – в яких подовження не відбувається.

Навча(н)я, подоро(ж)ю, бездорі(ж)я, знаря(д)я, зі(л)я, (л)ється, ема(л)ю, те(л)я, горі(н)я, лю(т)ю, обли(ч)я, ще(н)я, відродже(н)я.

 

Вправа 4. Запишіть слова.

Письменний, ззаду, юність, щоденний, піввікна, пронісся, міськком, страшенний, мерзенний, окаянний, священний, беззбройний, даний, шалений, жаданий, нежданий, старанність, вихованість, захопленість, туманність, Вінниці, віконниця, нездоланний, бовваніти, життєпис, гіллястий, суддів, рілля, Ілля, стаття, статей, статтею, міццю, повністю, пригорщу, кров’ю, наллємо, попідвіконню, буквений, лебединий.

 

Вправа 5. Запишіть слова, вставте потрібні букви.

1. Ап..ляція, ал..горія, мадон..а, гам..а, с..авець, кін..ота, віл..а, попідвікон..ю, навман..я, лібрет..о, барок..о, шос..е, Яф..а, Ніц..а, ап..ерцепція, Жан..а, Ал..а, юн..ат, пас..я, вин..ий, л..яний, л..ють, ов..а, колос..я, мотуз..я, блажен..ий, почут..ів, радіст..ю, матір..ю, повіст..ю, подорож..ю.

2. Ріл..ею, колос..я, дисциплінован..ість, Дік..енс,склян..ий, біл..ю, Прикарпат..я, зав..ишки, роз..ява, туман..о, огнен..ий, незлічен..ий, маз..ю, Він..ич..ина, безневин..ий, под..аний, ріл..ею, Ган..ин, телеграм..а, річ..ю, Поділ..я, Керч..ю, облич..я, стат..я, стат..ей, конфет..і, пен..і, іл..юмінація, пореформен..ий.

 

Вправа 6.Записати слова українською мовою. Пояснити написання голосних и, і, ї, е, є, у подвоєних приголосних.

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, коммерсант, комиссия, эмиссия, иона, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифферениация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Броссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, жюри, парфюм, парашют, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.

 

Вправа 7. Переписати речення, розкриваючи дужки. Пояснити правопис слів.

1. Ма(н)а з неба не падає і не впаде (М.Вінграновський). 2. Вся величезна те(р)иторія станції в цей день переповнена військовими (О.Гончар). 3. Мадо(н)а – це жінка з маленьким дитям на руках (Л.Забашта). 4. Моє небо підперте коло(н)ами димарів, а земля оперезана поясом лану (В.Лучук). 5. Я слухаю, як свищуть, ніби реї, анте(н)и на дахах у ніч бліду (Д.Павличко).

 

Вправа 8. Перекласти української мовою. Порівняти вживання подвоєних букв в іншомовних словах у російській та українській мовах.

1. Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии (М.Горький). 2. Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело (А.Чехов). 3. Деревья сливались в одну сплошную массу (В.Короленко). 4. Перед террасой красовалась продолговатая клумба (І.Тургенєв). 5. Призводить эффект – их наслаждение (М.Лермонтов).

Вправа 9. Випишіть у колонку лише слова, у яких букви, взяті в дужки подвоюються.

Доне(ч)ина, о (б)ризкати, за(б)ризкати, (с)ати, ві(д)ячити, на(д)ворі, іме(н)ий, Туре(ч)ина, ві(д)окремити, на(д)ністрянський, ро(з)умний, бе(з)успішний, істи(н)ий, гайдама(ч)ина, небе(з)ахисний, імени(н)ик, о(в)а.

 

Вправа 10. Від поданих слів утворіть споріднені слова з подвоєнням чи подовженням приголосних. З трьома словами складіть речення.

Глибина, кінь, зброя, вікно, лице, міць, година, сидіти, страшно, бігти, зелень, Дніпро, дати, район.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)