АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства, 2009-2010 рр

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 3. VII. Аналіз галузі
 4. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 5. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 6. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 7. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості
 8. Аналіз асортиментної продукції
 9. Аналіз видатків Мостиського району на фінансування соціальних потреб у сучасних умовах
 10. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 11. Аналіз виручки від реалізації продукції, оцінка впливу факторів на її зміну
 12. Аналіз витрат підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний та факторний аналіз витрат)
Показник 2009 рік 2010 рік
Коефіцієнт платоспроможності (автономії) 1,24 0,06
Коефіцієнт фінансування 1,96 15,39
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами -0,769 -0,125
Коефіцієнт концентрації власного капіталу -0,619 0,58
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,15 0,41
Співвідношення позикового капіталу і власного 0,05 0,7

 

1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу (інше найменування цього коефіцієнта - коефіцієнт автономії, коефіцієнт незалежності). Визначає частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних коштів, незалежність його функціонування від позикових коштів. Коефіцієнт розраховується за формулою: (2.6)

Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово стійке, стабільне і незалежне від кредиторів підприємство. Якщо. його значення дорівнює 1 (або 100%), це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство. 2. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу. доповненням до попереднього коефіцієнта їх сума дорівнює 1 (або 100 %). Коефіцієнт характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Коефіцієнт розраховується за форму

(2.7)

3. Співвідношення позикового капіталу і власного. Як і вище перелічені, коефіцієнти, цей показник дає найбільш загальну оцінку фінансової стабільності підприємства. Він розраховується за формулою:

(2.8)

Показник має досить просту інтерпретацію: його значення, що дорівнює, наприклад, 0,3, означає, що на кожну 1 грн. власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає ЗО коп. позикових коштів. Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від інвесторів і кредиторів, тобто про деяке зниження фінансової стійкості, і навпаки. Для коефіцієнту автономії бажано, щоб він перебільшував по своїй величині 50 %. В цьому випадку його кредитори почувають себе спокійно, бо знають, що весь позиковий капітал може бути компенсований власністю підприємства. Проаналізувавши цей показник, можна сказати, що він має дуже різні тенденції. У 2009 році коефіцієнт автономії «Іванківського хлібозаводу» різко зріс, такий рівень цього показника загрозливий для кредиторів, адже вони не можуть бути впевненими у тому, що позиковий капітал буде компенсований власністю підприємства. Проте, у 2010 році цей показник різко впав у 20 разів порівняно з, тому що статутний капітал підприємства також знизився. Підприємство зовсім не забезпечене оборотними коштами, про що свідчить коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, який є у збитку по всім рокам. Проаналізувавши показники фінансової стійкості «Іванківського хлібозаводу», можна зробити висновок, що підприємство не забезпечене оборотними коштами, не може бути автономним і потребує залучення зовнішніх ресурсів. Тепер проаналізуємо показники ділової активності підприємства (табл.8.5.). Коефіцієнт оборотності активів характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення. Спостерігаємо тенденцію до збільшення цього показника з роками. Так, у 2009 році по «Іванківському хлібозаводу» порівняно з 2007 і 2008 роками, це показник зріс у 2 і 1,5 рази відповідно. У 2009 році цей показник по «Іванківському хлібозаводі» перевищував показник у 2008 році 2,5 рази. Отже, можна зробити висновок, що підприємство намагається ефективно використовувати усі наявні ресурси.Таблиця 2.24.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)