АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Використання опор у навчанні монологічного мовлення

Читайте также:
 1. Алгоритм використання ІКТ в роботі з дошкільниками
 2. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 3. Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів
 4. Аналіз ефективності використання викор с/г угідь
 5. Аналіз ефективності використання оборотних коштів на підприємстві
 6. Аналіз ефективності використання основних фондів
 7. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємстві
 8. Аналіз ефективності використання підприємством трудових ресурсів
 9. Аналіз забезпеченості й використання матеріальних ресурсів на п-ві
 10. Аналіз забезпеченості, інтенсивності і ефективності використання основних засобів підприємства
 11. Аналіз стану та ефективності використання основних засобів ставить на
 12. Валовий національний дохід і валовий внутрішній дохід до використання. Особистий дохід домашніх господарств.

Практичне заняття № 1

Тема: Формування в учнів компетенції у говорінні (діалогічному та монологічному мовленні) іспанською мовою.

 

Питання для опрацювання

Характеристика діалогічного мовлення.

ü Лекція.

ü Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Підручник … 2002. – С. 146-155.

Опрацювавши літературу, дайте визначення таких методичних понять як діалог, репліка, діалогічна єдність, структура діалогу, види діалогічних єдностей, функціональні типи діалогів. Охарактеризуйте психологічні та мовні особливості діалогічного мовлення, які треба враховувати у процесі навчання. Випишіть уміння, які забезпечують здатність учнів вести діалог іноземною мовою.

 

Етапи розвитку умінь діалогічного мовлення та система вправ.

ü Лекція.

ü Методика… 2002. – С. 156-167.

ü Структурно-логічні схеми та таблиці з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – К.: Ленвіт, 2004. – С. 92-93

Опрацьовуючи вказані джерела, пригадайте етапи розвитку умінь діалогічного мовлення; запишіть підсистему вправ: групи вправ, послідовність груп вправ, їх мету, тип, види; проаналізуйте приклади вправ чотирьох груп, поданих у підручнику.

ü Панова Л.С. Обучение иностранному языку в школе. – К., 1982. – С. 85-87.

Проаналізуйте методику роботи з діалогом-зразком. Запишіть послідовність роботи, прийоми для розучування діалогів, зверніть увагу на опори для виконання мовленнєвих дій учнями, якими послуговується вчитель.

 

Характеристика монологічного мовлення.

ü Лекція.

ü Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Підручник … 2002. – С. 167-173.

Опрацювавши вказані джерела, дайте визначення таких понять як монолог, понадфразова єдність, типи монологічних висловлювань та характерні для них мовленнєві дії. Охарактеризуйте психологічні та мовні особливості монологічного мовлення, які необхідно враховувати у процесі навчання.

 

Навчально-мовленнєва ситуація як стимул для усного мовлення учнів.

ü Лекція.

ü Ляховицкий М.В., Вишневський Е.И. Структура речевой ситуации и ее реализация в учебно-воспитательном процессе // ИЯШ. – 1984. - №2. – С. 20 (1 колонка); С. 21 (2-а колонка); С. 22 (1-а колонка).Вивчіть структуру навчально-мовленнєвої ситуації, запишіть її компоненти, їх характеристики та способи подачі ситуацій на уроці.

 

Етапи розвитку умінь монологічного мовлення та система вправ.

ü Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Підручник … 2002. – С. 173-187

ü С.Ю.Ніколаєва. Основи сучасної методики викладання іноземних мов. – К.: Ленвіт, 2008. – С. 151-153.

Вивчивши вказану літературу, проаналізуйте етапи навчання монологічного мовлення, визначте їхні завдання та особливості. Запишіть підсистему вправ: групи вправ, їхню послідовність, мету, типи, види; проаналізуйте приклади трьох груп вправ, поданих у підручнику.

 

Використання опор у навчанні монологічного мовлення.

ü Методика… 2002. – С. 173-175, 180-186.

ü Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование. – Липецк, 1998. – С. 141-142, 147.

Вивчаючи рекомендовані джерела, зверніть увагу на опори, які допомагають учням будувати монологічні висловлювання; зафіксуйте їх класифікацію, запропоновану у підручнику та Ю.І. Пассовим; визначте місце кожного виду опор у ході розвитку умінь монологічного мовлення; вивчіть пам’ятку-пораду учням для опису картинки.


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)