АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Доведіть, що в «Божественній комедії» Данте поєднується між собою античність і християнство

Читайте также:
  1. Ацілгліцеріни однієї групи розрізняються між собою складом жирнокислотного залишків - ацил, що входять в їх структуру.
  2. В 1291 Данте женился на Джемме Донати по политическому расчёту. От этого брака было семь детей – шесть сыновей и дочь.
  3. Призначення особою, яка здійснює дізнання, слідчого чи суду в порядку, передбаченому
  4. У бікар’єрних сім’ях чоловік і жінка розподіляють між собою домашні обов’язки, поважають і допомагають самореалізуватися одне одному не тільки в сім’ї, а і в кар’єрі.
  5. Що являє собою лінія і трикутник Гютера, яка їхня діагностична цінність?

ідеальне («магічне») число «З», яке в прадавні часи означало три рівні Світового Дерева («низ» — «середина» — «верх»)й світобудови (підземний світ — світ людей — світ богів), у добу Середньовіччя в християн символізувало Святу Трійцю: Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, що теж ураховував автор «Божественної комедії».
Мабуть, не випадково Данте винайшов строфу саме з трьох рядків (терцину), а також поділив свій твір на три частини: «Пекло» «Чистилище», «Рай».

У комедії поєднано античність та християнство. Данте підтверджує силу античної культури та її надбань – його проводир – Вергілій. Автор із повагою ставиться до традицій античності, вважає що вони – стали початком для розвитку всієї європейської культури, а зокрема – літератури.

В той же час Вергілій створює свою комедію на основі того, що вже сам спускається до потойбічного світу, хоча за античної традиції – це повинен робити не автор, а герой, що має на це право та силу.

Автор поєднав християнство, як продовження культури, що почалося ще з античності та повертає її у середньовіччя.

Ще можна розповісти про той факт, що Вергілія за часів середньовіччя називали Віргілієм, що означає «незайманий». Насправді ж, Вергілій був неодруженим і можливо тому наближається своєю «цнотливістю» до отців церкви (середньовічний образ Вергілія).

68 пит.середньовіччя

«Божественна комедія» - найвидатніше творіння італійського поета Данте Аліг’єрі – увішла в історію культури як найвище досягнення мистецтва Середньовіччя і водночас твір, що відобразив кризу світогляду цієї доби і неминучість нового світосприймання Відродження.

Жанр «комедії» був популярним у Середньовіччі, так називали твір із сумним початком і щасливим кінцем, написаний народною мовою . Нащадки дали їй назву «божественна», маючи на увазі її художню досконалість і красу. Мета, яку ставивперед собою автор, - відвернути людину від гріха і подолати чужість світові. Це і є справжній сюжет «комедії». Цій меті підкоряється композиція твору. Він складається з трьох частин : «Пекло», «Чистилище», «Рай». Твір має алегоричний зміст: абстрактні поняття, думки автор виражає через конкретні образи й події. Сам образ поета має алегоричний характер, він символізує душу людини, яка шукає істини. Його мандри по пеклу і чистилищу треба розуміти як шлях до справжньої віри попри спокуси й випробування.Уже початок «комедії» розкриває неоднозначність змісту твору. Блукаючи в темному лісі і втративши надію знайти дорогу, Данте намагається піднятися на гору, якою кінчалася ота долина. Темний ліс – це і алегорія обставин життя самого Данте, і політична ситуація в Італії того часу. Пагорб –царство гармонії і справедливості. Спочатку Данте здається, що піднятися в гору буде дуже легко, але йому зустрічаються різні перешкоди: пантера, що є алегорією зрадництва, лев – гордість і тиранія, вовчиця – жадоба і егоїзм. У пекло поета супроводжує Вергілій. Цей римський поет-язичник є алегорія розуму. Образ Беатріче символізує кохання, яке підносить людину, розкриває безмежну любов Бога до людей.

Поема «Божественна комедія» глибоко національна. А Данте виступає як патріот Італії, але її значення ще в Середньовіччі вийшло за межі національного. Вона відобразила моральні здобутки свого часу й підготувала появу світогляду Відродження. Отже можна сказати що зміст комедії є шляхом до подолання чужості світові.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)