АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Гіденс Е. Соціологія /Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник. – К., 1999

Читайте также:
 1. Ансон В. Договорное право / Пер. с англ. - М., 1984.
 2. Владимир Набоков. Ада, или Радости страсти (пер. с англ. Сергея Ильина)
 3. Владимир Набоков. Ада, или Радости страсти (пер. с англ. Сергея Ильина)
 4. ГЛАВА І. СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА ЯК
 5. Емпірична соціологія, зміст основних етапів її розвитку.
 6. З ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІОЛОГІЯ»
 7. І.З.Танчин СОЦІОЛОГІЯ
 8. Конфліктологічна соціологія. Концепції Л.Козера та Р.Дарендорфа
 9. Лекція 13. Соціологія громадської думки. (2 год.)
 10. Марксистська соціологія, її особливості.
 11. Натуралістичні школи. Соціологія

2. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. – СПб., 1997.

3. Захарченко М.В., Бурлачук В.Ф., Молчанов М.О. та ін. Соціологічна думка України. – К., 1996.

4. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології: від античності до поч. ХХст. – К., 1993.

5. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХст. – К., 1996.

6. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге вид. – К.: Тандем, 1996.

7. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К.: Наукова думка, 1995.

8. Соціологія: Навч. посібник /За редакцією С.О.Макеєва. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.

9. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003.

Тема 6. Емпіричне соціологічне дослідження: процесс, програма і основні методи.

План.

1. Історія розвитку емпіричної соціології: -емпіричні дослідження в Західній Європі 17- початку 20 ст.; -емпіричні дослідження в США першої половини 20 ст. (основні періоди, Чиказька школа, дослідження Гарвардських вчених).

2. Визначення емпіричного дослідження. Місце і роль емпіричного дослідження в соціологічному аналізі. Процес дослідження: сім найзагальніших етапів.

3. Програма дослідження: структура і функції.

4. Основні методи соціології: соціологічне опитування, польове дослідження (включене спостереження), вивчення документальних джерел, експерименти. Вибірковий метод та репрезентативність.

5. Поняття і зміст соціологічного вимірювання.

6. Аналіз результатів за допомоги статистичних методів. Найпоширеніші статистичні методи: показники головної тенденції (способи підрахунку середніх) та коефіцієнти кореляції (показники міри взаємозв’язку між змінними). Аналіз статистичних таблиць.

7. Вплив соціологічних досліджень на наші уявлення та поведінку.

 

Література:

1. Гіденс Е. Соціологія /Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник. – К., 1999.

2. Паніна Н. Вимірювання в соціології та принципи застосування тестів у масових опитуваннях // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998. - № 1/2. - С. 53-68.

3. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. – К., 1996.

4. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге вид. – К.: Тандем, 1996.



5. Рабочая книга социолога / Под общ. ред. и с предисл. Г.В.Осипова. Изд-е 3-е. – М.: Едиториал УРСС, 2003.

6. Соціологія: Навч. посібник /За редакцією С.О.Макеєва. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.

7. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003.

8. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, 2001.

 

Змістовий модуль ІІ

Тема 1. Соціальна взаємодія і повсякденне життя людей.

План.

1. Поняття соціальної взаємодії та повсякденності. Особливості соціальної взаємодії на макро- та мікросоціологічному рівнях.

2. Невербальна соціальна взаємодія: комунікація через обличчя, жести й емоції, «обличчя» й культура.

3. Дослідження соціальних правил та буденного мовлення у етнометодологія Г.Гарфінкеля.

4. Роль обличчя, тіла та мови в повсякденних взаємодіях людей у соціальній драматургії Е.Гофмана.

5. Взаємодія в часі та просторі. Роль годинникового часу. Повсякденне життя в культурній та історичній перспективі.

Література:

1. Гіденс Е. Соціологія /Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник. – К., 1999. (електр.папка)

2. Смелзер Н. Социология. – М., 1994. (електр.папка)

3. Соціологія: Навч. посіб. / За ред.. С.О.Макеєва, – К., 2003.

4. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003.

Питання до теми 2: Чоловіча та жіноча поведінка: проблема гендеру і гендерної нерівності.

1. Гендерна соціалізація: поняття, складові елементи та механізм здійснення.

2. Гендерна нерівність у новітніх суспільствах.

 

Література:

1. Гіденс Е. Соціологія /Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник. – К., 1999. (електр.папка)

2. Смелзер Н. Социология. – М., 1994. (електр.папка)

3. Соціологія: Навч. посіб. / За ред.. С.О.Макеєва, – К., 2008.

Тема 3: Соціологія людського тіла: соціальні аспекти харчування, захворювання та старіння.

‡агрузка...

План.

1. Людське тіло і суспільство. Соціологія тіла. Соціальні технології тіла (М.Фуко). Чотири моделі тіла у новітньому суспільстві (Ж.Бодріяр).

2. Соціальна зумовленість розладів харчування та захворювань. Культ тіла.

3. Репродуктивні технології: вихід людини за межі біологічної еволюції. Соціалізація природи.

4. Багатоманітність уявлень про здорове тіло в різних культурах та в різні епохи.

5. Вплив віку на соціальний статус людини: культурні відмінності. Старіння та культ молодості у новітніх суспільствах.

Література:

1. Бодріяр Ж. Символічний обмін і смерть/ Пер. з фр.-Львів: Кальварія, 2004.-376 с.(див. частина ІV).

2. Гіденс Е. Соціологія /Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник. – К., 1999. (електр.папка)

3. Леш С. Соціологія постмодернізму./Перекл.з англ.. Ю.Олійника. – Львів: Кальварія, 2003. – 344 с. (див. частину І, розділи 2 і 3).4. Фуко М. История сексуальности-III: Забота о себе/Пер. с фр. Т. Н. Титовой и О.И. Хомы под общ. ред. А.Б. Мокроусова.- Киев:Дух и литера, 1998.- 288 с.(електр.папка)

5. Гіденс Е. Соціологія /Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник. – К., 1999. (електр.папка)

Питання до теми 4: Дослідження інтимного життя: соціальні чинники сексуальної поведінки людей.

1. Соціологічні дослідження та статистика феномену гомосексуальної поведінки у різних культурах.

Література:

1. Гіденс Е. Соціологія /Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник. – К., 1999. (електр.папка)

Питання до теми 7. Соціальна стратифікація і класова структура. (2 год.)

1. Зміни в класовій структурі (як змінюються класи): вищий клас; висококваліфіковані професіонали, менеджери та адміністратори; «білі комірці» та «сині комірці» (фемінізація й пролетаризація); зміни робітничого класу; проблема найнижчого класу.

2. Класи, нерівність та економічна конкурентність (дослідження М.Елберт).

 

Література:

1. Гіденс Е. Соціологія /Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник. – К., 1999. (електр.папка)

2. Макеєв С. Класовий аналіз у сучасній соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2001. – № 3.

3. Смелзер Н. Социология. – М., 1994. (електр.папка)

4. Соціологія: Навч. посібник /За редакцією С.О.Макеєва. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.

5. Тарабукін Ю., Яковенко Ю. Нерівності та процеси класоутворення в суспільстві, що трансформується // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2001. – № 2.

6. Чапська І. Майновий стан громадян у суспільстві, що трансформується // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 1999. – № 3.

 

Питання дотеми 8. Соціальні організації та інститути.

План.

1. Бюрократія і демократія (висновки Д.Лайона та Р.Мікелза). Межі нагляду в організаціях. Альтернатива бюрократії. Японська модель організації.

 

Література:

1. Гіденс Е. Соціологія /Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник. – К., 1999. (електр.папка)

2. Смелзер Н. Социология. – М., 1994. (електр.папка)

Питання дотеми 9.Масова комунікація: засоби масової інформації, популярна культура та громадська думка.

План.

1. Теорії ЗМІ (масової комунікації): Маршал Мак Луан («глобальне село»); Ю.Габермас (громадська сфера); Ж.Бодрільяр (світ гіперреальності); Д.Томпсон (три види комунікації-взаємодії). Ідеологія та ЗМІ.

2. Громадська думка: визначення, структура, функції, проблеми формування та вимірювання.

 

Література:

1. Гіденс Е. Соціологія /Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник. – К., 1999.

2. Леш С. Соціологія постмодернізму./Перекл.з англ.. Ю.Олійника. – Львів: Кальварія, 2003. – 344 с. (див. частину ІІ, розділи 6 і 7).

3. Соціологія: Навч. посібник /За редакцією С.О.Макеєва. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.

4. Матусевич В. Громадська думка: критерії ідентифікації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 2.

5. Матусевич В. Суб’єкт громадської думки: теоретичні та методологічні проблеми визначення// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 1.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)